งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ภาวะตาบอดในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ภาวะตาบอดในประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ 9 ตำบลต้นแบบ 9 บริการคุณภาพเพื่อผู้สูงวัยปลอดภาวะตาบอดจากต้อกระจก รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา

2 สถานการณ์ภาวะตาบอดในประเทศไทย
ปี พ.ศ. อัตราผู้ป่วยตาบอด สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด 2526 1.4% ต้อกระจก (47%) 2530 0.58% ต้อกระจก (73%) 2537 0.31% ต้อกระจก (74%) 2549 0.59% ต้อกระจก (52%)

3 สถานการณ์ภาวะตาบอดในประเทศไทย

4 จำนวนประชากรทั้งหมด 762,505 คน
จำนวนผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจกโดยประมาณ คน

5 โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผ่าตัดต้อกระจกใน จ.นครราชสีมา
รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.ค่ายสุรนารี รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รพ.โคราชเมโมเรียล รพ.เซนต์เมรี่ รพ.กรุงเทพราชสีมา ปัญหาที่แท้จริง : การค้นหาผู้ป่วยในชุมชน

6 โครงการ 9 ตำบลต้นแบบ 9 บริการคุณภาพเพื่อผู้สูงวัยปลอดภาวะตาบอดจากต้อกระจก
โครงการนำร่องระยะที่1เพื่อน้อมเกล้า ถวายเนื่องใน วโรกาส 5 ธันวาคม 2556 เป้าหมาย ผู้สูงอายุทุกคนในพื้นที่ 9 ตำบลต้นแบบได้รับการตรวจ คัดกรองต้อกระจก ผู้ป่วยสายตาเลือนรางและตาบอดจากต้อกระจกทุกคน ได้รับการผ่าตัดรักษาและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินการ พ.ย มิ.ย. 2557

7 กิจกรรมโครงการ พ.ย. 56 ธ.ค. 56 ม.ค. 57 ก.พ. 57 มี.ค. 57 เม.ย. 57
พ.ค. 57 มิ.ย. 57 จัดหาเครื่องมือ รับสมัครตำบลสมัครใจ อบรมพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบรมอสม.และอผส. ออกคัดกรองต้อกระจกในชุมชน รพช.และ รพ.สต.ส่งกลุ่มเสี่ยงพบจักษุแพทย์ ผู้ป่วยต้อกระจกเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยตรวจติดตามหลังผ่าตัด ประเมินผล รายงานกรรมการบริหาร

8 ขั้นตอนการคัดกรอง

9 การดำเนินการหลังตรวจคัดกรอง

10

11 ศักยภาพของรพ.เทพรัตน์นครราชสีมา
บุคลากร แพทย์ : พลโท นพ.ดนัยพร จันทะ ยานี พยาบาล : อ. พยอม อยู่วนิชชานนท์ ทีมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา ห้องผ่าตัด ตึกผู้ป่วยใน

12

13


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ภาวะตาบอดในประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google