งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 1152 กระบวนการทำงานของระบบ OSCC Application ของ กระทรวงสาธารณสุข ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑.๑ ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีหน้าที่ - ปรับโครงสร้างหน่วยงานในสังกัด - ออกใหม่ /ลบออก ID และ Password - แก้ไข Password - แก้ไข ID และ Password - แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน - รับการแจ้งเตือน ระดับ 3 - การ Reset password - ดูรายงานได้ทั่วประเทศ กรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) - ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

3 1152 กระบวนการทำงานของระบบ OSCC Application ของ กระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) 1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๑.๒ ผู้ใช้งาน (User) - แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งาน - รับการแจ้งเตือน ระดับ 3 - การ Reset password - ดูรายงานได้ทั่วประเทศ กรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส)

4 1152 กระบวนการทำงานของระบบ OSCC Application ของ กระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) ๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๒.๑ ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีหน้าที่ - รับการแจ้งเตือน ระดับ ๒ - ดูรายงานได้ภายในจังหวัด กรณีตั้งครรภ์ ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) - ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ๒.๑ ผู้ใช้งาน (User) - รับการแจ้งเตือน ระดับ ๒ - ดูรายงานได้ภายในจังหวัด กรณีตั้งครรภ์ ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) - ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

5 1152 กระบวนการทำงานของระบบ OSCC Application ของ กระทรวงสาธารณสุข (ต่อ) ๓. โรงพยาบาล (รพศ/รพท./รพช.) ๓.๑ ผู้ดูแลระบบ (Admin) มีหน้าที่ - รับการแจ้งเตือน ระดับ ๑ - ดูรายงานได้ภายในโรงพยาบาล กรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัย ใส) - ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ ๓.๒ ผู้ใช้งาน (User) - ทำหน้าที่ Front Line 1 - ทำหน้าที่ Front Line 2 - รับการแจ้งเตือน ระดับ ๑ - ดูรายงานได้ในรายที่รับผิดชอบและลงข้อมูล กรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม (คุณแม่วัยใส) - ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ หมายเหตุ รพสต. ให้คำแนะนำและส่งต่อไปรับบริการตาม ๔ กลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ต้องคีย์ข้อมูลเข้าระบบ

6 1152 การจัดสรร งบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ผลผลิต : ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมี พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง กิจกรรม : การสร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย - ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนางานศูนย์พึ่งได้

7 1152 เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘ การจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๘ มีการแบ่งการ จัดสรรเป็น ๒ รอบ - รอบแรกจัดสรรให้ประมาณร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณ ทั้งหมด โดยกำหนดให้นำงบประมาณไปใช้ ในไตรมาส ที่ ๑ (ต.ค. – ธ.ค.) และไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. – มี.ค.) และดำเนินการเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ - รอบสอง จัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ เพื่อการ ดำเนินงานในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (เม.ย. – ก.ย.) และ ควรดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม ๕๕๘

8 1152 ๑.๑. การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - จัดสรรให้ทุกจังหวัดๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท และจัดสรรเพิ่มเติมตามสัดส่วน ของจำนวนโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หมายเหตุ การจัดสรรรอบที่ ๑ ให้ แห่งละ ๔๐,๐๐๐ บาท รวมกับยอดที่ จัดสรรให้ โรงพยาบาลชุมชน ส่วนที่เหลือจะจัดสรรในรอบต่อไป ๑. การจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๗๖ จังหวัด ๑.๒ การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลชุมชน จำนวน ๗๗๓ แห่ง -จัดสรรให้ทุกโรงพยาบาล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท และจัดสรรเพิ่มเติมตาม สัดส่วนของจำนวนผู้รับบริการจากระบบโปรแกรมรายงานเด็กและสตรีที่ ถูกกระทำรุนแรง(ศูนย์พึ่งได้) ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ หมายเหตุ การจัดสรรรอบที่ ๑ ให้ แห่งละ ๕,๐๐๐ บาท จัดสรรผ่าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส่วนที่เหลือจะจัดสรรในรอบต่อไป

9 1152 ๑.๓ การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดอบรมการให้การ ปรึกษาแบบฟื้นฟูอำนาจและเสริมศักยภาพให้กับบุคลากร ศูนย์พึ่งได้ ใน ๑๐ จังหวัด ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท หมายเหตุ การจัดสรรรอบที่ ๑ ให้ ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด 1. สงขลา 2. จังหวัดปทุมธานี 3. จังหวัด นครราชสีมา 4. จังหวัดขอนแก่น ๕. จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดสรรผ่านสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ส่วนที่เหลือ อีก ๕ จังหวัดจะจัดสรรในรอบต่อไป โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนัก บริหารการสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 590 1741

10 1152 ๒.๑ จัดสรรให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกโรงพยาบาลๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาทและจัดสรรเพิ่มเติมตาม สัดส่วนของจำนวนผู้รับบริการจากระบบโปรแกรมรายงานเด็ก และสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง(ศูนย์พึ่งได้) ของปีงบประมาณ ๒. การจัดสรรงบประมาณให้กับ รพศ./รพท. ๙๖ แห่ง หมายเหตุ การจัดสรรรอบที่ ๑ ให้ แห่งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพิ่มเติมตามสัดส่วนของจำนวนผู้รับบริการจากระบบโปรแกรม รายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง(ศูนย์พึ่งได้) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ส่วนที่เหลือจะจัดสรรในรอบต่อไป

11 1152 ๑.บริหารจัดการและขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานศูนย์พึ่งได้ระดับจังหวัด (พัฒนาระบบรายงานข้อมูลการให้บริการศูนย์พึ่งได้,พัฒนาศักยภาพบุคลากร ศูนย์พึ่งได้, การจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พึ่งได้ของจังหวัด ฯลฯ) ๒. พัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุ การคัดกรอง การช่วยเหลือเบื้องต้น และการส่งต่อผู้ ประสบปัญหา ๔ กลุ่มเป้าหมายหลัก ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงาน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมและบริบทของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อบริการที่ ชัดเจน และไม่เกิดช่องว่างในระบบบริการ โดยมีการติดตามและรายงานผล อย่างเป็นระบบ ๓. กำกับและติดตามการนำเข้าข้อมูลในระบบรายงานเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง ที่เข้ารับบริการในศูนย์พึ่งได้ และ ระบบรายงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC Application) เพื่อให้ระบบรายงานมีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ๔. พัฒนาศักยภาพของผู้รับผิดชอบงานศูนย์พึ่งได้ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ๕. จัดสรรงบประมาณให้โรงพยาบาลชุมชน /จัดกิจกรรมร่วมกัน ตามเกณฑ์ กิจกรรมดำเนินการ

12 1152 ๑. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยบริการในสังกัดนำเข้าข้อมูลในระบบโปรแกรมรายงานเด็ก และสตรีที่ถูกกระทำรุนแรง (ศูนย์พึ่งได้) ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ๒. ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยบริการในสังกัดนำเข้าข้อมูลในระบบรายงานศูนย์ช่วยเหลือ สังคม (OSCC Application) ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ๓. ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบงานศูนย์พึ่งได้ของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ความรุนแรงในครอบครัว และใช้ระบบรายงานศูนย์ พึ่งได้ และการใช้ระบบรายงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ ๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงพยาบาลชุมชน เปิดให้บริการช่วยเหลือเด็ก สตรีและ บุคลใน ครอบครัวที่ถูกกระทำรุนแรง (ศูนย์พึ่งได้) ๕. ร้อยละ ๒๐ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) มีระบบ คัดกรอง ส่งต่อ การให้บริการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตัวชี้วัด

13 1152 - การรายงานข้อมูลผู้รับบริการศูนย์พึ่งได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ จะพิจารณาจากการรายงานข้อมูลในโปรแกรมระบบรายงานเด็ก และสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงของศูนย์พึ่งได้ เท่านั้น แต่เนื่องจากโปรแกรมมีปัญหา จึงขอขยายการลงรายงานจนถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจะใช้ข้อมูล ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ในการจัดสรรงบประมาณในรอบถัดไป - การรายงานข้อมูลผู้รับบริการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม จะ พิจารณาจากการเข้าไป Register ในระบบ และการรายงานข้อมูล ผู้ประสบปัญหา 4 กลุ่มเป้าหมายในระบบรายงานศูนย์ช่วยเหลือ สังคม (OSCC Application) เท่านั้น เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ จะจัดสรรจากการ รายงานข้อมูล ปี ๒๕๕๗ ในโปรแกรมระบบรายงาน

14 1152 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๒/๒๙๗๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงานตาม ยุทธศาสตร์เฉพาะประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

15 แผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จัดการอบรมเรื่องการ ดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคม และการใช้ โปรแกรม oscc application (ต.ค. ๕๗) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการ พัฒนางานและการใช้คู่มือการช่วยเหลือผู้หญิง ที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมของศูนย์พึ่งได้ (พ.ย. ๕๗)

16 แผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ (ต่อ) อบรมเรื่องการบำบัดเยียวยาเด็กและครอบครัวที่ ได้รับผลกระทบจากการถูกกระทำรุนแรง (มี.ค. ๕๘) การพัฒนาและปรับปรุงฐานโปรแกรมข้อมูลศูนย์ พึ่งได้และโปรแกรม OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อปรับให้เป็นโปรแกรมเดียวกัน

17 แผนการดำเนินงานในปี ๒๕๕๘ (ต่อ) จัดอบรมการอบรมการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล การให้บริการของศูนย์พึ่งได้และ OSCC ศูนย์ ช่วยเหลือสังคม (ธ.ค.๕๗ –มี.ค.๕๘)

18

19 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google