งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8.5 คุณภาพน้ำ ….. แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1.) คุณภาพน้ำทางกายภาพ สี (Colour), อุณหภูมิ (Temperature), กลิ่น (Odor),- ความขุ่น ( Turbidity), ความโปร่งแสง (Tranparency)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8.5 คุณภาพน้ำ ….. แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1.) คุณภาพน้ำทางกายภาพ สี (Colour), อุณหภูมิ (Temperature), กลิ่น (Odor),- ความขุ่น ( Turbidity), ความโปร่งแสง (Tranparency)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8.5 คุณภาพน้ำ ….. แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1.) คุณภาพน้ำทางกายภาพ สี (Colour), อุณหภูมิ (Temperature), กลิ่น (Odor),- ความขุ่น ( Turbidity), ความโปร่งแสง (Tranparency) 2.) คุณภาพน้ำทางเคมี ความเป็นกรด - ด่าง (pH), ออกซิเจนในน้ำ (DO), การนำไฟฟ้า (Conductivity), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand ), ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand ), ความกระด้าง, ไนโตรท และ ไนโตรท์,- ฟอสเฟต, Pesticide, โลหะหนัก 3.) คุณภาพน้ำทางชีวภาพ โปรตัวซัว ), แพลงก์ตอน, หนอนตัวกลม (Nematode), จุลินทรีย์ (Coliform Bacteria), สัตว์น้ำและ พืชน้ำที่มองเห็น ด้วยตาเปล่า

2 1.) กำหนดปัญหาและเหตุของปัญหาและการ ตั้งชื่อเรื่องที่เหมาะสม ….. ยึดหลักการ 5 ประการ ดังนี้ - ความรู้ทางวิชาการ - วัตถุประสงค์ - งบประมาณ - แรงงาน - เวลา 2.) กำหนดพื้นที่ที่ต้องการทดลองศึกษา - ยึดหลักการการไหลของน้ำที่เป็นของเหลว ลงสู่ที่ต่ำ - ศึกษาในลักษณะพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นหลัก - คำนึงถึง point sources / pathway / point effects 8.6 วิธี การศึกษา

3 3.) กำหนดและวางแผนการเก็บตัวอย่างตาม หลักวิชาการพร้อม ดัชนีชี้วัด (index) - ระบุประเภทคุณภาพน้ำทางกายภาพ / เคมี / ชีวภาพ - ระบุตัวชี้วัดลงไปให้ครบถ้วน - ระบุจุดเก็บตัวอย่าง / ช่วงเวลาที่ศึกษา / กำหนดจำนวนครั้ง / จำนวนตัวอย่างที่ใช้ ให้ชัดเจน 4.) วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำภาคสนามให้ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ของแต่ละดัชนีที่ใช้ …. ใช้ชนิดขวด ตัวอย่างที่ถูกต้อง 5.) การเก็บรักษาตัวอย่างน้ำให้ถูกต้องในแต่ ละดัชนีที่ใช้ศึกษา เช่น การใส่สารเคมีเพื่อรักษาตัวอย่างน้ำ การ แช่เย็นในน้ำแข็งที่ 4 o C

4 5.) การวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ (sample analysis) … - ใช้วิธีการศึกษาที่เป็นที่รับรอง - ดำเนินการวิเคราะห์ในช่วงเวลาที่ กำหนดให้แล้วเสร็จ - การวิเคราะห์ตัวอย่างที่ต่อเนื่องจนกว่าจะ แล้วเสร็จ 6.) การวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis) และ การแปลความหมาย - ใช้วิธีการทางสถิติ - ใช้ค่ามาตรฐานในการแปลความหมาย - ใช้เปรียบเทียบกับสภาวะธรรมชาติ ( มี พื้นที่ป่าไม้ปกคลุม ) 7.) กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ ทิศ ทางการพัฒนา - สรุปผลการศึกษาเป็นประเด็นให้ครบถ้วน - เสนอแนะวิธีการปรับปรุงงานวิจัยใน อนาคตที่เป็นรูปธรรม ที่ชัดเจน

5 8.7 วิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 1.) อุณหภูมิ ………………………………. Thermometer 2.) ความเป็นกรดเป็นด่าง ……………... pH Meter 3.) ความนำไฟฟ้า ………………………... Conductivity Meter 4.) ปริมาณสารแขวนลอย (SS) ……..….. Filtering and Analytical Balance 5.) ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ….. DO Meter 6.) ความสกปรกในรูปของบีโอดี (BOD 5 )... Azide Modification of the Iodometry 7.) น้ำมัน / ไขมัน …………………. Soxhlet Extraction 8.) โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ………… Multiple Tube Fermentation Technique

6 ประเภทที่ 1 : แหล่งน้ำตามธรรมชาติโดย ปราศน้ำทิ้งจาก กิจกรรมทุกประเภท 1.) ใช้อุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่า เชื้อตามปกติก่อน 2.) ใช้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ระดับพื้นฐาน 3.) ใช้อนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ประเภทที่ 2 : แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจาก กิจกรรมบางประเภท 1.) ใช้อุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ ตามปกติพร้อมการผ่านกระบวนการ ปรับปรุงน้ำโดยทั่วไปก่อน 2.) ใช้อนุรักษ์สัตว์น้ำ 3.) ใช้การประมง 4.) ใช้ว่ายน้ำและกีฬาทางน้ำ 8.8 ประเภทของแหล่ง น้ำผิวดิน

7 ประเภทที่ 3 : แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจาก กิจกรรมบางประเภท 1.) ใช้อุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ ตามปกติพร้อมการผ่านกระบวนการ ปรับปรุงน้ำโดยทั่วไปก่อน 2.) ใช้การเกษตรกรรม ประเภทที่ 4 : แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจาก กิจกรรมบางประเภท 1.) ใช้อุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อ ตามปกติพร้อมการผ่านกระบวนการ ปรับปรุงน้ำโดยทั่วไปก่อน 2.) ใช้อุตสาหกรรม ประเภทที่ 5 : แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจาก กิจกรรมบางประเภท 1.) ใช้คมนาคม


ดาวน์โหลด ppt 8.5 คุณภาพน้ำ ….. แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 1.) คุณภาพน้ำทางกายภาพ สี (Colour), อุณหภูมิ (Temperature), กลิ่น (Odor),- ความขุ่น ( Turbidity), ความโปร่งแสง (Tranparency)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google