งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรบุคลากร. ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค เพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรบุคลากร. ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค เพชรบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรบุคลากร

2 ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค เพชรบุรี

3 นายณรงค์ นิติกาล รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ

4 นายศิริพงษ์ จันทรเศรษฐ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน

5 นายชาตรี ศรศิริ ครูที่ทำหน้าที่ประจำงานพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอน ภาระงานที่รับผิดชอบ ประสานงานแผนกวิชา จัดทำแผนการเรียนครบทุก ภาคเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ ทุกปีการศึกษา ตรวจสอบแผนการเรียนให้ เป็นไปตามโครงสร้าง หลักสูตร ปวช. และปวส. ตรวจสอบแผนการสอนที่ แต่ละแผนกวิชาจัดทำ ส่ง งานฯ และรายงานให้ วิทยาลัยฯ ทราบเป็นระยะๆ จัดเก็บข้อมูลการส่ง แผนการสอน เพื่อรองรับ การประกันคุณภาพ ทั้ง ภายในและภายนอก

6 นายกฤษฎา เอมเดช ครูที่ทำหน้าที่ประจำงานพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอน ภาระงานที่รับผิดชอบ รับผิดชอบงานนิเทศการ เรียนการสอน ร่วมกับ แผนกวิชา รวบรวมรายงาน ให้วิทยาลัยฯ ทราบ เทอม ละ 1 ครั้ง ตรวจสอบผลการนิเทศ และรายงานให้วิทยาลัย ทราบ ตรวจสอบบันทึกหลังการ สอน และรายงานผลให้ วิทยาลัยฯ ทราบ จัดเก็บข้อมูลการนิเทศการ สอนและบันทึกการสอน เพื่อรองรับการประกัน คุณภาพ ทั้งภายในและ ภายนอก

7 นางสาวชลธิชา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรบุคลากร. ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิค เพชรบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google