งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SRII: Services Research Innovation Institute SIG: Farm & Agricultural Services 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SRII: Services Research Innovation Institute SIG: Farm & Agricultural Services 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SRII: Services Research Innovation Institute SIG: Farm & Agricultural Services 1

2 คณะทำงาน  ประธานจะเลือกวันที่ 17 มกราคม 2554  เลขากลุ่มเนคเทค  คณะกรรมการ  คุณสหัสคุณสุวิทชัย  คุณสุรชัยอ.วรพจน์  คุณพรเพิ่มคุณณัฐกร  คุณยุพาคุณรติยง  Dr.Nagaiดร.อัมพร  ดร.เชาวลิตดร.เศรษฐพงษ์  ดร.อรสาดร.พรพรหม  ส่ง link wiki  ict40@doae.go.th, chuey@doae.go.th, sv_ood@hotmail.com, sahas@betagro.com, worapot@su.ac.th, Chaow@gistda.or.th, pchairidchai@acfs.go.th, ratiyong.l@doae.go.th, ptpagro@gmail.comratiyong.l@doae.go.th  ดร.อัมพร, ดร.สุธี, คูรพิสุทธิ์ 2

3 SRII: Agricultural Services - Event ลำ ดั บ Activity ปี 2011 มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค ทำ survey ก่อนวันประชุม เพื่อจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหาที่ต้องทำ 1ประชุมกลุ่ม farm & agriculture (ครั้งที่ 1) เพื่อหาหัวข้อโครงการวิจัยฯ 9.00 น. 17 มค 54 2สัมมนา SIG Smart farm (ครั้งที่ 1) X 3สัมมนา SIG Smart farm (ครั้งที่ 2) X 4 5 6 3

4 SRII: Agricultural Services - Event ลำ ดั บ Activity ปี 2011 มคกพมีคเมยพคมิยกคสคกยตคพยธค 1 2 3 4 5 6 4

5 Technology Roadmap SRII: Agricultural Services Driver & Trend Marketing การจัดการความรู้ (KM) คุณภาพมาตรฐานการผลิตและ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการ เกษตร การบริการความรู้ภาคเกษตร การจัดการไร่นา (Farm Management) การสนับสนุนจากภาครัฐ Customer เกษตกร/สถาบันเกษตกร องค์กรระดับชุมชน นักวิจัย ผู้บริโภคภายในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ภาคการศึกษา Product / Service / Application เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS/RS) ระบบ Precision Farming อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศ ระบบ One-Stop Services ศูนย์ข้อมูลเพื่อการเกษตร Sensor Network สำหรับการ ตรวจวัดทางการเกษตร RFID Technolog y Year 25542555255625572558 5 ข้อมูล ธ.ค.2552

6 SRII: Agricultural Services (Project Research) ลำ ดั บ Project Research ปี 2011 123456789101112 1 2 3 4 5 6 6

7 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การบริการภาค เกษตร  Service regulation  การพัฒนาฟาร์มที่ใช้เงินลงทุนสูง ทำให้ฟาร์มขนาดเล็กไม่สามารถทำได้  สภาวะโลกร้อน  Early warning เช่น ระบบแจ้งเตือน เช่น สารเมลามีนที่เข้ามาใน ปท.ไทย  การระบาดของโรคในพืชและสัตว์  คุณภาพการผลิตบุคลากรที่ไม่ทันกับเทคโนโลยีไม่รองรับกับการทำงานจริง ส่วนใหญ่ให้ความรูด้าน product มากกว่า  วิธีการแก้ปัญหาคือ one stop service (ใครมีปัญหาอะไรสามารถเข้ามาหาความรู้ ได้) ความรู้เชิงบริการ, การพัฒนาการผลิต  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแหล่งต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นการเก็บข้อมูลแบบสุ่ม ที่เป็นค่าเฉลี่ยของพื้นที่ ไม่สามารถนำมาช่วยประมวลผลติดสินใจได้ 7

8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การบริการภาค เกษตร  กรมส่งเสริมฯ มีการเก็บข้อมูลด้าน....  ปัจจุบันผู้บริโภคต้องการการรับรองสินค้าเกษตรที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ประกอบด้วย ข้อมูลเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก ฯลฯ การ เพาะปลูกพืช ปศุสัตว์ ประมง ที่นำมาใช้ในโครงการประกันรายได้ (ข้าว มัน สำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ที่เกษตรกรต้องมาขึ้นทะเบียนก่อนกับ ธกส. ผ่านการ ทำประชาคม  One stop service ระดับกระทรวง ศูนย์บริการร่วม  การให้ความรู้ เอกสารเผยแพร่ หอกระจายข่าว (ปัญหาที่พบ คือ ข้อมูลที่ เผยแพร่ล่าสุดที่ย้อนหลัง 2 ปี ปีล่าสุดอยู่ในแฟ้มไม่สามารถให้ข้อมูลได้)  GISTDA+NSTDA จะมีการลงนามความร่วมมือทางด้าน Risk management  Service ด้านการเกษตรมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีเฉพาะรายใหญ่ ส่วนราย ย่อยเหมือน 10 ที่ผ่านมา  ต้องเน้นการบริการเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้า (service+innovation  niche market/premium grade) เน้นคุณภาพและองค์ความรู้ในสินค้า  พัฒนาฐานข้อมูลที่ช่วยวางแผนในการผลิตสินค้าให้ทันเวลา และตรงตามความ ต้องการ  ควรเริ่มเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มเล็กๆ และขยายไปกลุ่มต่างๆ 8

9 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การบริการภาค เกษตร  Information technology  มองที่ user เป็นตัวตั้ง แต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกัน  User มีหลายกลุ่ม ดังนั้น one stop service ต้องมีความหลากหลาย  มอง user แบบ value chain (production service) การให้ความรู้ผ่านระบบ คอมพิวเตอร์ (supporting service) มองว่าแต่ละ user สิ่งที่เร่งด่วนและ สำคัญที่สุดคืออะไร เพื่อเลือกเทคโนโลยีนำมาใช้งานให้เหมาะสม  การพิจารณาโจทย์ควรคุยกับเจ้าของโจทย์จริงๆ 9

10 10


ดาวน์โหลด ppt SRII: Services Research Innovation Institute SIG: Farm & Agricultural Services 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google