งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพรวม พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน การสัมมนาประจำปี มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 2548 เรื่อง “ จุดเปลี่ยน ผ่า น... กิจการไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพรวม พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน การสัมมนาประจำปี มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 2548 เรื่อง “ จุดเปลี่ยน ผ่า น... กิจการไฟฟ้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพรวม พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน การสัมมนาประจำปี มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 2548 เรื่อง “ จุดเปลี่ยน ผ่า น... กิจการไฟฟ้า ” 17 ตุลาคม 2548 โรงแรม เดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ

2

3 การผลิตไฟฟ้าแยกตามชนิดเชื้อเพลิง ( ปี 2547)

4 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ปี 2532 – 2547

5 พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย : การปรับโครงสร้างกิจการ กฟผ. กฟน. กฟภ. - แก้ไข พรบ. กฟผ. - รับซื้อ ไฟฟ้า จาก SPP - จัดตั้ง EGCO ประมูลรับ ซื้อไฟฟ้า จาก IPP กฟผ. ลง นาม สัญญาซื้อ ไฟฟ้ากับ IPP 7 ราย ครม. อนุมัติแผน แม่บท ปฏิรูป รัฐวิสาหกิจ 4 สาขา คณะรัฐมน ตรีเห็นชอบ แนวทาง IRB รายสาขา ของ กนร. - ขายหุ้น RATCH - อนุมัติแผน Power Pool และ พรบ. การประกอบ กิจการพลังงาน - ปรับโครงสร้าง อัตราค่าไฟฟ้า ประกาศรับ ซื้อไฟฟ้า จาก VSPP - แผน Power Pool ถูก ชะลอ - แปรรูป ปตท. - มติ ครม. ยกเลิก แผน Power Pool - ยุทธศาสตร์ : กฟผ. National Champion - เห็นชอบโครงสร้าง ESB และแปรรูป กฟผ. เข้าตลาด หลักทรัพย์ทั้ง องค์กร เลื่อนการแปร รูป กฟผ. เพื่อ ลดแรงต่อต้าน จากสหภาพ และประชาชน - เดินหน้า แปรรูป กฟผ. อีกครั้ง กำหนด IPO พ. ย.48 - ปรับเกณฑ์ การกำหนด ค่าไฟฟ้า 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2541 2542 2540 2537 2536 2535 < 2535

6 โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบผู้ซื้อรายเดียว (Enhanced Single Buyer: ESB) ระบบผลิตไฟฟ้า บมจ. ผู้ผลิตไฟฟ้า ต่าง ผู้ผลิตไฟฟ้า หน่วย กฟผ. เอกชนรายใหญ่ ประเทศ ขนาดเล็ก งาน กำกับ ดูแล ระบบส่งไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้าของ บมจ. กฟผ. ใหม่ System Operation กฟน. กฟภ. ผู้ใช้ไฟฟ้า ระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของในเขต นิคมอุตสาหกรรม ผู้ใช้ไฟฟ้า

7 พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย : การกำกับดูแล 25342542254325442545254625472548.... จัดตั้ง คณะอนุกรรม การ Ft ครม. เห็นชอบ แนวทางจัดตั้ง องค์กรกำกับดูแล อิสระรายสาขา ครม. เห็นชอบร่าง พรบ. การ ประกอบกิจการ พลังงาน เพื่อ จัดตั้งองค์กร กำกับดูแล 1. ครม. ยกเลิกมติ ครม. ปี 2543 เร่งแผน Power Pool และร่าง พรบ. การประกอบ กิจการพลังงาน 2. ครม. เห็นชอบ - โครงสร้างกิจการ Enhanced Singer Buyer - ให้มี Board of Commission ทำหน้าที่ เป็นองค์กำกับดูแลโดยมี ร่าง พรบ. รองรับ คณะทำงานของสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ นำเสนอ ร่าง พรบ. การประกอบ กิจการไฟฟ้า และก๊าซ ธรรมชาติ ต่อวุฒิสภา มี. ค. ประกาศใช้ระเบียบ สำนักนายกฯ ว่าด้วย คณะกรรมการกำกับดูแล ก. ย. คณะอนุกรรมการ ยกร่าง พรบ. การ ประกอบกิจการไฟฟ้า พิจารณาราง กฎหมาย แล้วเสร็จ และนำเสนอ กระทรวงพลังงาน

8 ตารางเปรียบเทียบองค์กรกำกับดูแลด้านพลังงานในประเทศต่างๆ ประเทศองค์กรกำกับดูแลกิจการกฎหมายรองรับ อาร์เจนตินา Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) ไฟฟ้า Electricity Regulation Act 1992 จีน State Electricity Regulatory Commission ไฟฟ้า State Council’s order อินเดีย Public Utilities Regulatory Commission, State Regulatory Commission ไฟฟ้า Electricity Regulatory Commission Act 1998 อินโดนีเซีย - ไฟฟ้า Electricity Law No. 20/2002 ( ถูก ระงับใช้ เนื่องจากการแปรรูปกิจการ ไฟฟ้า “ ขัดรัฐธรรมนูญ ”) มาเลเซีย Energy Commission ไฟฟ้า, ก๊าซ Energy Commission Act 2001 ฟิลิปปินส์ Energy Regulatory Commission ไฟฟ้า The Electricity Act, No. 41 of 1987, The Electricity Amendment Acts of 1994 and 1995 เกาหลีใต้ Korea Electricity Commission ไฟฟ้า The Act on the promotion of Power Industry Restructuring 2000 กัมพูชา Electricity Authority of Cambodia ไฟฟ้า Electricity Law 2001 ไทยยังไม่มีองค์กรกำกับดูแล ( ต. ค. 48) ไฟฟ้าระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

9 พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย : บทบาทของภาคเอกชน กฟผ. ผูกขาด กิจการผลิต ไฟฟ้า - แก้ไข พรบ. กฟผ. ( เปิดช่องเอกชนมี ส่วนร่วมในการ ผลิตไฟฟ้า ) - จัดตั้ง EGCO - ประกาศรับซื้อ ไฟฟ้าจาก SPP ( ระบบ Cogen และ พลังงานหมุนเวียน ) เปิดประมูล รับซื้อไฟฟ้า จาก IPP 1. กฟผ. ลงนาม ซื้อขายไฟฟ้า กับ IPP 7 ราย 2. ครม. มีมติหยุด รับการรับซื้อ ไฟฟ้าจาก SPP ยกเว้นที่ใช้ RE เริ่มซื้อไฟฟ้า จาก สปป. ลาว ขายหุ้นราชบุรี โฮลดิ้ง ครม. อนุมัติ แผน Power Pool ประมูล ขอรับเงิน สนับสนุน แก่ RE SPP ประกาศรับซื้อ ไฟฟ้าจาก VSPP (RE) รัฐบาล ประกาศ ให้ โรงไฟฟ้า IPP บ่อนอก และ หินกรูด ย้าย ที่ตั้ง และ เปลี่ยน เชื้อเพลิงเป็น ก๊าซ ฯ อนุมัติแผน PDP โรงไฟฟ้า Gulf ได้รับการจัดสรร กำลังการผลิต เพิ่ม 700 MW - ครม. เห็น ชอบให้ การไฟฟ้า สามารถ ลงทุนใน ธุรกิจ CHP และระบบ DG - กฟผ. ได้รับการ จัดสรรการ ขยายกำลัง ผลิตร้อยละ 50 2548 2547 2546 2545 2544 2543 2541 2542 2540 2537 2536 2535 < 2535

10 พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย : พลังงานหมุนเวียน 2548 ประกาศรับซื้อไฟฟ้า จาก SPP ระบบ Cogeneration และ พลังงานหมุนเวียน (RE) ยุติการรับซื้อไฟฟ้า จาก SPP รายใหม่ ยกเว้นใช้ RE SPP จ่ายไฟฟ้า เข้าระบบ 2000 MW แต่ส่วน ใหญ่ใช้ เชื้อเพลิงฟอสซิล ประมูลขอรับเงิน สนับสนุนไม่เกิน 36 สตางค์ / หน่วย สำหรับ RE SPP ( วงเงิน 2,000 ล้าน บาท ) 2547 2546 2545 2544 2543 2540 2535.... - เพิ่มวงเงิน RE SPP อีก 1,116 ล้านบาท - ประกาศรับซื้อ ไฟฟ้าจาก VSPP ( ไม่เกิน 1 MW) ประกาศยุทธศาสตร์ พลังงาน - เพิ่มสัดส่วน RE จาก 0.5% เป็น 8% ของพลังงาน ใน ปี 2554 - เพิ่ม RE เป็น 6% ของ กำลังผลิตไฟฟ้าในปี 2554 โดยใช้มาตรการ RPS 4% และอื่น ๆ อนุมัติแผน PDP 2004 ( สัดส่วน RE = 1.5%) ปี 2554 - ร่างระเบียบ RPS - ปรับปรุงระเบียบ SPP - ปรับปรุงระเบียบ VSPP....


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพรวม พัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทย ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน การสัมมนาประจำปี มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 2548 เรื่อง “ จุดเปลี่ยน ผ่า น... กิจการไฟฟ้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google