งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 3 หัวหน้าฝ่าย / เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 3 หัวหน้าฝ่าย / เจ้าหน้าที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 3 หัวหน้าฝ่าย / เจ้าหน้าที่

2 ทิศทางการทำงานของกรมการจัดหางาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
1. จัดระบบการจัดส่งแรงงงานไทยไปต่างประเทศ ให้เป็นการดำเนินการระหว่างรัฐต่อรัฐ 2. ปรับปรุงโครงสร้างของกรมให้รองรับงานต่างด้าวทั้งระบบ 3. ปรับระบบการจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศให้เทียบเท่าเอกชน เช่น JOB DB.COM

3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไข
1. ปัญหาการค้ามนุษย์ - การลดค่าหัว ข้อเสนอ/แนวทาง - เจรจา G to G - บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เมื่อมีการละเมิดกฎหมาย ต้องมีการลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด และมีการใช้วิธีเก็บ หลักฐานจากประเทศปลายทางเพื่อการลงโทษ

4 - ลดบทบาทสาย/นายหน้าเถื่อน - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ทราบข้อมูลที่แท้จริงและทั่วถึง - เปิดการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศอย่างเสรี ให้ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามกลไกตลาด (ออกใบเสร็จตามจริง) แต่ยังคงประชาสัมพันธ์เรื่องค่าใช้จ่ายตามกฎหาย โดยเปิด ช่องทีวีเสรี Labour Channel

5 2. ปัญหาแรงงานต่างด้าว - มีหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมกันทำงาน แต่การทำงาน ไม่สามารถดำเนินการร่วมกันได้อย่างกลมกลืน - ข้าราชการแสวงหาผลประโยชน์จากการทำงาน - นโยบายในการทำงานเปลี่ยนแปลงบ่อย ส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เกิดความสับสน - การวางแผนการปฏิบัติการไม่รัดกุม - การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดและจริงจัง

6 ข้อเสนอ/แนวทาง - ให้กรมการจัดหางานมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าวทั้งระบบ - ปรับโครงสร้างให้การบริหารจัดการเป็นเอกภาพ - เพิ่มโทษผู้ละเมิด/กระทำผิดกฎหมาย

7 3. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน - ประชากรวัยทำงานลดลง - แรงงานขาดคุณภาพ คุณสมบัติของแรงงานไม่ตรงกับความ ต้องการของตลาด ข้อเสนอ/แนวทาง - ปรับนโยบายด้านประชากร นำแรงงานผู้สูงอายุมาใช้ให้ เหมาะสม - ประสานกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปรับเปลี่ยนหลักสูตร ให้ตรงกับความต้องการของตลาด

8 - แนะแนวอาชีพ เน้นการสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา สภาอุตสาหกรรม และสมาคมนายจ้างอย่างจริงจัง เพื่อลด ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยการทำ MOU เรื่องการ แนะแนวการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา (ม.1 และ ม.4) และ ปริญญาตรี (ปีที่ 1) และประสานนายจ้าง/สถานประกอบการ ในการส่งนักเรียน นักศึกษาไปฝึกงานจริง - ปรับระบบการจัดหางานให้ทันสมัย เช่น ประชาสัมพันธ์ทาง Labour Channel

9 4. ปัญหาระบบการจัดหางาน 4
4. ปัญหาระบบการจัดหางาน 4.1 สังคมไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (จากปี 48 – 68) ข้อเสนอ/แนวทาง - ส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุและขยายโอกาสการมีงานทำ ของผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (จัดอบรม เพิ่มทักษะอาชีพ/ฝึกอาชีพ กำหนดเป็นกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องให้ความสำคัญ) - ตั้งศูนย์จัดหางานผู้สูงอายุ

10 - จัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ (เพศ อายุ การศึกษา ทักษะฝีมือ ประสบการณ์ สุขภาพ และภาระในการเลี้ยงดู) - ออกกฎหมายกำหนดอาชีพที่สงวนไว้ให้ผู้สูงอายุทำ และ ห้ามนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแทน - เสนอเป็นนโยบายเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ผู้สูงอายุ ที่ยังสามารถทำงานได้ - จัดตั้งกองทุนเพื่อการส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ (ดอกเบี้ยต่ำ/ปลอดดอกเบี้ย)

11 4. ปัญหาระบบการจัดหางาน 4
4. ปัญหาระบบการจัดหางาน 4.2 ประชากรทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่ต้องปรับตัวให้เข้าสู่ฐานความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ (สังคมไร้พรมแดน) ข้อเสนอ/แนวทาง - เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาศักยภาพ ประชากรให้มีคุณภาพ ทักษะฝีมือให้สูงขึ้น ตรงกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน และเป็นการขยายโอกาสผู้ที่ถูกเลิกจ้าง สามารถเข้าสู่ภาคการผลิต/บริการ ที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น - จัดตั้งระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อ การจ้างงาน การเลิกจ้าง เพื่อให้เกิดการจ้างงานใหม่

12 4. ปัญหาระบบการจัดหางาน 4
4. ปัญหาระบบการจัดหางาน 4.3 ผู้ประกอบการขนาดเล็กขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยีและบริการภาครัฐ (จำนวนผู้ยากจนสูง เศรษฐกิจถดถอย พึงพาตลาดภายในประเทศมากกว่าขยายสู่ ตลาดต่างประเทศ ข้อเสนอ/แนวทาง - เพิ่มประสิทธิภาพระบบไอทีให้สามารถเข้าถึงง่าย ใช้งานได้จริง มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

13 4.4 การกีดกันทางการค้ามากขึ้น มีการใช้แรงงานเด็ก
ข้อเสนอ/แนวทาง - เพิ่มการแนะแนวให้แก่กลุ่มนักเรียนที่มีโอกาสจะเข้าสู่ตลาดแรงงานก่อนวัยแรงงาน

14 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 3 หัวหน้าฝ่าย / เจ้าหน้าที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google