งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธฯของห้องปฏิบัติการชันสูตรและรังสีวินิจฉัย ด้านบริการ : KPI14 ผ่านมาตรฐาน 100% ในปี 59 และการพัฒนาให้ตอบสนอง SP10 สาขา คณะกรรมการพัฒนาคุณห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธฯของห้องปฏิบัติการชันสูตรและรังสีวินิจฉัย ด้านบริการ : KPI14 ผ่านมาตรฐาน 100% ในปี 59 และการพัฒนาให้ตอบสนอง SP10 สาขา คณะกรรมการพัฒนาคุณห้องปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธฯของห้องปฏิบัติการชันสูตรและรังสีวินิจฉัย ด้านบริการ : KPI14 ผ่านมาตรฐาน 100% ในปี 59 และการพัฒนาให้ตอบสนอง SP10 สาขา คณะกรรมการพัฒนาคุณห้องปฏิบัติการ เขตบริการสุขภาพที่ 5

2 สถานะการณ์ ห้องปฏิบัติการชันสูตรฯ ผ่านมาตรฐาน 60 จาก 69 แห่ง (87%) ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ผ่านมาตรฐาน 22 จาก 68 แห่ง (32.4%) ห้องปฏิบัติการปฐมภูมิ ผ่านมาตรฐาน ≈ 176 จาก 929 แห่ง (19%) ยังไม่มีการตั้งเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับความ ต้องการ SP 10 สาขา

3 ปัญหาที่สำคัญ ขาดแคลนบุคลากรในสายงานวิชาชีพ โดยเฉพาะ โรงพยาบาลชุมชน เช่น นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิค การแพทย์ เป็นต้น การบริหารความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อ ผู้รับบริการ มี รพ. หลายแห่งที่ขยายศักยภาพการให้บริการ แต่ ห้องปฏิบัติการยังไม่ได้ปรับให้เหมาะสมกับศักยภาพ

4 เป้าประสงค์ / ผลลัพธ์ที่ต้องการ เป้าประสงค์ : ห้องปฏิบัติการทุกระดับผ่านมาตรฐาน 100 % ภายในปี 2559 – ห้องปฏิบัติการชันสูตรฯ 69 แห่ง (100%) ภายในปี 2559 – ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย 68 แห่ง (100%) ภายในปี 2559 – ห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ 929 แห่ง (100%) ภายในปี 2559 – มีแผนและเป้าหมายการพัฒนาให้ตอบสนอง SP ผลลัพท์ที่ ต้องการ – ห้องปฏิบัติการชันสูตรฯ ที่เหลืออีก 9 แห่ง ผ่านมาตรฐาน ในปี 2558 – ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ที่เหลืออีก 46 แห่ง ผ่านมาตรฐาน ในปี 2558 – ห้องปฏิบัติการหน่วยปฐมภูมิ ที่เหลืออีก 753 แห่ง ผ่านมาตรฐาน ในปี 2558 – ผลการดำเนินการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายให้บริการของ SP

5 มาตรการสำคัญ 1. กำหนดเป้าหมายและแผนการพัฒนาให้ชัดเจน 2.พัฒนาส่วนขาด (GAP และโอกาสพัฒนาที่ได้รับ) 3.ตรวจประเมินและเฝ้าระวัง 2.1 ติดตามผลหน่วยบริการที่ไม่ผ่านให้ปฏิบัติการแก้ไขทั้งด้านคุณภาพ และด้านการพัฒนาตามเป้าหมาย SP 2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน

6 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดหลัก – ชันสูตรฯ ผ่านมาตรฐาน 69 แห่ง (100%) ในปี 58 – รังสีวินิจฉัย ผ่านมาตรฐาน 44 แห่ง (65%)ในปี58 – ปฐมภูมิ ผ่านมาตรฐาน 600 แห่ง (65%)ในปี58 – มีการกำหนดตัวชี้วัดและแผนการพัฒนา lab และ รังสีฯ ให้สอดรับกับ SP ชัดเจน

7 แผนปฏิบัติการ มาตรการกิจกรรมหลักระดับเขตกิจกรรมหลักระดับจังหวัด กำหนด เป้าหมายและ แผนการพัฒนา ให้ชัดเจน 1.ประชุมคณะกรรมการระดับเขต1. ผู้แทนระดับจังหวัดรวบรวม ข้อมูลและความคิดเห็นระดับ จังหวัด นำเข้าสู่การประชุมเขต พัฒนาส่วน ขาด 1.พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในการจัดทำ EQA สำหรับหน่วยปฐมภูมิ 2.พัฒนาการควบคุมคุณภาพระบบ PACS ใน รพ.และการเชื่อมโยงข้อมูล PACS ในระดับ เขต 1. การนิเทศติดตามและการ ตรวจประเมินภายในระดับ จังหวัด ตรวจประเมิน และเฝ้าระวัง 1.ติดตามผลหน่วยที่ไม่ผ่านให้เกิด ปฏิบัติการแก้ไข 2. พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน 1. พัฒนหน่วยงานที่ไม่ผ่าน มาตรฐานให้แก้ไขส่วนขาดและ โอกาสพัฒนาที่ได้รับจากการ ตรวจประเมินปี 57

8 ร่าง การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของ SP 10 สาขา : ที่ผ่านมายังไม่มีการกำหนดเป้าหมาย และ KPI ชัดเจน สาข า ชันสูตรฯรังสีฯแผ น 5 สาขา หลัก -M2 ขึ้นไปต้องมี ธนาคารเลือดเต็มรูปแบบ - ทุกขนาด ตรวจ Coag. รองรับการให้ยา ละลายลิ่มเลือดได้ - มีเครื่องมือและ ให้บริการพื้นฐานได้ ตามมาตรฐานรังสี ส่วน ที่ 1 ได้ครบตามขนาด กำหน ดการ ประชุ มให้มี ประเด็ นนี้ใน เวที ประชุ ม เครือข่ าย เพื่อ กำหน ด เป้าห มาย ร่วมกั น อุบัติเห ตุ A, S, M1, M2, F1 มีเลือดสำรองพร้อมใช้ ตลอด เพียงพอ และมี lab Blood bank ที่ สามารถจ่ายเลือดได้ทันภายใน 10 นาทีกรณี Stat มะเร็งรพ. ราชบุรี ศักยภาพ รังสีรักษา PHER A, S, M1 เตรียม DRA lab การรองรับการ investigate ผู้ป่วยสงสัยเชื้อโรคอันตรายสูง เช่น EBOLA ไต - ปรับวิธี Creatinine เป็นวิธีมาตรฐานเดียวกัน สำหรับ eGFR - รพ. ราชบุรี หาก set การปลูกถ่ายไต ต้องมี lab HLA และ tissue typing ด้วย NCD lab ต้องลงมาช่วยคัดกรองภาวะแทรกซ้อน ช่วยพัฒนาคุณภาพ lab ปฐมภูมิ คุณภาพเครื่องวัดความ ดันโลหิต ( รังสีและ เครื่องมือแพทย์ )


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธฯของห้องปฏิบัติการชันสูตรและรังสีวินิจฉัย ด้านบริการ : KPI14 ผ่านมาตรฐาน 100% ในปี 59 และการพัฒนาให้ตอบสนอง SP10 สาขา คณะกรรมการพัฒนาคุณห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google