งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Provis 203.157.133.9 วันที่ 7 ของเดือนถัดไปเท่านั้น (รายเดือน) 1.การส่งข้อมูล 12&21และรายงาน 43+7 แฟ้มมาตรฐาน ผ่านสสจ.ชลบุรี รายงาน12 แฟ้มมาตรฐานรายงาน21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Provis 203.157.133.9 วันที่ 7 ของเดือนถัดไปเท่านั้น (รายเดือน) 1.การส่งข้อมูล 12&21และรายงาน 43+7 แฟ้มมาตรฐาน ผ่านสสจ.ชลบุรี รายงาน12 แฟ้มมาตรฐานรายงาน21."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Provis 203.157.133.9 วันที่ 7 ของเดือนถัดไปเท่านั้น (รายเดือน) 1.การส่งข้อมูล 12&21และรายงาน 43+7 แฟ้มมาตรฐาน ผ่านสสจ.ชลบุรี รายงาน12 แฟ้มมาตรฐานรายงาน21 แฟ้มมาตรฐาน วันที่ 7-15 ของเดือนถัดไป เท่านั้น(รายเดือน) Provis 203.157.133.9 Provis 203.157.133.9 HDC 61.7.153.67:8080/hdc HDC 61.7.153.67:8080/hdc สสจ.ชลบุรีจะส่งข้อมูลรายงาน12แฟ้ม มาตรฐานจะส่งไปยังสนย.เท่านั้นและจะ ไม่ถูกจัดส่งไปยัง สปสช.ตามข้อกำหนด หมายเหตุ โดยจะนำส่ง ข้อมูลของรพ.สต.เท่านั้น สสจ.ชลบุรีจะไม่นำส่งข้อมูลของรพศ/รพช และรพ.ทุกแห่งไปยังสปสช.โดยจะนำส่ง ข้อมูลของรพ.สต.เท่านั้นตามข้อกำหนด ของสปสช. หมายเหตุ รายงาน43+7 แฟ้มมาตรฐาน 1.ข้อมูลรายงาน43+7แฟ้มมาตรฐานจะส่งไปยัง SERVER PDN ของสนย.เท่านั้นและจะไม่ถูก จัดส่งไปยัง สปสช.ทุกหน่วยบริการ ภายในวันที่ 13ม.ค.57 2.เริ่มส่งข้อมูลครั้งที่1ให้ส่งออกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค.56-31ธ.ค.56 ภายในวันที่ 13ม.ค.57 3.ส่งข้อมูลรายสัปดาห์ต่อเนื่องจากครั้งที่1ในวัน จันทร์ของสัปดาห์ถัดไป ส่งข้อมูลทุกวันจันทร์แรกของสัปดาห์ (ทุกสัปดาห์)

2 แบบที่ 3 2

3 6. ปฏิทินการตรวจสอบและรวมรวมข้อมูลเพื่อจัดส่ง ปีงบประมาณ 57 กิจกรรมการให้บริการก. ค.5 6 ส. ค.56 ก. ย.56 ต. ค.5 6 พ. ย.5 6 ธ. ค. 56 ม. ค.5 7 ก. พ. 57 มี. ค. 57 เม. ย.5 7 พ. ค.5 7 มิ. ย.57 1. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลความสมบูรณ์ของแฟ้ม Person&Chronic 2. ส่งข้อมูลแฟ้ม Person&Chronic ทั้งหมด 3. ส่งข้อมูลการชั่งน้ำหนักเด็กแรกเกิด 0-5 ปี (0-72 เดือน ) ** แฟ้ม Nutri 4.). ส่งข้อมูลการชั่งน้ำหนักเด็ก 6-18 ปี ( ป.1- ป.6) พร้อมตรวจ สุขภาพอนามัยโรงเรียนและให้บริการวัคซีน ** แฟ้ม EPI/Nutri/ 5. คัดกรองเบาหวานและความดันฯอายุ 15 ปีขึ้นไป ** แฟ้ม Ncdscreen/Labfu/Chronicfu 6. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (3 อ 2 ส /DPAC)** แฟ้ม 7. การคัดกรองภาวะซึมเศร้า (2Q)** เวลาคัดกรอง NCD เลือก SERVICE/Diag/ แบบฟอร์มรายงาน 8. ส่งข้อมูลการเยี่ยมบ้าน ** ตามเกณฑ์กลุ่มเป้าหมาย ** แฟ้ม SERVICE/Diag/ แบบฟอร์มรายงาน 9. ส่งข้อมูลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + เต้านม ** แฟ้ม SERVICE/Diag/ แบบฟอร์มรายงาน 10. ส่งข้อมูลการคัดกรอง Stoke ผู้ป่วย HT+DM+DLP** แฟ้ม SERVICE/Diag/ แบบฟอร์มรายงาน 11. ส่งข้อมูลภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ** แฟ้ม Chronic Fu 12. ส่งข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลคนตาย + อัพเดตสิทธิ์ ** แฟ้ม Death 1-31 1 พ. ย.-31 ธ. ค. 1 พ. ค.-31 มิ. ย. 1 ต. ค.-31 ธ. ค. 1 ม. ค.-31 มี. ค. 1 ต. ค.-30 มิ. ย. 1 ก. ค.-30 มิ. ย.


ดาวน์โหลด ppt Provis 203.157.133.9 วันที่ 7 ของเดือนถัดไปเท่านั้น (รายเดือน) 1.การส่งข้อมูล 12&21และรายงาน 43+7 แฟ้มมาตรฐาน ผ่านสสจ.ชลบุรี รายงาน12 แฟ้มมาตรฐานรายงาน21.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google