งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบนัด หน่วยงาน คลินิกโรคเรื้อรัง. เป้าหมาย เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการดูแลต่อเนื่อง ลดอัตราการขาดนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบนัด หน่วยงาน คลินิกโรคเรื้อรัง. เป้าหมาย เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการดูแลต่อเนื่อง ลดอัตราการขาดนัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบนัด หน่วยงาน คลินิกโรคเรื้อรัง

2 เป้าหมาย เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการดูแลต่อเนื่อง ลดอัตราการขาดนัด

3 ปัญหา / โอกาสพัฒนา ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมารับบริการใน คลินิกเฉลี่ยวันละ 90 – 110 ราย อัตราการผิดนัดค่อนข้างสูง สาเหตุของการผิดนัด 1. จากมียาเหลือ ทำให้ไม่ได้ดูวันนัด 2. ยาหมดก่อนวันนัด 3. ติดธุระในวันนัด 4. ดูวันนัดผิด 5. ผู้สูงอายุมาลำบาก ไม่มีญาติพามารับยา อัตราการผิดนัดของผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิต สูงเพิ่มขึ้น เกิดความล่าช้าในการให้บริการเนื่องจากผู้มารับ บริการเพิ่มมากขึ้น

4 ตัวชี้วัด 1. อัตราการผิดนัดของผู้ป่วยเบาหวาน < 8 % 2. อัตราการผิดนัดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง < 12 %

5 กิจกรรม มีการพัฒนาระบบนัด โดย 1. วิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไข 2. ชี้แจงความสำคัญของการมาตรวจตาม นัด 3. แยกนัดเป็นรายหมู่บ้าน และให้ผู้ป่วยมี ส่วนร่วมในการนัด ( วันที่สะดวกมา ) 4. กรณีนัดแล้วแต่ติดธุระให้โทรศัพท์แจ้ง เลื่อนวันนัดได้ ( แต่ผู้ป่วยต้องไม่ขาดยา ) 5. โทรศัพท์ติดตามกรณีที่ผู้ป่วยแจ้งเบอร์ โทรศัพท์ไว้ 6. สั่ง / จ่ายยาตรงตามจำนวนวันนัด และ ให้นำยาเก่าที่เหลือมาด้วยทุกครั้ง

6 กิจกรรม ( ต่อ ) 7. ระบุวันนัด / สถานที่นัด เหตุผลการนัด ให้ชัดเจน 8. ประสาน อ. ส. ม. ช่วยวัด BP / ตรวจ FBS ให้ในรายที่ไม่สะดวกมา และฝาก รับยาแทนได้ 9. กรณีไม่มีญาติประสานทีมเยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามดูแลต่อเนื่อง / จ่ายยาที่บ้าน 10. ผู้ที่มาผิดนัดครั้งแรกจะได้รับการ ตักเตือน 11. ผู้ที่มาผิดนัดครั้งที่ 2 จะได้รับการ ตรวจ และรับยาภายหลังจากตรวจผู้ ที่มารับบริการตรงนัดแล้วเสร็จ

7 กิจกรรม ( ต่อ ) 11. ประสานผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ใน หมู่บ้านเมื่อถึงวันนัดรับยา 12. ประสานเทศบาลในการจัดรถรับ - ส่ง ผู้ป่วยกรณีไม่มีญาติพามา

8 ผลลัพธ์ จำนวนผู้มารับบริการ คลินิกเบาหวาน ปีงบประมาณ 2556 เดือน นัด ผิดนัด คิดเป็น ร้อยละ ต. ค.55 1,053 81 7.70 พ. ย.55 1,006 53 5.26 ธ. ค.55 751 58 7.73 ม. ค.56 1,139 81 7.12 ก. พ.56 908 58 6.39 มี. ค.56 963 85 8.83

9 ผลลัพธ์ จำนวนผู้มารับบริการ คลินิก HT ปีงบประมาณ 2556 เดือน นัด ผิดนัด คิดเป็นร้อยละ ต. ค.55 926 93 10.05 พ. ย.55 894 116 12.97 ธ. ค.55 754 92 12.21 ม. ค.56 783 94 12.01 ก. พ.56 650 76 11.69 มี. ค.56 934 108 11.61

10 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มารับบริการคลินิกโรค เรื้อรัง / ผู้ป่วยผิดนัด เดือน

11 ตัวชี้วัด KPI ปีงบประมาณ 2553255425552556 มี. ค.56 1. อัตราการผิด นัด DM ≤ 8 %9.587.688.167.18 2. อัตราการผิด นัด HT ≤ 12 %12.0512.1114.2011.44

12 บทเรียนที่ได้รับ จากการพัฒนาระบบนัด ทำให้ ผู้ป่วยได้รับบริการดูแลต่อเนื่อง ทั้งในคลินิกบริการ และเป็น ข้อมูลส่งต่อทีมเยี่ยมบ้านใน ชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น / ชุมชนมีส่วนร่วมใน การดูแลผู้ป่วย

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบนัด หน่วยงาน คลินิกโรคเรื้อรัง. เป้าหมาย เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการดูแลต่อเนื่อง ลดอัตราการขาดนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google