งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงา น นายเลิศศักดิ์ ไล้ เลิศ ประธาน นางสาวพัชรา ภรณ์ ไชโยราช เลขากลุ่ม นายสุทธิสาร สุวรรณ พักตร์ นายสัมพันธ์ สินธพทอง นายอนันต์ ไทยสังคม นางสาวนงนุช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงา น นายเลิศศักดิ์ ไล้ เลิศ ประธาน นางสาวพัชรา ภรณ์ ไชโยราช เลขากลุ่ม นายสุทธิสาร สุวรรณ พักตร์ นายสัมพันธ์ สินธพทอง นายอนันต์ ไทยสังคม นางสาวนงนุช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คณะทำงา น นายเลิศศักดิ์ ไล้ เลิศ ประธาน นางสาวพัชรา ภรณ์ ไชโยราช เลขากลุ่ม นายสุทธิสาร สุวรรณ พักตร์ นายสัมพันธ์ สินธพทอง นายอนันต์ ไทยสังคม นางสาวนงนุช จิระ เสาวภาคย์ นางมัตตรา แสงวงศ์ นางสาวอัญชลี ชาวนา ว่าที่ ร. อ. วิศาล สมพงษ์ นายพนมรัตน์ เชิงหอม นายเชิงชาย โตสุวรรณ นางสุวณี เส็งหะพันธุ์

3 ด้านบุคลากร ขาดบุคลากร เพราะมี จำนวนน้อย บุคลกรมีภารกิจมาก ขาดทักษะด้านการเขียน ข่าว ขาดการประสานงาน ผู้บริหารไม่ให้ ความสำคัญต่อการ ประชาสัมพันธ์ เพิ่มอัตรากำลัง ฝึกอบรมภายนอก และภายใน บูรณาการระหว่าง กลุ่ม / หน่วยงาน มีนโยบายชัดเจน ปัญหาและ อุปสรรค แนว ทางแก้ไข

4 ด้าน อุปกรณ์ มีอุปกรณ์ไม่ เพียงพอต่อการ ใช้งาน ไม่มีเครื่อง คอมพิวเตอร์ กล้อง ที่ทันสมัย บางที่มีแต่ขาด ประสิทธิภาพ จัดหาอุปกรณ์ที่ ทันสมัย จัดอบรมการใช้ อุปกรณ์ ปัญหาและ อุปสรรค แนว ทางแก้ไข

5 ด้าน งบประมาณ มีงบประมาณ ไม่เพียงพอ ได้รับ งบประมาณไม่ ทันต่อความ ต้องการใช้ - ของบเพิ่มจาก แหล่งต่างๆ เช่น - กรมการข้าว - จังหวัด - องค์กรส่วน ท้องถิ่น ปัญหาและ อุปสรรค

6 ปัจจัยสู่ ความสำเร็จ สร้างขวัญและกำลังใจ งบประมาณ การเชื่อมโยงเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับ หน่วยงาน / พื้นที่ อุปกรณ์ / พาหนะต้องพร้อม ผู้บริหารให้ความสำคัญ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทุ่มเท / เสียสละเพื่องานประชาสัมพันธ์ สร้างทีมงานให้เข้มแข็ง อายุของบุคลากรมีความสำคัญในการ ปฏิบัติงาน

7 ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารระดับกรมการข้าวต้องมี นโยบายที่ชัดเจนและให้ ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง กรมการข้าวควรจัดตั้งศูนย์ call center ระดับกรม เพื่อให้บริการแก่ เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน และประชาสัมพันธ์ เพิ่มตำแหน่งพนักงานราชการด้าน ประชาสัมพันธ์

8 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มงบประมาณเปิด ศูนย์บริการชาวนา ให้ไปศึกษาดูงาน พบปะระหว่างศูนย์เพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านประชาสัมพันธ์

9


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงา น นายเลิศศักดิ์ ไล้ เลิศ ประธาน นางสาวพัชรา ภรณ์ ไชโยราช เลขากลุ่ม นายสุทธิสาร สุวรรณ พักตร์ นายสัมพันธ์ สินธพทอง นายอนันต์ ไทยสังคม นางสาวนงนุช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google