งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มข้าวเหนียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มข้าวเหนียว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มข้าวเหนียว

2 คณะทำงาน นายเลิศศักดิ์ ไล้เลิศ ประธาน นางสาวพัชราภรณ์ ไชโยราช
เลขากลุ่ม นายสุทธิสาร สุวรรณพักตร์ นายสัมพันธ์ สินธพทอง นายอนันต์ ไทยสังคม นางสาวนงนุช จิระเสาวภาคย์ นางมัตตรา แสงวงศ์ นางสาวอัญชลี ชาวนา ว่าที่ ร.อ.วิศาล สมพงษ์ นายพนมรัตน์ เชิงหอม นายเชิงชาย โตสุวรรณ นางสุวณี เส็งหะพันธุ์

3 ด้านบุคลากร ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข ขาดบุคลากร เพราะมีจำนวนน้อย
บุคลกรมีภารกิจมาก ขาดทักษะด้านการเขียนข่าว ขาดการประสานงาน ผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญต่อการประชาสัมพันธ์ เพิ่มอัตรากำลัง ฝึกอบรมภายนอกและภายใน บูรณาการระหว่างกลุ่ม/หน่วยงาน มีนโยบายชัดเจน

4 ด้านอุปกรณ์ แนวทางแก้ไข ปัญหาและอุปสรรค
มีอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ กล้อง ที่ทันสมัย บางที่มีแต่ขาดประสิทธิภาพ จัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย จัดอบรมการใช้อุปกรณ์

5 มีงบประมาณไม่เพียงพอ ได้รับงบประมาณไม่ทันต่อความต้องการใช้
ด้านงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค ปัญหาและอุปสรรค -ของบเพิ่มจากแหล่งต่างๆ เช่น -กรมการข้าว -จังหวัด -องค์กรส่วนท้องถิ่น มีงบประมาณไม่เพียงพอ ได้รับงบประมาณไม่ทันต่อความต้องการใช้

6 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ สร้างขวัญและกำลังใจ งบประมาณ
การเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับหน่วยงาน/พื้นที่ อุปกรณ์/พาหนะต้องพร้อม ผู้บริหารให้ความสำคัญ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทุ่มเท/เสียสละเพื่องานประชาสัมพันธ์ สร้างทีมงานให้เข้มแข็ง อายุของบุคลากรมีความสำคัญในการปฏิบัติงาน

7 ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารระดับกรมการข้าวต้องมีนโยบายที่ชัดเจนและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง กรมการข้าวควรจัดตั้งศูนย์ call center ระดับกรม เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนและประชาสัมพันธ์ เพิ่มตำแหน่งพนักงานราชการด้านประชาสัมพันธ์

8 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มงบประมาณเปิดศูนย์บริการชาวนา ให้ไปศึกษาดูงาน พบปะระหว่างศูนย์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านประชาสัมพันธ์

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มข้าวเหนียว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google