งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 3 หัวหน้าฝ่าย / เจ้าหน้าที่. ทิศทางการทำงานของกรมการ จัดหางาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 1. จัดระบบการจัดส่งแรงงงานไทยไป ต่างประเทศ ให้เป็นการดำเนินการระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 3 หัวหน้าฝ่าย / เจ้าหน้าที่. ทิศทางการทำงานของกรมการ จัดหางาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 1. จัดระบบการจัดส่งแรงงงานไทยไป ต่างประเทศ ให้เป็นการดำเนินการระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 3 หัวหน้าฝ่าย / เจ้าหน้าที่

2 ทิศทางการทำงานของกรมการ จัดหางาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 1. จัดระบบการจัดส่งแรงงงานไทยไป ต่างประเทศ ให้เป็นการดำเนินการระหว่าง รัฐต่อรัฐ 2. ปรับปรุงโครงสร้างของกรมให้รองรับงาน ต่างด้าวทั้งระบบ 3. ปรับระบบการจัดหางานในประเทศ / ต่างประเทศให้เทียบเท่าเอกชน เช่น JOB DB.COM

3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนวทางเพื่อ ปรับปรุงแก้ไข 1. ปัญหาการค้ามนุษย์ - การลดค่าหัว ข้อเสนอ / แนวทาง - เจรจา G to G - บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เมื่อมี การละเมิดกฎหมาย ต้องมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด และมีการใช้วิธีเก็บ หลักฐานจากประเทศปลายทางเพื่อการ ลงโทษ

4 - ลดบทบาทสาย / นายหน้าเถื่อน - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง ค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ทราบข้อมูลที่แท้จริงและทั่วถึง - เปิดการจัดส่งแรงงานไทยไป ต่างประเทศอย่างเสรี ให้ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกลไกตลาด ( ออกใบเสร็จตามจริง ) แต่ยังคงประชาสัมพันธ์เรื่องค่าใช้จ่าย ตามกฎหาย โดยเปิด ช่องทีวีเสรี Labour Channel

5 2. ปัญหาแรงงานต่างด้าว - มีหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมกัน ทำงาน แต่การทำงาน ไม่สามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่าง กลมกลืน - ข้าราชการแสวงหาผลประโยชน์จากการ ทำงาน - นโยบายในการทำงานเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความสับสน - การวางแผนการปฏิบัติการไม่รัดกุม - การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดและ จริงจัง

6 ข้อเสนอ / แนวทาง - ให้กรมการจัดหางานมีอำนาจเบ็ดเสร็จ ในการบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าวทั้งระบบ - ปรับโครงสร้างให้การบริหารจัดการเป็น เอกภาพ - เพิ่มโทษผู้ละเมิด / กระทำผิดกฎหมาย

7 3. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน - ประชากรวัยทำงานลดลง - แรงงานขาดคุณภาพ คุณสมบัติของ แรงงานไม่ตรงกับความ ต้องการของตลาด ข้อเสนอ / แนวทาง - ปรับนโยบายด้านประชากร นำแรงงาน ผู้สูงอายุมาใช้ให้ เหมาะสม - ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ ปรับเปลี่ยนหลักสูตร ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

8 - แนะแนวอาชีพ เน้นการสร้างเครือข่าย กับสถาบันการศึกษา สภาอุตสาหกรรม และสมาคมนายจ้าง อย่างจริงจัง เพื่อลด ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยการ ทำ MOU เรื่องการ แนะแนวการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ( ม.1 และ ม.4) และ ปริญญาตรี ( ปีที่ 1) และประสาน นายจ้าง / สถานประกอบการ ในการส่งนักเรียน นักศึกษาไปฝึกงาน จริง - ปรับระบบการจัดหางานให้ทันสมัย เช่น ประชาสัมพันธ์ทาง Labour Channel

9 4. ปัญหาระบบการจัดหางาน 4.1 สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ( จากปี 48 – 68) ข้อเสนอ / แนวทาง - ส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุและ ขยายโอกาสการมีงานทำ ของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เพื่อลดปัญหา การขาดแคลนแรงงาน ( จัดอบรม เพิ่มทักษะอาชีพ / ฝึกอาชีพ กำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องให้ความสำคัญ ) - ตั้งศูนย์จัดหางานผู้สูงอายุ

10 - จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ( เพศ อายุ การศึกษา ทักษะฝีมือ ประสบการณ์ สุขภาพ และภาระในการ เลี้ยงดู ) - ออกกฎหมายกำหนดอาชีพที่สงวนไว้ให้ ผู้สูงอายุทำ และ ห้ามนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน แทน - เสนอเป็นนโยบายเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ ที่ยังสามารถทำงานได้ - จัดตั้งกองทุนเพื่อการส่งเสริมการมีงาน ทำให้ผู้สูงอายุ ( ดอกเบี้ยต่ำ / ปลอดดอกเบี้ย )

11 4. ปัญหาระบบการจัดหางาน 4.2 ประชากรทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ต้อง ปรับตัวให้เข้าสู่ฐานความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ ( สังคมไร้พรมแดน ) ข้อเสนอ / แนวทาง - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการ พัฒนาศักยภาพ ประชากรให้มีคุณภาพ ทักษะฝีมือให้สูงขึ้น ตรงกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการ ขยายโอกาสผู้ที่ถูกเลิกจ้าง สามารถเข้าสู่ภาคการผลิต / บริการ ที่มี ระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น - จัดตั้งระบบเตือนภัยและติดตาม สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อ การจ้างงาน การเลิกจ้าง เพื่อให้เกิดการ จ้างงานใหม่

12 4. ปัญหาระบบการจัดหางาน 4.3 ผู้ประกอบการขนาดเล็กขาดการเข้าถึง แหล่งเงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยีและบริการ ภาครัฐ ( จำนวนผู้ยากจนสูง เศรษฐกิจถดถอย พึงพาตลาด ภายในประเทศมากกว่าขยายสู่ ตลาดต่างประเทศ ข้อเสนอ / แนวทาง - เพิ่มประสิทธิภาพระบบไอทีให้สามารถ เข้าถึงง่าย ใช้งานได้จริง มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

13 4.4 การกีดกันทางการค้ามากขึ้น มีการใช้ แรงงานเด็ก ข้อเสนอ / แนวทาง - เพิ่มการแนะแนวให้แก่กลุ่มนักเรียนที่มี โอกาสจะเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัย แรงงาน

14 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 3 หัวหน้าฝ่าย / เจ้าหน้าที่. ทิศทางการทำงานของกรมการ จัดหางาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 1. จัดระบบการจัดส่งแรงงงานไทยไป ต่างประเทศ ให้เป็นการดำเนินการระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google