งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการศึกษากำหนดกรอบแนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย จัดทำโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำ สภาผู้แทนราษฎร พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการศึกษากำหนดกรอบแนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย จัดทำโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำ สภาผู้แทนราษฎร พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการศึกษากำหนดกรอบแนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย จัดทำโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำ สภาผู้แทนราษฎร พฤศจิกายน ๒๕๕๑

2 สรุปกรอบกฎหมาย ภารกิจ และหน้าที่ของหน่วยงาน

3 กฎหมาย ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน บทบาทตามภารกิจของหน่วยงานในแต่ละกระทรวง ควรจัดแบ่งตามกลุ่มภารกิจ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ที่อยู่ข้ามกระทรวงให้สามารถ ทำงานร่วมกันในเชิงปฏิบัติได้ โดยแบ่งกลุ่มภารกิจ เป็น ๘ กลุ่ม ได้แก่ (๑) นโยบาย การประเมิน และติดตาม (๒) น้ำต้นทุน ป่าต้นน้ำ พื้นที่ต้นน้ำ บึง สิ่งแวดล้อม (๓) ระบบชลประทานหลัก (๔) ระบบชลประทานรอง (๕) ระบบการจัดการน้ำชุมชน (๖) ระบบบริการน้ำประปาเพื่ออุตสาหกรรม (๗) ระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๘) ระบบสนับสนุน จำเป็นต้องมีกฎหมายที่เป็นแม่บทในการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะใช้ชื่อว่า “ร่าง พระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ.....” ในรายงานฉบับ นี้ นำเสนอเพียงร่างเบื้องต้น จึงควรจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มต่างๆ อย่างเพียงพอ ๘. ๑ สรุปกรอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4 กฎหมาย ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงาน ( ต่อ ) ควรมีองค์กรในระดับนโยบาย มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ำ แห่งชาติ” เป็นผู้จัดทำนโยบายและมาตรการ โดยมี “สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ” เป็นเลขานุการ ในการรวบรวมข้อมูล และติดตามประเมินผล เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ระดับชาติ จนถึงในระดับพื้นที่ลุ่มน้ำ และระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ควรต้องมีการทบทวนนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับแนวทางในร่างพระราชบัญญัติ นโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ.ศ..... ที่จะออกใช้ในอนาคต หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรเตรียมการทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่จะ ปรับทัศนคติและบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางที่ได้รับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนและได้ผ่านกระบวนการเป็นกฎหมาย ๘. ๑ สรุปกรอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

5 การจัดกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำ 1. นโยบาย การประเมิน และติดตาม สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 2. น้ำต้นทุน ป่าต้นน้ำ พท.ต้นน้ำ บึง สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกรรม กรมประมง กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 3. ระบบชลประทานหลัก กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 4. ระบบชลประทานรอง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย อบจ. อบต. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โอนภารกิจ 5. ระบบการจัดการ น้ำชุมชน การเคหะแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร 6. ระบบบริการน้ำประปา น้ำเพื่ออุตสาหกรรม การประปานครหลวง กรมโรงงานอุตสาหกรรม การประปาส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ 7. ระบบป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ 8. ระบบสนับสนุน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กรมการขนส่งทางน้ำและ พาณิชยนาวี กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ส่วนราชการอิสระ/ รัฐวิสาหกิจ

6 บทที่ ๓ หน่วยงาน ภารกิจ และ พรบ. กฎระเบียบเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ ร่างพระราชบัญญัตินโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ. ศ..... ร่างพระราชบัญญัตินโยบาย และการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. ความทั่วไป หมวด ๑ สิทธิในทรัพยากรน้ำ หมวด ๒ องค์กรบริหาร จัดการทรัพยากร น้ำ หมวด ๓ องค์กรผู้ใช้น้ำ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ (กำหนดให้ อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิดเป็นที่ ราชพัสดุ(1) มีคณะกรรมการที่ราชพัสดุทำหน้าที่กำหนด นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการปกครองดูและ บำรุงรักษาและจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (กำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียน เป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ให้ประชาชนรวมตัว กันจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน) กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๘ (กำหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจด ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์) หลักการและเหตุผล

7 หมวด ๔ นโยบายทรัพยากรน้ำ ร่างพระราชบัญญัตินโยบาย และการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) หมวด ๕ การพัฒนา ฟื้นฟู คุ้มครองและอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ำ พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ (มีคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทำหน้าที่พิจารณาแผน และจัดทำ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐ (2) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ แผนการจัดการคุณภาพน้ำ ออกกฎกระทรวงกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ประกาศกำหนดเขตการ อนุรักษ์ดินและน้ำ) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ (ห้ามปลูก สร้างอาคารหรือสิ่งใดล่วงล้ำลำน้ำ รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดเท ทิ้ง หรือทำ ด้วยประการใด ๆ ให้หิน กรวด ทราย ดิน โคลน อับเฉา สิ่งของ หรือ สิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในแม่น้ำ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่ง ทางน้ำและพาณิชย์นาวี) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องมาจากน้ำมัน พ.ศ. ๒๕๔๗ (กำหนดนโยบาย และจัดทำแผน ป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ) พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ (กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และควบคุมการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และห้ามการเท ทิ้ง ระบาย หรือทำให้วัตถุมีพิษลงไปในที่จับสัตว์น้ำ หรือกระทำการ ใด ๆ ในลักษณะที่เป็นอันตรายแก่สัตว์น้ำหรือทำให้ที่จับสัตว์น้ำเกิด มลพิษ)

8 หมวด ๖ การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในทาง น้ำชลประทาน พระราชบัญญัติชลประทานราษฎร์ พ.ศ. ๒๔๘๒ (จัดการควบคุม การชลประทานที่ราษฎรจัดทำขึ้น) พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) ร่างพระราชบัญญัตินโยบาย และการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. พระราชบัญญัติชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๔ (ส่งเสริมและ ควบคุมการชลประทานที่รัฐจัดทำขึ้น รวมถึงการป้องกันความ เสียหายอันเกิดจากน้ำ และการคมนาคมทางน้ำในเขตชลประทาน) หมวด ๗ การบริหารจัดการน้ำ ท้องถิ่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ให้เทศบาล เมือง พัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบ การบริการสาธารณะในท้องถิ่น จัดการ บำรุงรักษา และใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) หมวด ๘ การบริหารจัดการน้ำ ใต้ดิน พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๓๕ (คณะกรรมการน้ำบาดาล มี หน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีในการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ วิธีการต่าง ๆ ในการเจาะน้ำบาดาล รวมถึงการอนุรักษ์น้ำบาดาล และกำหนด อัตราค่าน้ำบาดาล ฯ ) หมวด ๙ การจัดสรรน้ำและการใช้น้ำ หมวด ๑๐ การป้องกันและการ แก้ไขภาวะวิกฤตน้ำ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ (กำหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานของ รัฐในการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ ประเทศ)

9 หมวด ๑๔ บทกำหนดโทษ บทเฉพาะกาล หมวด ๑๓ ความรับผิดทางแพ่งใน กรณีที่ทำให้เกิดความ เสียหายต่อทรัพยากรน้ำ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (กำหนดความรับผิดทางแพ่งแก่เจ้าของหรือผู้ ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ) ร่างพระราชบัญญัตินโยบาย และการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. หมวด ๑๒ กองทุนทรัพยากรน้ำ หมวด ๑๑ การประเมินและติดตามผลการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


ดาวน์โหลด ppt รายงานการศึกษากำหนดกรอบแนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย จัดทำโดย คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ำ สภาผู้แทนราษฎร พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google