งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การเก็บเงิน ของโรงเรียน. 2 คำนิยาม 1. การรับบริจาค  ผู้บริจาคเต็มใจ โดยมิ หวังผลตอบแทน 2. การรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ  ผู้มอบให้ช่วงรับนักเรียน  เพื่อแลกเปลี่ยนกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การเก็บเงิน ของโรงเรียน. 2 คำนิยาม 1. การรับบริจาค  ผู้บริจาคเต็มใจ โดยมิ หวังผลตอบแทน 2. การรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ  ผู้มอบให้ช่วงรับนักเรียน  เพื่อแลกเปลี่ยนกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การเก็บเงิน ของโรงเรียน

2 2 คำนิยาม 1. การรับบริจาค  ผู้บริจาคเต็มใจ โดยมิ หวังผลตอบแทน 2. การรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ  ผู้มอบให้ช่วงรับนักเรียน  เพื่อแลกเปลี่ยนกับ โอกาสเข้าเรียน  ผิดระเบียบของราชการ

3 3 คำนิยาม 3. การระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา  มีโครงการ  คณะกรรมการ สถานศึกษาเห็นชอบ  ผู้ปกครอง / นักเรียน สมัครใจ

4 4 คำนิยาม 3. เงินบำรุงการศึกษา  ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษา นอกหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด  คณะกรรมการสถานศึกษา และ สพท. เห็นชอบ  ผู้ปกครอง / นักเรียน สมัคร ใจ

5 5 รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 กำหนดให้รัฐ จะต้องจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบ สองปีอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

6 6 เงินที่รัฐจัดให้เพื่อ จัดการศึกษา ในลักษณะเงินอุดหนุนราย หัว ต่อปีการศึกษา * ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท * ระดับประถมศึกษา 1,900 บาท * ระดับ ม. ต้น 3,500 บาท * ระดับ ม. ปลาย 3,800 บาท

7 7 การหารือสำนักงาน คณะกรรมการกฤษฎีกา * กระทรวงศึกษาธิการ สามารถประกาศ ให้โรงเรียนเก็บ ค่าใช้จ่ายเพื่อจัด การศึกษา นอกหลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

8 8 * กำหนดค่าใช้จ่ายใดที่รัฐจัด ให้แล้ว * กำหนดค่าใช้จ่ายใดที่อยู่ นอกหลักสูตรและ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่าย * คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานเห็นชอบ * ประกาศให้ผู้ปกครองและ นักเรียนทราบ ล่วงหน้า * ผู้ปกครองและนักเรียน สมัครใจ

9 9 หลักเกณฑ์ สพฐ. เรื่อง เงินบำรุงการศึกษาของ สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ ว 510 ลว. 9 มีนาคม 2552

10 10 เงื่อนไขการเก็บ * เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ เรียนการสอน นอกหลักสูตรการศึกษาขั้น พื้นฐาน ตามที่ สพฐ. กำหนด * คณะกรรมการสถานศึกษา และ สพท. เห็นชอบ * ผู้ปกครองและนักเรียนสมัคร ใจ

11 11 หลักเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด แจ้งตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ ว 510 ลว. 9 มี. ค. 2552 * ค่าเล่าเรียนและค่า อุปกรณ์การเรียน ที่นักเรียนใช้ร่วมกันใน โรงเรียน ไม่ให้เก็บ (22 รายการ )

12 12 * ค่าใช้จ่ายที่ขอรับการ สนับสนุนได้ 1 ห้องเรียนพิเศษ EP MEP หรือ ด้านวิชาการต่าง ๆ 2 ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ นร. รวม 4 รายการ ไม่เกิน คนละ 1,000 บาท / ภาคเรียน

13 13 3 ค่าใช้จ่ายในการไปทัศนศึกษา ตามแหล่งเรียนรู้ ของนักเรียน เกินมาตรฐานรัฐจัด ให้ 4 ค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญใน สาขาเฉพาะ 5 ค่าสาธารณูปโภคสำหรับ ห้องเรียนปรับอากาศ 6 ค่าสอนคอมพิวเตอร์ เกิน มาตรฐานรัฐจัดให้ (1 เครื่อง : 20 คน ) 7 ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน เกินมาตรฐานรัฐจัดให้

14 14 * ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ นักเรียน 1 ค่าประกันอุบัติเหตุ 2 ค่าตรวจสุขภาพนักเรียน 3 ค่าอาหาร 4 ค่าหอพัก 5 ค่าซักรีด


ดาวน์โหลด ppt 1 การเก็บเงิน ของโรงเรียน. 2 คำนิยาม 1. การรับบริจาค  ผู้บริจาคเต็มใจ โดยมิ หวังผลตอบแทน 2. การรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ  ผู้มอบให้ช่วงรับนักเรียน  เพื่อแลกเปลี่ยนกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google