งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)
การพัฒนาระบบนัด หน่วยงาน คลินิกโรคเรื้อรัง

2 เป้าหมาย เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการดูแลต่อเนื่อง ลดอัตราการขาดนัด

3 ปัญหา / โอกาสพัฒนา ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมารับบริการในคลินิกเฉลี่ยวันละ 90 – 110 ราย อัตราการผิดนัดค่อนข้างสูง สาเหตุของการผิดนัด 1. จากมียาเหลือ ทำให้ไม่ได้ดูวันนัด 2. ยาหมดก่อนวันนัด 3. ติดธุระในวันนัด 4. ดูวันนัดผิด 5. ผู้สูงอายุมาลำบาก ไม่มีญาติพามารับยา อัตราการผิดนัดของผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้น เกิดความล่าช้าในการให้บริการเนื่องจากผู้มารับบริการเพิ่มมากขึ้น

4 ตัวชี้วัด 1. อัตราการผิดนัดของผู้ป่วยเบาหวาน < 8 %
2. อัตราการผิดนัดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง < 12 %

5 กิจกรรม มีการพัฒนาระบบนัด โดย
กิจกรรม มีการพัฒนาระบบนัด โดย 1. วิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไข 2. ชี้แจงความสำคัญของการมาตรวจตามนัด 3. แยกนัดเป็นรายหมู่บ้าน และให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการนัด (วันที่สะดวกมา) 4. กรณีนัดแล้วแต่ติดธุระให้โทรศัพท์แจ้งเลื่อนวันนัดได้ (แต่ผู้ป่วยต้องไม่ขาดยา ) 5. โทรศัพท์ติดตามกรณีที่ผู้ป่วยแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ 6. สั่ง / จ่ายยาตรงตามจำนวนวันนัด และให้นำยาเก่าที่เหลือมาด้วยทุกครั้ง

6 กิจกรรม ( ต่อ ) 7. ระบุวันนัด / สถานที่นัด เหตุผลการนัดให้ชัดเจน 8. ประสาน อ.ส.ม. ช่วยวัด BP / ตรวจ FBS ให้ในรายที่ไม่สะดวกมา และฝากรับยาแทนได้ 9. กรณีไม่มีญาติประสานทีมเยี่ยมบ้านเพื่อติดตามดูแลต่อเนื่อง / จ่ายยาที่บ้าน 10. ผู้ที่มาผิดนัดครั้งแรกจะได้รับการตักเตือน 11. ผู้ที่มาผิดนัดครั้งที่ 2 จะได้รับการตรวจ และรับยาภายหลังจากตรวจผู้ที่มารับบริการตรงนัดแล้วเสร็จ

7 กิจกรรม ( ต่อ ) 11. ประสานผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านเมื่อถึงวันนัดรับยา 12. ประสานเทศบาลในการจัดรถรับ - ส่งผู้ป่วยกรณีไม่มีญาติพามา

8 ผลลัพธ์ จำนวนผู้มารับบริการ คลินิกเบาหวานปีงบประมาณ 2556
จำนวนผู้มารับบริการ คลินิกเบาหวานปีงบประมาณ 2556 เดือน นัด ผิดนัด คิดเป็นร้อยละ ต.ค , พ.ย , ธ.ค ม.ค , ก.พ มี.ค

9 ผลลัพธ์ จำนวนผู้มารับบริการ คลินิก HT ปีงบประมาณ 2556
เดือน นัด ผิดนัด คิดเป็นร้อยละ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค

10 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง / ผู้ป่วยผิดนัด
เดือน แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง / ผู้ป่วยผิดนัด

11 ตัวชี้วัด KPI ปีงบประมาณ 2553 2554 2555 2556 มี.ค.56 1. อัตราการผิดนัด DM ≤ 8 % 9.58 7.68 8.16 7.18 2. อัตราการผิดนัดHT ≤ 12 % 12.05 12.11 14.20 11.44

12 บทเรียนที่ได้รับ จากการพัฒนาระบบนัด ทำให้ผู้ป่วยได้รับบริการดูแลต่อเนื่อง ทั้งในคลินิกบริการ และเป็นข้อมูลส่งต่อทีมเยี่ยมบ้านในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google