งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ภาวะตาบอดในประเทศไทย ปี พ.ศ.อัตราผู้ป่วยตาบอดสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด 25261.4%ต้อกระจก (47%) 25300.58%ต้อกระจก (73%) 25370.31%ต้อกระจก (74%) 25490.59%ต้อกระจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ภาวะตาบอดในประเทศไทย ปี พ.ศ.อัตราผู้ป่วยตาบอดสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด 25261.4%ต้อกระจก (47%) 25300.58%ต้อกระจก (73%) 25370.31%ต้อกระจก (74%) 25490.59%ต้อกระจก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถานการณ์ภาวะตาบอดในประเทศไทย ปี พ.ศ.อัตราผู้ป่วยตาบอดสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด 25261.4%ต้อกระจก (47%) 25300.58%ต้อกระจก (73%) 25370.31%ต้อกระจก (74%) 25490.59%ต้อกระจก (52%)

3 สถานการณ์ภาวะตาบอดในประเทศไทย

4 จำนวนประชากรทั้งหมด 762,505 คน จำนวนผู้ป่วยตาบอดจากต้อกระจก โดยประมาณ 2287.5 คน

5 โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการ ผ่าตัดต้อกระจกใน จ. นครราชสีมา รพ. มหาราช นครราชสีมา รพ. ค่ายสุร นารี รพ. เทพรัตน์ นครราชสีมา รพ. โคราช เมโมเรียล รพ. เซนต์เมรี่ รพ. กรุงเทพ ราชสีมา ปัญหาที่แท้จริง : การค้นหา ผู้ป่วยในชุมชน

6 โครงการ 9 ตำบลต้นแบบ 9 บริการคุณภาพเพื่อผู้สูงวัย ปลอดภาวะตาบอดจากต้อกระจก โครงการนำร่องระยะที่1เพื่อน้อมเกล้า ถวายเนื่องในวโรกาส 5 ธันวาคม 2556 เป้าหมาย  ผู้สูงอายุทุกคนในพื้นที่ 9 ตำบลต้นแบบได้รับการตรวจคัด กรองต้อกระจก  ผู้ป่วยสายตาเลือนรางและตาบอดจากต้อกระจกทุกคน ได้รับการผ่าตัดรักษาและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินการ  พ.ย. 2556 - มิ.ย. 2557

7 กิจกรรมโครงการ พ. ย. 56 ธ. ค. 56 ม. ค. 57 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย. 57 พ. ค. 57 มิ. ย. 57 จัดหาเครื่องมือ รับสมัครตำบลสมัครใจ อบรมพยาบาลและ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อบรมอสม. และอผส. ออกคัดกรองต้อกระจกใน ชุมชน รพช. และ รพ. สต. ส่งกลุ่ม เสี่ยงพบจักษุแพทย์ ผู้ป่วยต้อกระจกเข้ารับ การผ่าตัด ผู้ป่วยตรวจติดตามหลัง ผ่าตัด ประเมินผล รายงานกรรมการบริหาร

8 ขั้นตอนการคัดกรอง

9 การดำเนินการหลังตรวจคัด กรอง

10

11 ศักยภาพของรพ.เทพรัตน์นครราชสีมา  บุคลากร แพทย์ : พลโท นพ.ดนัยพร จันทะยานี พยาบาล : อ. พยอม อยู่วนิชชานนท์ ทีมพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา  ห้องผ่าตัด  ตึกผู้ป่วยใน

12

13


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ภาวะตาบอดในประเทศไทย ปี พ.ศ.อัตราผู้ป่วยตาบอดสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด 25261.4%ต้อกระจก (47%) 25300.58%ต้อกระจก (73%) 25370.31%ต้อกระจก (74%) 25490.59%ต้อกระจก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google