งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง เพื่อปลูกข้าว โครงการพัฒนาการผลิตข้าว ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง เพื่อปลูกข้าว โครงการพัฒนาการผลิตข้าว ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง เพื่อปลูกข้าว โครงการพัฒนาการผลิตข้าว ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3 1. โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้างเพื่อปลูก ข้าว ( งบปกติ ) 1. ปัตตานี 1,210.75 ไร่ 250 ครัวเรือน 2. ยะลา 417.25 ไร่ 101 ครัวเรือน 3. นราธิวาส 563.75 ไร่ 124 ครัวเรือน 4. สตูล 950.50 ไร่ 230 ครัวเรือน 5. สงขลา 922.50 ไร่ 207 ครัวเรือน

4 1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่นาร้าง ให้สามารถกลับมาใช้ ประโยชน์ ในการปลูกข้าวได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการ บริโภค 2 เพื่อให้เกษตรกรใน พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก การทำนา ควบคู่ไปกับ การประกอบ อาชีพอื่นได้อย่าง ยั่งยืน

5 ปรับปรุงพื้นที่ นาร้างให้ เหมาะสม ต่อการปลูก ข้าว ในพื้นที่ 4,064.75 ไร่ ปรับปรุงพื้นที่ นาร้างให้ เหมาะสม ต่อการปลูก ข้าว ในพื้นที่ 4,064.75 ไร่ ปัตตานี 1,210.75 ไร่ ยะลา 417.25 ไร่ นราธิวาส 563.75 ไร่ สตูล 950.50 ไร่ สงขลา 922.50 ไร่

6 พื้นที่นาร้างได้รับการพัฒนาให้มี ความสามารถ ในการผลิตข้าวได้ 4,064.75 ไร่ 1 พื้นที่นาร้างที่ได้รับการปรับปรุงมี ผลผลิตเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 400 กิโลกรัม / ไร่ 2 เกษตรกรไม่น้อยกว่า 912 คน ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการ ปลูกข้าวที่ถูกต้อง 3

7 กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร   ไถปรับพื้นที่ ( ไถดะ ไถแปร คราด )   ปรับปรุงดิน ( ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ )   สนันสนุนปุ๋ยเคมี 20 กก / ไร่   สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 15 กก / ไร่   อบรมเกษตรกร 912 ราย   อบรมเกษตกรร่วมกับ กรมการข้าว   ปฏิบัติงานในพื้นที่ กิจกรรมและปัจจัยการ ผลิต

8 2. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวในเขต พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( งบ SP2) โครงการ พัฒนาระบบ การผลิตและ กระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ดี ( ศูนย์ ข้าวชุมชน ) โครงการผลิตข้าว ปลอดสารพิษและข้าว อินทรีย์ของกลุ่ม เกษตรกร จังหวัดสงขลาและ จังหวัดสตูล

9 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวปัตตานี ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี   สงขลา 2 ศูนย์   ยะลา 2 ศูนย์ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง   ปัตตานี 4 ศูนย์   นราธิวาส 5 ศูนย์   สตูล 4 ศูนย์

10 1 เพื่อส่งเสริมให้ ชาวนา มีการผลิตและ กระจาย เมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีไว้ใช้อย่าง เพียงพอและต่อเนื่อง 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางใน การพัฒนาชาวนาให้ มีความสามารถ ในการผลิตและ การตลาดข้าวเป็น ชาวนามืออาชีพ รวมทั้งสร้างเครือข่าย ที่เข้มแข็ง

11 จัดตั้งศูนย์ ข้าวชุมชน จำนวน 15 ศูนย์ จัดตั้งศูนย์ ข้าวชุมชน จำนวน 15 ศูนย์ ปัตตานี 4 ศูนย์ ยะลา 2 ศูนย์ นราธิวาส 5 ศูนย์ สตูล 2 ศูนย์ สงขลา 2 ศูนย์

12 1. มีเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์ละ 50 ตัน สำหรับกระจาย พันธุ์ในฤดูต่อไป ในพื้นที่ 2,600 ไร่ 2. เกษตรกรที่มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ศูนย์ละ 20 ราย มีรายได้ เพิ่มขึ้น 3. เกษตรกรที่รับการกระจายพันธุ์ข้าวพื้นที่ 2,600 ไร่ ต่อศูนย์ ในปีต่อไป ลดต้นทุนการผลิตลงไม่น้อยกว่าไร่ละ 1,000 บาท 4. องค์กรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีความเข้มแข็ง จำนวน 15 ศูนย์

13 เมล็ดพันธุ์ข้าว 44,760 กิโลกรัมกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ 22,500 ใบ มุ้งไนล่อน 180 ม้วนปุ๋ยเคมี 51 ตัน

14 อบรมชาวนาจัดทำแปลง 4 จัดเวทีชุมชน 1 วิเคราะห์เมล็ดพันธุ์ 2 ประชุมกรรมการ ศขช. ระดับจังหวัด 3 อบรมชาวนาชั้นนำ 5 ติดตามนิเทศงานและ GAP Seed 6

15 ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี จ. สงขลา 428 ไร่   ต. กำแพงเพชร อ. รัตภูมิ 100 ไร่   ต. น้ำขาว อ. จะ นะ 328 ไร่ จ. สตูล 213 ไร่ ต. แป - ระ อ. ท่าแพ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวพัทลุง

16 เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร สามารถผลิต ข้าวปลอดสารพิษและข้าว อินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตาม มาตรฐานสากล เพียงพอใน ครัวเรือนและสามารถ จำหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพ ของจังหวัดได้ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร สามารถผลิต ข้าวปลอดสารพิษและข้าว อินทรีย์ได้อย่างถูกต้องตาม มาตรฐานสากล เพียงพอใน ครัวเรือนและสามารถ จำหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพ ของจังหวัดได้

17 พัฒนากลุ่ม เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวให้เป็น กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ข้าวปลอดสารพิษ และ ข้าวอินทรีย์ใน พื้นที่ จ. สงขลา และ จ. สตูล จำนวน 641 ไร่ ผลิตข้าวปลอด สารพิษและข้าว อินทรีย์ได้ อย่างน้อย 250 ตัน

18 www.themegallery.com Company Logo 1 ผลิตข้าวปลอดสารพิษและข้าวอินทรีย์ได้ อย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและ มาตรฐานสากล เป็นสินค้าอาหารปลอดภัย (Food Safety) จำนวนอย่างน้อย 250 ตัน 2 เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวปลอด สารพิษและข้าวอินทรีย์ได้ราคาสูงกว่าข้าว ทั่วไปอย่างน้อย 20 % 3 กลุ่มเกษตรกรในโครงการสามารถบริหาร จัดการองค์กรได้ด้วยตนเองอย่างน้อย 3 กลุ่ม 4 เกษตรกรบริหารจัดการทรัพยากร การเกษตรและสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องและ ยั่งยืนสืบไป

19 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO. โครงการฟื้นฟูพื้นที่นาร้าง เพื่อปลูกข้าว โครงการพัฒนาการผลิตข้าว ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google