งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพรวม พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพรวม พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพรวม พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย
ประมวลภาพรวม พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน การสัมมนาประจำปี มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 2548 เรื่อง “จุดเปลี่ยนผ่าน...กิจการไฟฟ้า” 17 ตุลาคม 2548 โรงแรม เดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ

2

3 การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง (ปี 2547)

4 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด
ปี 2532 – 2547

5 พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย : การปรับโครงสร้างกิจการ
< 2535 2535 2536 2537 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 กฟผ. กฟน. กฟภ. ครม. อนุมัติแผนแม่บทปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ 4 สาขา ขายหุ้น RATCH อนุมัติแผน Power Pool และพรบ. การประกอบกิจการพลังงาน ปรับโครงสร้าง อัตราค่าไฟฟ้า ประกาศรับ ซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ประมูลรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP เลื่อนการแปรรูป กฟผ. เพื่อลดแรงต่อต้านจากสหภาพ และประชาชน มติ ครม. ยกเลิกแผน Power Pool ยุทธศาสตร์ : กฟผ. National Champion เห็นชอบโครงสร้าง ESB และแปรรูป กฟผ.เข้าตลาดหลักทรัพย์ทั้งองค์กร เดินหน้า แปรรูป กฟผ. อีกครั้ง กำหนด IPO พ.ย.48 ปรับเกณฑ์ การกำหนด ค่าไฟฟ้า แก้ไข พรบ. กฟผ. รับซื้อไฟฟ้า จาก SPP จัดตั้ง EGCO กฟผ.ลงนามสัญญาซื้อไฟฟ้ากับIPP 7 ราย คณะรัฐมน ตรีเห็นชอบแนวทาง IRB รายสาขาของ กนร. แผน Power Pool ถูกชะลอ แปรรูป ปตท.

6 โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบผู้ซื้อรายเดียว (Enhanced Single Buyer: ESB)
ระบบผลิตไฟฟ้า บมจ. ผู้ผลิตไฟฟ้า ต่าง ผู้ผลิตไฟฟ้า หน่วย กฟผ. เอกชนรายใหญ่ ประเทศ ขนาดเล็ก งาน กำกับ ดูแล ระบบส่งไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้าของ บมจ. กฟผ ใหม่ System Operation กฟน กฟภ ผู้ใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของในเขต นิคมอุตสาหกรรม ผู้ใช้ไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า

7 พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย : การกำกับดูแล
.... 2534 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 ครม. เห็นชอบร่าง พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน เพื่อจัดตั้งองค์กรกำกับดูแล คณะทำงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ นำเสนอร่าง พรบ. การประกอบกิจการไฟฟ้า และก๊าซธรรมชาติ ต่อวุฒิสภา จัดตั้งคณะอนุกรรมการ Ft ครม. เห็นชอบแนวทางจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลอิสระรายสาขา ครม. ยกเลิกมติ ครม. ปี 2543 เร่งแผน Power Pool และร่าง พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน ครม.เห็นชอบ โครงสร้างกิจการEnhanced Singer Buyer ให้มี Board of Commission ทำหน้าที่เป็นองค์กำกับดูแลโดยมีร่าง พรบ. รองรับ มี.ค. ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแล ก.ย. คณะอนุกรรมการยกร่าง พรบ. การประกอบกิจการไฟฟ้า พิจารณาราง กฎหมาย แล้วเสร็จ และนำเสนอ กระทรวงพลังงาน

8 ตารางเปรียบเทียบองค์กรกำกับดูแลด้านพลังงานในประเทศต่างๆ
กิจการ กฎหมายรองรับ อาร์เจนตินา Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ไฟฟ้า Electricity Regulation Act 1992 จีน State Electricity Regulatory Commission State Council’s order อินเดีย Public Utilities Regulatory Commission, State Regulatory Commission Electricity Regulatory Commission Act 1998 อินโดนีเซีย - Electricity Law No. 20/2002 (ถูกระงับใช้ เนื่องจากการแปรรูปกิจการไฟฟ้า “ขัดรัฐธรรมนูญ”) มาเลเซีย Energy Commission ไฟฟ้า,ก๊าซ Energy Commission Act 2001 ฟิลิปปินส์ Energy Regulatory Commission The Electricity Act, No. 41 of 1987, The Electricity Amendment Acts of 1994 and 1995 เกาหลีใต้ Korea Electricity Commission The Act on the promotion of Power Industry Restructuring 2000 กัมพูชา Electricity Authority of Cambodia Electricity Law 2001 ไทย ยังไม่มีองค์กรกำกับดูแล (ต.ค. 48) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

9 พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย : บทบาทของภาคเอกชน
< 2535 2535 2536 2537 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 ครม.เห็น ชอบให้ การไฟฟ้าสามารถลงทุนในธุรกิจ CHP และระบบ DG กฟผ.ได้รับการจัดสรรการขยายกำลังผลิตร้อยละ 50 ประมูลขอรับเงินสนับสนุนแก่ RE SPP รัฐบาลประกาศให้โรงไฟฟ้าIPP บ่อนอก และหินกรูด ย้ายที่ตั้ง และเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นก๊าซฯ กฟผ. ผูกขาดกิจการผลิตไฟฟ้า เปิดประมูลรับซื้อไฟฟ้าจาก IPP เริ่มซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว แก้ไข พรบ. กฟผ. (เปิดช่องเอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า) จัดตั้ง EGCO ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP (ระบบ Cogen และพลังงานหมุนเวียน) กฟผ. ลงนามซื้อขายไฟฟ้ากับ IPP 7 ราย ครม. มีมติหยุดรับการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP ยกเว้นที่ใช้ RE ขายหุ้นราชบุรีโฮลดิ้ง ครม. อนุมัติแผน Power Pool ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (RE) อนุมัติแผน PDP โรงไฟฟ้า Gulf ได้รับการจัดสรรกำลังการผลิตเพิ่ม 700 MW

10 พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย : พลังงานหมุนเวียน
.... .... 2535 2540 2543 2544 2545 2546 2547 2548 ประกาศรับซื้อไฟฟ้า จาก SPP ระบบ Cogeneration และพลังงานหมุนเวียน (RE) SPP จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 2000 MW แต่ส่วนใหญ่ใช้ เชื้อเพลิงฟอสซิล - เพิ่มวงเงิน RE SPP อีก 1,116 ล้านบาท - ประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP (ไม่เกิน 1 MW) อนุมัติแผน PDP 2004 (สัดส่วน RE = 1.5%) ปี 2554 ยุติการรับซื้อไฟฟ้าจาก SPP รายใหม่ยกเว้นใช้ RE ประมูลขอรับเงินสนับสนุนไม่เกิน 36 สตางค์/หน่วย สำหรับ RE SPP (วงเงิน 2,000 ล้านบาท) ประกาศยุทธศาสตร์พลังงาน เพิ่มสัดส่วน RE จาก 0.5% เป็น 8% ของพลังงาน ใน ปี 2554 เพิ่ม RE เป็น 6% ของกำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2554 โดยใช้มาตรการ RPS 4% และอื่น ๆ ร่างระเบียบ RPS ปรับปรุงระเบียบ SPP ปรับปรุงระเบียบ VSPP


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพรวม พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google