งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอและทางเลือก คลินิกอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาล กมลาไสย ( กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอและทางเลือก คลินิกอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาล กมลาไสย ( กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอและทางเลือก คลินิกอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาล กมลาไสย ( กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ( สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์ ) และ โรงพยาบาลกมลาไสย

2 สุขภาพครู เราดูแล

3 3 โรงพยาบาลขนาด 90 เตียง ( ห้อง พิเศษ 35 Unit) บริการโดยแพทย์เฉพาะทาง กุมารเวชกรรมอายุรกรรม สูติ - นรีเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เวชกรรมป้องกัน เวชศาสตร์ครอบครัว บริการแพทย์แผนไทย และแพทย์ แผนจีน

4 4 วิชาชีพจำนวน ( คน ) 1. แพทย์ทั่วไป / แพทย์เฉพาะทาง 2. ทันตแพทย์ / ทันตาภิบาล 3. เภสัชกร / จพง. เภสัชกรรม 4. พยาบาลวิชาชีพ / วิสัญญีพยาบาล / พยาบาล เทคนิค 5. นักกายภาพบำบัด 6. นักเทคนิคการแพทย์ / จพ.- นักวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 7. นักรังสีการแพทย์ / จนท. รังสีการแพทย์ 8. นักโภชนาการ 9. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ 10. นักวิชาการสาธารณสุข / แพทย์แผนจีน 11 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 12 นักการแพทย์แผนไทย 13 อื่นๆ 7 / 7 3 / 4 14 / 9 96 / 2 / 3 4 6 / 1 / 1 2 / 1 1 3 / 1 4 3 112 รวม ( ข้อมูล ณ 18 ม. ค.56) 286

5 5 3 packages บริการอย่างมี คุณค่า Package 1: Basic Service ( รักษา โรค ) Package 2: Healthy Premium ( รักษาโรค + เช็คสุขภาพประจำปี ) Pack 3: Healthy Organization ( รักษาโรค + เช็คสุขภาพประจำปี + เฝ้า ระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งองค์กร )

6 6 Package 1: Basic Service ( รักษาโรค ) ตรวจรักษาโรคตามอาการ บริการทุกวันอาทิตย์ 08.30 – 12.00 น. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตามสิทธิ์ – ข้าราชการสามารถสมัครเบิกจ่ายตรงได้ – ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้

7 7 Package 2: Healthy Premium รักษาโรค + เช็คสุขภาพประจำปี บริการเบื้องต้นตาม Package 1 และ เพิ่ม 1. การตรวจสุขภาพประจำปี ( ตามนัด หมาย ) 2. รายงานสภาวะสุขภาพเป็นรายบุคคล 3. คำแนะนำในการป้องกันโรคและสร้าง เสริมสุขภาพอย่างเจาะจงเฉพาะ บุคคล

8 8 Pack 3: Healthy Organization รักษาโรค + เช็คสุขภาพประจำปี + เฝ้าระวัง ความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งองค์กร บริการเบื้องต้นตาม Package 1 และ 2 และ เพิ่ม 1. การทดสอบสมรรถภาพและประเมินความเสี่ยง สุขภาพรายบุคคล 2. แจ้งผู้บริหารองค์กรทราบกรณีมีเจ้าหน้าที่ป่วย จนต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ( โดย ความยินยอมของผู้ป่วย ) 3. ตามเยี่ยมและมอบของเยี่ยมกรณีนอนพัก รักษาในโรงพยาบาล 4. รายงานการเฝ้าระวังสุขภาพองค์กรรายเดือน

9 9 สิ่งที่ต้องลงทุน Package 1: Basic Service – การประชาสัมพันธ์ : แผ่นพับ บูทหน้าห้อง ตรวจ Package 2: Healthy Premium – เพิ่ม : ค่าธรรมเนียมบริการนอกเวลาครั้งละ 50 บาท ( เบิกไม่ได้ ) Pack 3: Healthy Organization – เพิ่ม : ค่าแรง นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน (15,000 บ./ เดือน ) และค่าโทรศัพท์ 700 บ./ เดือน

10 สุขภาพครู เราดูแล


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอและทางเลือก คลินิกอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาล กมลาไสย ( กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา ) ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google