งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

01 Introduction อ. ปกรณ์ วิญญู หัตถกิจ e Busin ess CB 428: Electronic Business Technology and Patterns.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "01 Introduction อ. ปกรณ์ วิญญู หัตถกิจ e Busin ess CB 428: Electronic Business Technology and Patterns."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 01 Introduction อ. ปกรณ์ วิญญู หัตถกิจ e Busin ess CB 428: Electronic Business Technology and Patterns

2 วัตถุประสงค์ การเรียน 1. ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ทฤษฎี แนวคิด เทคโนโลยีที่ธุรกิจนำมาใช้เพื่อการพัฒนา ศักยภาพขององค์กรให้สูงสุด 2. พัฒนาเทคโนโลยีจากสภาพแวดล้อม และ ความต้องการของธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ระบบห่วงโซ่อุปทาน 3. ออกแบบและพัฒนารูปแบบของธุรกิจอิ เลกทรอนิกส์ 4. วิเคราะห์ระบบและพัฒนาระบบโดยใช้ ทรัพยากรทั้งภายในและภายนอกของ องค์กร e Busin ess

3 e-Business Management e Busin ess Corpor ate Strateg y Corpor ate Strateg y e- Busine ss Strateg y e- Busine ss Strateg y Marketing / CRM Strategy Marketing / CRM Strategy Procurem ent / SCM Strategy Informati on System Strategy

4 แผนการเรียน 01 Introduction 02Information system 03e-Commerce (1) 04e-Commerce (2) 05e-Business strategy 06Supply chain management 07e-Procurement 08e-Marketing (1) 09e-Marketing (2) 10Customer relationship management 11Implementation 12Group presentation e Busin ess

5 หนังสืออ่าน ประกอบ e Busin ess

6 การประเมินผล 1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 10% 2. รายงานกลุ่ม 40% 3. การนำเสนองานกลุ่ม 50% e Busin ess

7 ทำไมต้องสนใจ e- Business ? e Busin ess 1. Social 2. Politics 3. Econo mics 4. Environ ment 7. Technolo gy 6. Demogra phics 5. Law Corpo rate

8 1. Social e Busin ess ดูโทรทัศน์เล่น อินเตอร์เน็ต โลกจริงโลกเสมือน เหตุผลประสบการ ณ์ ต่างคนต่าง ทำ ร่วมกันทำ

9 e Busin ess ใครบ้างอยู่ใน Social Network ? Spectator Inactive Joiner Collector Critic Creator

10 2. Politics e Busin ess ไม่สนใจมีส่วนร่วม ม็อบม็อบ Social Network NobodyIdol

11 3. Economics e Busin ess ลงทุนเก็งกำไร ราคาขยับช้าราคาผันผวน เร็ว แข่งขันพันธมิตร ประเทศ ถดถอย โลกถดถอย

12 4. Environment e Busin ess พลังงาน ธรรมชาติ พลังงาน ทดแทน โลกโลกร้อน ทำลาย ธรรมชาติ ธรรมชาติ ทำลาย

13 5. Law e Busin ess ควบคุมการค้าเปิดเสรีการค้า กฎหมาย ประเทศ กฎหมายกลุ่ม ประเทศ เก็บค่าลิขสิทธิ์เก็บค่าโฆษณา

14 6. Demographics e Busin ess ลูกจ้างธุรกิจส่วนตัว Gen X Gen Y, Gen C ทำการตลาด ง่าย ทำการตลาด ยาก Brand loyalty สูง Brand loyalty ต่ำ

15 7. Technology e Busin ess PhoneSmart phone TV Broadband internet ข้อมูลไม่ เท่ากัน ข้อมูลเท่ากัน Commercee-Commerce

16 e-Business & e- Commerce e Busin ess E Busine ss E Comme rce E Business = E Commerc e E Business 1. 2. 3.

17 e-Business e- Commerce e Busin ess = Corpor ate Custo mer Suppl ier Buy-side e-Commerce Sell-side e-Commerce Insid e proc ess Internet extranet internet extranet intra net E-Business


ดาวน์โหลด ppt 01 Introduction อ. ปกรณ์ วิญญู หัตถกิจ e Busin ess CB 428: Electronic Business Technology and Patterns.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google