งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 ราคา  วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา  ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคา  วิธีการกำหนดราคา 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 ราคา  วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา  ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคา  วิธีการกำหนดราคา "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 ราคา  วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา  ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคา  วิธีการกำหนดราคา  กลยุทธ์การกำหนดราคา  กลยุทธ์การปรับราคา เรียบเรียงเนื้อหา อาจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ อาจารย์เอก บุญเจือ จัดทำสไลด์ อาจารย์เอก บุญเจือ

2 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 คุณค่าและราคา  คุณค่า (Value)  เกณฑ์เชิงปริมาณที่ใช้วัดมูลค่าของสินค้าหรือบริการในการ แลกเปลี่ยน  ราคา (Price)  มูลค่าของเงินที่ต้องจ่ายในการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งตัว ผลิตภัณฑ์

3 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3 วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา  ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของกิจการ  ผู้นำด้านคุณภาพ--> ราคาสูง  ผู้นำส่วนแบ่งตลาด--> ราคาต่ำ  พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดทั้งหมด  ผลิตภัณฑ์: ระดับคุณภาพที่ผู้บริโภครับรู้  การจัดจำหน่าย: คุณค่า และความสะดวก  การส่งเสริมการตลาด: การรับรู้ การจูงใจ การตัดสินใจซื้อ

4 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา เพื่อรายได้ เพื่อยอดขาย เพื่อการแข่งขัน เพื่อสังคม

5 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคา การกำหนดราคา ปัจจัยด้านการแข่งขัน 1) โครงสร้างของตลาด 2) กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านกฎหมาย ปัจจัยภายในกิจการ 1) ต้นทุน 2) วัตถุประสงค์ทางการตลาด และวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 3) ศักยภาพของกิจการ ปัจจัยด้านผู้บริโภค 1) ความต้องการของผู้บริโภค 2) คุณค่าในสายตาของผู้บริโภค 3) ราคาในช่องทางการจำหน่าย

6 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6 1. ปัจจัยภายในกิจการ  ต้นทุน  ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost)  ต้นทุนผันแปร (Variable Cost)  ต้นทุนรวม (Total Cost) = FC + VC  จุดคุ้มทุน (Break Even Point)  วัตถุประสงค์ทางการตลาดในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต ผลิตภัณฑ์  ศักยภาพของกิจการ  ด้านการผลิต การจัดการ การเงิน การจัดจำหน่าย ฯลฯ

7 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 P Q FC TC (= FC + VC) TR (= P x Q) BEP Profit การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  เป็นการคำนวณหาปริมาณที่ รายได้รวม = ต้นทุนรวม BEP (Unit)= FC P - VC BEP (Value) = BEP (Unit) x P BEP (Value)= FC VC P 1 -

8 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8 ต้นทุนคงที่ (FC) เครื่องจักร 20,000 + โรงงาน 100,000= 120,000 บาท ต้นทุนผันแปร (VC) ขี้ผึ้ง 15 + สี 5= 20 บาท ต่อชิ้นงาน ตั้งราคาขาย (P) 120 บาท ต่อชิ้นงาน BEP (Unit)= FC P - VC = 120,000 120 - 20 BEP (Unit) = 1,200 ชิ้น BEP (Baht)= 1,200 x 120 = 144,000 บาท ตัวอย่างที่ 8-1 การคำนวณจุดคุ้มทุนของกิจการผลิตเทียนหอม

9 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 DeclineMaturityGrowthIntroduction Units/$ Time Sales การกำหนดราคาที่สอดคล้องกับแต่ละช่วงของ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ราคาราคาสูง หรือต่ำก็ได้ แต่ต้อง คุ้มทุน ลดราคา และ เพิ่มแนว ระดับราคา รักษาระดับ ราคาให้คงที่ หลีกเลี่ยง สงครามราคา ลดราคา (เลิกผลิต) ราคาคงที่ (ผลิตต่อ)

10 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 2. ปัจจัยด้านผู้บริโภค  ความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมาย  ลักษณะของเส้นอุปสงค์  ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่มีต่อราคา  คุณค่าในสายตาของผู้บริโภค  ผู้บริโภคยินดีจ่ายแพงขึ้นเพื่อผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น  ราคาในช่องทางการจัดจำหน่ายที่ส่งผลถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย ผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกผู้ผลิตผู้บริโภค

11 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 ลักษณะของเส้นอุปสงค์  เส้นอุปสงค์ (Demand Curve) P Q สินค้าทั่วไปส่วนใหญ่ (Most Goods) Q P สินค้าฟุ่มเฟือย (Prestige Goods) Inverse Demand

12 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 12 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่มีต่อราคา  กรณีอุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง (Elastic Demand)  ค่าความยืดหยุ่นมากกว่า 1  การเปลี่ยนแปลงราคามีผลต่อปริมาณการซื้อเป็นอย่างมาก  กรณีอุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่ำ (Inelastic Demand)  ค่าความยืดหยุ่นน้อยกว่า 1  การเปลี่ยนแปลงราคามีผลต่อปริมาณการซื้อน้อย หรือไม่มีเลย Price Elasticity = % change in Quantity % change in Price

13 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 13 Price Elasticity=Q1 - Q2P1 + P2 Q1 + Q2P1 - P2 X Q1คือ ปริมาณความต้องการซื้อก่อนเปลี่ยนแปลงราคา Q2คือ ปริมาณความต้องการซื้อหลังเปลี่ยนแปลงราคา P1คือ ราคาเดิม (ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา) P2คือ ราคาใหม่ (หลังการเปลี่ยนแปลงราคา) ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่มีต่อราคา Price Elasticity = % change in Quantity % change in Price

14 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 เดิมปากการาคาด้ามละ 5 บาท ขายได้ 10 ด้าม ต่อมาลดราคาลงเหลือด้ามละ 4 บาท ขายได้ 20 ด้าม Q1 - Q2 P1 + P2 Q1 + Q2 P1 - P2 X = 10 - 20 5 + 4 10 + 20 5 - 4 X = -10 9 30 1 X = ค่าความยืดหยุ่น = 3 ค่าความยืดหยุ่น > 1 ; Elastic Demand P Q 5454 10 20 P x Q ราคาเดิม5 x 10 = 50 บาท ราคาใหม่4 x 20 = 80 บาท กรณีนี้ควรลดราคา ตัวอย่างที่ 8-2 การคำนวณความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา

15 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 เดิมเสื้อผ้าราคาชุดละ 1000 บาท ขายได้ 5 ชุด ต่อมาลดราคาลงเหลือชุดละ 600 บาท ขายได้ 7 ชุด Q1 - Q2 P1 + P2 Q1 + Q2 P1 - P2 X = 5 - 7 1000+600 5 + 7 1000-600 X = -2 1600 12 400 X = ค่าความยืดหยุ่น = 0.67 ค่าความยืดหยุ่น < 1 ; Inelastic Demand P Q 1000 600 5 7 P x Q ราคาเดิม 1000 x 5 = 5000 บาท ราคาใหม่ 600 x 7 = 4200 บาท กรณีนี้ไม่ควรลดราคา ตัวอย่างเพิ่มเติม การคำนวณความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา

16 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 16 3. ปัจจัยด้านการแข่งขัน  โครงสร้างของตลาด  ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Pure Competition)  ตลาดผูกขาด (Pure Monopoly)  ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly)  ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Monopolistic Competition)  กลยุทธ์การตลาดของคู่แข่งขัน  พิจารณาจากศักยภาพการแข่งขันด้านราคา  ศึกษาพฤติกรรมในอดีตของคู่แข่งขัน

17 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 17 BBQ 10 B. ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ (Pure Competition)  มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมาก  ผลิตภัณฑ์ไม่มีความแตกต่างกัน สามารถทดแทนกันได้  ราคาเป็นไปตามกลไกของตลาด กำหนดโดยผู้ซื้อและผู้ขาย

18 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 18 BBQ 20 B. ตลาดผูกขาด (Pure Monopoly)  มีผู้ขายรายใหญ่เพียงรายเดียว  ส่วนมากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสัมปทาน หรือเป็นรัฐวิสาหกิจ ไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นทดแทน  กำหนดราคาได้ตามความพอใจ ยกเว้นมีกฎหมายควบคุม

19 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 19 BBQ 10 B. BBQ 10 B. BBQ 10 B. 12 B. ตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly)  มีจำนวนผู้ขายน้อย ส่วนมากเป็นผู้ขายรายใหญ่  ผลิตภัณฑ์มีลักษณะพิเศษ ผู้ขายมีความชำนาญเฉพาะ  มีการรวมตัวกันในด้านราคาของทั้งอุตสาหกรรม

20 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20 BBQ BANANA 10 B. BBQ APPLE 15 B. BBQ PUMKIN 12 B. BBQ GRAPE 18 B. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (Monopolistic Competition)  เป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด  ผลิตภัณฑ์แตกต่างกันด้านคุณภาพ รูปแบบ หรือบริการ  ราคาขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความแตกต่าง

21 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 4. ปัจจัยภายนอกอื่น ๆ  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ภาวะเงินเฟ้อ/เงินฝืด อัตราดอกเบี้ย อัตราการว่างงาน ฯลฯ  มีผลต่อทั้งอำนาจซื้อของผู้บริโภคและต้นทุนของกิจการ  ปัจจัยด้านกฎหมาย  กฎหมายควบคุมราคา การเก็บภาษี การคุ้มครองผู้บริโภค ฯลฯ  มีผลต่อต้นทุนของกิจการ การกำหนดราคา และการ ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

22 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 22 แนวความคิดในการกำหนดราคา Ceiling Price Floor Price Customer Value Cost Price GAP ช่องว่างในการ กำหนดราคา ราคาสูงเกินไป ไม่มีผู้ต้องการซื้อ ราคาต่ำเกินไป ทำให้กิจการขาดทุน Competitor’s prices and other external and internal factors

23 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 23 วิธีการกำหนดราคา 1. การกำหนดราคาโดยยึดต้นทุนเป็นหลัก (Cost-based Pricing) 1.1 วิธีบวกเพิ่มจากต้นทุน 1.2 วิธีการใช้ส่วนเพิ่ม 1.3 วิธีการกำหนดเป้าหมายกำไร 2. การกำหนดราคาโดยยึดคุณค่าเป็นหลัก (Value-based Pricing) Ceiling Price Price Gap Floor Price

24 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24 การกำหนดราคาโดยบวกเพิ่มจากต้นทุน (Cost-plus Pricing)  คำนวณง่าย สะดวก  ประมาณการยอดขาย  คำนวณต้นทุนต่อหน่วย  กำหนดกำไรต่อหน่วยที่ต้องการ  มีข้อควรระวังในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ซึ่งเป็นต้นทุนเฉลี่ย ณ ระดับการประมาณการยอดขาย

25 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 25 กิจการผลิตเข็มขัด มีต้นทุนผันแปร เส้นละ 100 บาท ต้นทุนคงที่รวม 3,000,000 บาทต่อเดือน คาดว่าจะขายได้เดือนละ 50,000 เส้น ต้องการได้กำไร เส้นละ 50 บาท ต้นทุนต่อหน่วย = VC + FC= 100 + 3,000,000 Q 50,000 = 160 บาท ราคาขาย=ต้นทุนต่อหน่วย + กำไรที่ต้องการ =160 + 50 =210 บาท ตัวอย่างที่ 8-3 การคำนวณราคาโดวิธีการบวกเพิ่มจากต้นทุน

26 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26 การกำหนดราคาโดยใช้ส่วนเพิ่ม (Markup Pricing)  สะดวกในการเปรียบเทียบราคาขาย  ทำให้เข้าใจโครงสร้างต้นทุน ราคา และกำไร  กำหนดร้อยละส่วนเพิ่ม (Markup Percentage) ที่ต้องการ  คำนวณราคาโดยอ้างอิงต้นทุนและร้อยละส่วนเพิ่ม  มีวิธีคำนวณ 2 แบบ คือ  Markup on Cost  Markup on Selling Price

27 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27 เข็มขัดราคาทุน 160 บาท ต้องการกำไร 20% จะตั้งราคาเท่าไร? ใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางศ์จากสูตร Price = Cost + Mark-Up Mark-Up on CostMark-Up on Price Price= Cost + Mark-Up Price= 100 + 20 120= 100 + 20 วิธีคิด ทุน 100ขาย 120 ทุน 160ขาย 120 x 160 100 ตอบ ขาย 192 บาท Price= Cost + Mark-Up 100= Cost + 20 100= 80 + 20 วิธีคิด ทุน 80ขาย 100 ทุน 160ขาย 100 x 160 80 ตอบ ขาย 200 บาท ตัวอย่างที่ 8-4 และ 8-5 การคำนวณราคาโดยวิธีการกำหนดส่วนเพิ่ม

28 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 28 การกำหนดเป้าหมายกำไร (Target Profit Pricing)  กำหนดราคาโดยใช้แนวคิดเรื่องจุดคุ้มทุน (Break Even Point)  กำไรส่วนที่เกินจากต้นทุนคงที่ FC Contribution = P - VC P Q FC TC (= FC + VC) TR (= P x Q) BEP Profit

29 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 29 กิจการผลิตปากกาแห่งหนึ่ง มีต้นทุนคงที่ 600 บาท ต้นทุนผันแปร ด้ามละ 5 บาท ตั้งราคาขาย ด้ามละ 15 บาท BEP (Unit)=FC P - VC =600 15 - 5 BEP (Unit) = 60 ด้าม ถ้าต้องการกำไร 200 บาท จะต้องขายปากกาให้ได้กี่ด้าม? FC Contribution = P - VC = 15 - 5 = 10 บาทต่อหน่วย ดังนั้น จะต้องขายเพิ่มขึ้นอีก = 200 10 = 20 ด้าม รวมเป็นต้องขายทั้งสิ้น 80 ด้าม ตัวอย่างที่ 8-6 การคำนวณราคาโดยวิธีการกำหนดเป้าหมายกำไร

30 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 30 การกำหนดราคาโดยยึดคุณค่าเป็นหลัก  พิจารณาจากการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อราคาและคุณภาพ  ในการกำหนดราคา กิจการต้องคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่าง  ราคาที่กิจการกำหนด กับ  คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภครับรู้ (Perceived Value)  ใช้ส่วนประสมทางการตลาดอีก 3 ตัว คือ Product, Place และ Promotion ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) 35 B.

31 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31 กลยุทธ์ราคา กลยุทธ์การกำหนดราคา ราคาสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ราคาสำหรับ ผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป กลยุทธ์การปรับราคา

32 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 32 กลยุทธ์การกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่  ผลิตภัณฑ์ใหม่แบบริเริ่ม (Innovative Product) และ ผลิตภัณฑ์ใหม่แบบปรับปรุง (Modified Product)  กลยุทธ์ราคาหัวกะทิ  กลยุทธ์ราคาเจาะตลาด  ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เลียนแบบ (Me-too Product)  กลยุทธ์ราคาตามระดับราคาและคุณภาพ

33 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 33 กลยุทธ์ราคาหัวกะทิ (Skimming Pricing Strategy) 1. กลยุทธ์ราคาหัวกะทิ  กำหนดราคาสูงในช่วงแรก หลังจากนั้นอาจลดราคาลง  เหมาะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความแตกต่าง ต้องการใช้ เงินลงทุนมาก เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ราคาสูง แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดี อุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่ำ (Inelastic Demand) Ceiling Price Price Gap Floor Price

34 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 34 กลยุทธ์ราคาเจาะตลาด (Penetration Pricing Strategy) 2. กลยุทธ์ราคาเจาะตลาด  กำหนดราคาต่ำตั้งแต่ช่วงแรก เพื่อให้เข้าสู่ตลาดได้ง่าย  เหมาะกับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่มีความแตกต่าง สามารถ ลดต้นทุนผลิตได้จากการผลิตจำนวนมาก ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อราคา (Price Sensitive) อุปสงค์มีความยืดหยุ่นสูง (Elastic Demand) Ceiling Price Price Gap Floor Price

35 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 35 กลยุทธ์คุณภาพสูง ราคาสูง (Premium Strategy) กลยุทธ์ราคาเกินคุณภาพ (Overcharging Strategy) กลยุทธ์คุณภาพเกินราคา (Good-value Strategy) กลยุทธ์ประหยัด (Economy Strategy) คุณภาพ สูง คุณภาพ ต่ำ ราคาสูงราคาต่ำ 3. กลยุทธ์ราคาตามระดับคุณภาพ  กำหนดราคาโดยอ้างอิงจากราคาของคู่แข่งขัน

36 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 36 กลยุทธ์การกำหนดราคา สำหรับผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป  กลยุทธ์ราคาเพื่อการแข่งขัน  กลยุทธ์ราคาสำหรับสายผลิตภัณฑ์  กลยุทธ์ราคาเชิงจิตวิทยาและภาพลักษณ์  กลยุทธ์ราคาบนฐานการกระจายตัวสินค้า

37 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 37 1. กลยุทธ์ราคาเพื่อการแข่งขัน  การกำหนดราคาเท่ากับคู่แข่งขัน  การกำหนดราคาต่ำกว่าคู่แข่งขัน  การกำหนดราคาสูงกว่าคู่แข่งขัน  การประมูล การประกวดราคา (Sealed Bid)

38 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 38 2. กลยุทธ์ราคาสำหรับสายผลิตภัณฑ์  แนวระดับราคา (Price Lining)  ราคาของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ร่วมกัน (Captive Product Pricing)  ราคาของผลิตภัณฑ์ที่เลือกส่วนประกอบได้ (Optional Product Pricing)  ราคาสำหรับการขายควบ (Price Bundling)  ราคาสำหรับการขายหลายหน่วย (Multiple Unit Pricing)  ราคาล่อใจ (Leader Pricing)

39 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 39 3. กลยุทธ์ราคาเชิงจิตวิทยาและภาพลักษณ์  ราคาเลขคี่/เลขคู่ (Odd/Even Pricing)  ราคาเพื่อชื่อเสียง (Prestige Price) 99 B. 2,200 B. 1,300,000 B.

40 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 40 4. กลยุทธ์ราคาบนฐานการกระจายตัวสินค้า  ราคาหน้าโรงงาน (F.O.B. Pricing)  ราคารวมค่าขนส่ง (Delivery Pricing)  การส่งมอบราคาเดียว (Uniform Delivered Pricing)  การกำหนดราคาตามเขต (Zone Pricing)

41 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 41 กลยุทธ์การปรับราคา  การปรับราคาให้แตกต่างกัน (Discriminatory Pricing)  การปรับราคาโดยการให้ส่วนลด (Discount Pricing)  การปรับราคาโดยส่วนยอมให้ (Allowance Pricing)  การลดราคา (Mark-down Pricing)

42 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 42 1. การปรับราคาให้แตกต่างกัน  ต้องสามารถแบ่งแยกส่วนตลาดได้อย่างชัดเจน และสามารถ ป้องกันการโยกย้ายผลิตภัณฑ์ระหว่างตลาดได้  การปรับราคาให้แตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้า  การปรับราคาโดยให้ส่วนลดสำหรับตลาดรอง  การปรับราคาให้แตกต่างกันตามช่วงเวลา  การปรับราคาให้แตกต่างกันตามที่ตั้ง

43 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 43 2. การปรับราคาโดยการให้ส่วนลด  เป็นการลดราคาจากราคาที่ได้จัดทำไว้ในบัญชีราคา (Price List) ตามเงื่อนไขที่กำหนดและไม่มีกำหนดระยะเวลา  ส่วนลดเงินสด (Cash Discount)  ส่วนลดปริมาณ (Quantity Discount)  ส่วนลดตามหน้าที่ (Functional Discount) หรือส่วนลดการค้า (Trade Discount)

44 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 44 3. การปรับราคาโดยใช้ส่วนยอมให้  เป็นส่วนลดที่ผู้ขาย “ยอมให้” แก่ผู้ซื้อตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน  ส่วนยอมให้โดยการแลกเปลี่ยน (Trade-in Allowance)  ส่วนยอมให้จากการช่วยส่งเสริมการตลาด (Promotional Allowance)

45 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 45 SALE ! 3 FOR 2 4. การลดราคา  เป็นการลดราคาลงชั่วคราว มีกำหนดระยะเวลาไว้ชัดเจน จุดประสงค์เพื่อให้มียอดขาย ในช่วงนั้นเพิ่มขึ้น หรือเพื่อ ระบายผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัย

46 ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 46 ราคา  วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา  ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคา  วิธีการกำหนดราคา  กลยุทธ์การกำหนดราคา  กลยุทธ์การปรับราคา เรียบเรียงเนื้อหา อาจารย์ ดร.นฤมล กิมภากรณ์ อาจารย์เอก บุญเจือ จัดทำสไลด์ อาจารย์เอก บุญเจือ


ดาวน์โหลด ppt ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักการตลาด 1 ราคา  วัตถุประสงค์ในการกำหนดราคา  ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคา  วิธีการกำหนดราคา 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google