งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์. การเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบ และความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์. การเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบ และความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

2 การเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบ และความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ของลูก บอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ ของนักกระโดดไกล

3 กาลิเลโอ ได้อธิบายว่าถ้าจะศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุ แบบโพรเจกไทด์ ต้องแยกศึกษาส่วนประกอบ ในแนวราบและในแนวดิ่งอย่างอิสระไม่เกี่ยวข้อง กัน โดยในแนวดิ่งจะมีแรงเนื่องจากแรงดึงดูดของ โลกกระทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง และในเวลาเดียวกับที่วัตถุถูกดึงลงโพรเจกไทล์ ก็ยังคงเคลื่อนที่ตรงในแนวราบด้วย ( หลัก ความเฉื่อยของกาลิเลโอ ) เขาแสดงให้เห็นว่า โพรเจกไทล์นั้นได้ จะประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 แนว พร้อม ๆกัน โดยในแต่ละแนวนั้นจะ เคลื่อนที่อย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน และยัง พบว่าเส้นทางการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์จะ เป็นรูปเรขาคณิต ที่เรียกว่า " พาราโบลา "

4 พิจารณาในแนวดิ่ง ในกรณีที่เราไม่ คิดแรงต้านทาน ของอากาศ วัตถุ ทุกชนิดที่อยู่บน โลกนี้ถ้าปล่อย จากที่สูงระดับ เดียวกัน วัตถุจะ ตกถึงพื้นในเวลา เท่ากัน โดยไม่ ขึ้นอยู่กับขนาด หรือน้ำหนักของ วัตถุ

5 พิจารณาในแนวดิ่งและในแนวการ เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ พิจารณาวัตถุ 2 ก้อนที่ตกจากที่ระดับ เดียวกัน โดยก้อน แรกปล่อยให้ เคลื่อนที่ลงใน แนวดิ่งอิสระ ก้อนที่ สอง เคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์ จะเห็น ว่าวัตถุทั้งสองจะตก ถึงพื้นดินพร้อมกัน

6 พิจารณาการเคลื่อนในแนวดิ่ง แนวราบ และในแนวโพรเจกไทล พิจารณาการเคลื่อนที่ ของวัตถุที่ มีการ เคลื่อนที่ 3 แนวพร้อม กัน คือ การเคลื่อนที่ ในแนวดิ่งอิสระ การ เคลื่อนที่แบบโพรเจก ไทล์ และการ เคลื่อนที่ใน แนวราบ จะเห็นว่า วัตถุจะตกถึงพื้นพร้อม กัน นั่นคือเวลาที่ใช้ จะเท่ากันทุกแนว

7 หลักการคำนวณในแนวราบ เนื่องจากในแนวราบ วัตถุเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วสม่ำเสมอ ค่าคงที่ และ a=0 ดังนั้นสมการที่ เกี่ยวข้องจึงมีสมการ เดียว คือ

8 หลักการคำนวณในแนวดิ่ง เนื่องจากในแนวดิ่ง วัตถุเคลื่อนที่ด้วย ความเร่งคงที่ (g)

9 หลักการคำนวณ และในการหาความเร็วในขณะใด ๆ หาได้จาก การหาการกระจัดในเวลาใด ๆ หาได้จาก

10 ตัวอย่างการคำนวณเรื่องการ เคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ 1. ขว้างก้อนหินด้วยความเร็วต้น 15 เมตร / วินาที จากขอบหน้าผาสูง 20 เมตร ไปตกลงบนพื้นด้านล่างก้อนหินจะตกห่าง จากขอบหน้าผากี่เมตร

11 หา t จากแนวดิ่ง

12 ในแนวระดับ ตอบ ก้อนหินจะตกห่างจากขอบหน้าผา 30 เมตร

13 2. เมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง 80 เมตร ปรากฏว่า วัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ 20 เมตร จงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ถูกปาออกไป หา จากแนวดิ่ง จาก ดังนั้น ตอบ อัตราเร็วของวัตถุที่ถูกปาออกไป เท่ากับ 5 เมตรต่อวินาที

14 3. โยนวัตถุขึ้นจากพื้นดินด้วยความเร็ว 20 เมตร / วินาที ทำมุม 37 องศา กับแนวระดับ จง หา ก. เวลาในการเคลื่อนที่จนกระทั่งวัตถุตกถึงพื้น ข. ระยะทางในแนวราบเมื่อวัตถุตกถึงพื้น หา

15 ก. เวลาในการเคลื่อนที่จนกระทั่ง วัตถุตกถึงพื้น จาก ตอบ เวลาในการเคลื่อนที่จนกระทั่งวัตถุตกถึงพื้นเท่ากับ 2.4 วินาที

16 ข. ระยะทางในแนวราบเมื่อวัตถุตก ถึงพื้น จาก ตอบ ระยะทางในแนวราบเมื่อวัตถุตกถึงพื้นเท่ากับ 38.4 เมตร


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์. การเคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจากวัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบ และความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google