งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอและทางเลือก คลินิกอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลกมลาไสย (กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา) ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอและทางเลือก คลินิกอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลกมลาไสย (กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา) ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอและทางเลือก คลินิกอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลกมลาไสย (กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (สกสค. จังหวัดกาฬสินธุ์) และ โรงพยาบาลกมลาไสย

2 สุขภาพครู เราดูแล

3 โรงพยาบาลขนาด 90 เตียง (ห้องพิเศษ 35 Unit) บริการโดยแพทย์เฉพาะทาง
โรงพยาบาลกมลาไสย โรงพยาบาลขนาด 90 เตียง (ห้องพิเศษ 35 Unit) บริการโดยแพทย์เฉพาะทาง กุมารเวชกรรม อายุรกรรม สูติ-นรีเวชกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เวชกรรมป้องกัน เวชศาสตร์ครอบครัว บริการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน

4 บุคลากรแยกตามสาขาวิชาชีพ
จำนวน (คน) แพทย์ทั่วไป / แพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์ / ทันตาภิบาล เภสัชกร / จพง.เภสัชกรรม พยาบาลวิชาชีพ / วิสัญญีพยาบาล/ พยาบาลเทคนิค นักกายภาพบำบัด นักเทคนิคการแพทย์ / จพ.- นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักรังสีการแพทย์ / จนท.รังสีการแพทย์ นักโภชนาการ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ นักวิชาการสาธารณสุข/ แพทย์แผนจีน 11 เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน นักการแพทย์แผนไทย อื่นๆ 7 / 7 3 / 4 14 / 9 96 / 2 / 3 4 6 / 1 / 1 2 / 1 1 3 / 1 3 112 รวม (ข้อมูล ณ 18 ม.ค.56) 286 มีบุคลากรครบทุกวิชาชีพ พร้อมในการให้การดูแลมารดาและทารก แพทย์เฉพาะทาง - อายุรแพทย์ 1 ท่าน - กุมารแพทย์ 1 ท่าน (ปัจจุบันลาคลอด) - part time 3 ท่าน ได้แก่ สูติแพทย์ ศัลยแพทย์ และจิตเวช พยาบาลเฉพาะทางผดุงครรภ์ และการพยาบาลเด็ก

5 3 packages บริการอย่างมีคุณค่า
Package 1: Basic Service (รักษาโรค) Package 2: Healthy Premium (รักษาโรค+เช็คสุขภาพประจำปี) Pack 3: Healthy Organization (รักษาโรค+เช็คสุขภาพประจำปี+เฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งองค์กร)

6 Package 1: Basic Service (รักษาโรค)
ตรวจรักษาโรคตามอาการ บริการทุกวันอาทิตย์ – น. ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายตามสิทธิ์ ข้าราชการสามารถสมัครเบิกจ่ายตรงได้ ใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้

7 Package 2: Healthy Premium
รักษาโรค+เช็คสุขภาพประจำปี บริการเบื้องต้นตาม Package 1 และเพิ่ม การตรวจสุขภาพประจำปี (ตามนัดหมาย) รายงานสภาวะสุขภาพเป็นรายบุคคล คำแนะนำในการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพอย่างเจาะจงเฉพาะบุคคล

8 Pack 3: Healthy Organization
รักษาโรค+เช็คสุขภาพประจำปี+เฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพทั้งองค์กร บริการเบื้องต้นตาม Package 1 และ 2 และเพิ่ม การทดสอบสมรรถภาพและประเมินความเสี่ยงสุขภาพรายบุคคล แจ้งผู้บริหารองค์กรทราบกรณีมีเจ้าหน้าที่ป่วยจนต้องนอนพักรักษาในโรงพยาบาล (โดยความยินยอมของผู้ป่วย) ตามเยี่ยมและมอบของเยี่ยมกรณีนอนพักรักษาในโรงพยาบาล รายงานการเฝ้าระวังสุขภาพองค์กรรายเดือน

9 สิ่งที่ต้องลงทุน Package 1: Basic Service Package 2: Healthy Premium
การประชาสัมพันธ์: แผ่นพับ บูทหน้าห้องตรวจ Package 2: Healthy Premium เพิ่ม: ค่าธรรมเนียมบริการนอกเวลาครั้งละ 50 บาท (เบิกไม่ได้) Pack 3: Healthy Organization เพิ่ม: ค่าแรง นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน (15,000 บ./เดือน) และค่าโทรศัพท์ 700 บ./เดือน

10 สุขภาพครู เราดูแล


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอและทางเลือก คลินิกอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลกมลาไสย (กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษา) ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google