งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามประเมินผลการ พัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2 (2551) โดย นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามประเมินผลการ พัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2 (2551) โดย นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามประเมินผลการ พัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2 (2551) โดย นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้น พื้นฐาน

2 1. ความคาดหวัง Roving Team 2. การสนับสนุน 3. แนวทางสู่การปฏิบัติ

3 ความคาดหวัง Roving Team 1. เป้าหมาย 1.1 สถานศึกษา 1,413 โรง 1.2 บุคลากร ผอ. 1,413 ราย - ผู้บริหาร รองผอ. 4,192 - ครู 53,024 ราย

4 2. บทบาท 2.1 นิเทศ ติดตาม ชี้แนะ (Coaching) 2.2 ประเมินผลการพัฒนา 2.3 ประมวลผลงานจัดลำดับ 2.4 พัฒนา Roving Team เพิ่ม

5 3. แนวทางการประเมิน 3.1 เนื้อหาตามหลักสูตร - ผู้บริหาร 3 Module - ครู ห้องเรียนคุณภาพ 5 ด้าน 3.2 ผลปฏิบัติงาน

6 การสนับสนุน 1. Learning on the job 2. การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. Coaching 4. ประเมิน

7 แนวทางสู่การปฏิบัติ 1. เส้นทางการดำเนินงาน 2. แผนปฏิบัติการ

8 เส้นทางดำเนินงาน กิจกรรม ช่วงเวลา กิจกรรม ช่วงเวลา ประชุมครูโลก ครั้งที่ 4 8 – 11 ธ. ค.51 คัดเลือกผลปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ต. ค.- พ. ย.51 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 30 ก. ย. 31 ต. ค.51 Learning on the job 30 ก. ย.51

9 จัดทำแผนปฏิบัติ - ระดับจังหวัด - ระดับเขต


ดาวน์โหลด ppt การติดตามประเมินผลการ พัฒนา ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาประเภทที่ 1 รุ่นที่ 2 (2551) โดย นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google