งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบนัด หน่วยงาน คลินิกโรคเรื้อรัง. เป้าหมาย เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการดูแลต่อเนื่อง ลดอัตราการขาดนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบนัด หน่วยงาน คลินิกโรคเรื้อรัง. เป้าหมาย เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการดูแลต่อเนื่อง ลดอัตราการขาดนัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบนัด หน่วยงาน คลินิกโรคเรื้อรัง

2 เป้าหมาย เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการดูแลต่อเนื่อง ลดอัตราการขาดนัด

3 ปัญหา / โอกาสพัฒนา ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงมารับบริการใน คลินิกเฉลี่ยวันละ 90 – 110 ราย อัตราการผิดนัดค่อนข้างสูง สาเหตุของการผิดนัด 1. จากมียาเหลือ ทำให้ไม่ได้ดูวันนัด 2. ยาหมดก่อนวันนัด 3. ติดธุระในวันนัด 4. ดูวันนัดผิด 5. ผู้สูงอายุมาลำบาก ไม่มีญาติพามารับยา อัตราการผิดนัดของผู้ป่วยเบาหวาน / ความดันโลหิต สูงเพิ่มขึ้น เกิดความล่าช้าในการให้บริการเนื่องจากผู้มารับ บริการเพิ่มมากขึ้น

4 ตัวชี้วัด 1. อัตราการผิดนัดของผู้ป่วยเบาหวาน < 8 % 2. อัตราการผิดนัดของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง < 12 %

5 กิจกรรม มีการพัฒนาระบบนัด โดย 1. วิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไข 2. ชี้แจงความสำคัญของการมาตรวจตาม นัด 3. แยกนัดเป็นรายหมู่บ้าน และให้ผู้ป่วยมี ส่วนร่วมในการนัด ( วันที่สะดวกมา ) 4. กรณีนัดแล้วแต่ติดธุระให้โทรศัพท์แจ้ง เลื่อนวันนัดได้ ( แต่ผู้ป่วยต้องไม่ขาดยา ) 5. โทรศัพท์ติดตามกรณีที่ผู้ป่วยแจ้งเบอร์ โทรศัพท์ไว้ 6. สั่ง / จ่ายยาตรงตามจำนวนวันนัด และ ให้นำยาเก่าที่เหลือมาด้วยทุกครั้ง

6 กิจกรรม ( ต่อ ) 7. ระบุวันนัด / สถานที่นัด เหตุผลการนัด ให้ชัดเจน 8. ประสาน อ. ส. ม. ช่วยวัด BP / ตรวจ FBS ให้ในรายที่ไม่สะดวกมา และฝาก รับยาแทนได้ 9. กรณีไม่มีญาติประสานทีมเยี่ยมบ้าน เพื่อติดตามดูแลต่อเนื่อง / จ่ายยาที่บ้าน 10. ผู้ที่มาผิดนัดครั้งแรกจะได้รับการ ตักเตือน 11. ผู้ที่มาผิดนัดครั้งที่ 2 จะได้รับการ ตรวจ และรับยาภายหลังจากตรวจผู้ ที่มารับบริการตรงนัดแล้วเสร็จ

7 กิจกรรม ( ต่อ ) 11. ประสานผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ใน หมู่บ้านเมื่อถึงวันนัดรับยา 12. ประสานเทศบาลในการจัดรถรับ - ส่ง ผู้ป่วยกรณีไม่มีญาติพามา

8 ผลลัพธ์ จำนวนผู้มารับบริการ คลินิกเบาหวาน ปีงบประมาณ 2556 เดือน นัด ผิดนัด คิดเป็น ร้อยละ ต. ค.55 1, พ. ย.55 1, ธ. ค ม. ค.56 1, ก. พ มี. ค

9 ผลลัพธ์ จำนวนผู้มารับบริการ คลินิก HT ปีงบประมาณ 2556 เดือน นัด ผิดนัด คิดเป็นร้อยละ ต. ค พ. ย ธ. ค ม. ค ก. พ มี. ค

10 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้มารับบริการคลินิกโรค เรื้อรัง / ผู้ป่วยผิดนัด เดือน

11 ตัวชี้วัด KPI ปีงบประมาณ มี. ค อัตราการผิด นัด DM ≤ 8 % อัตราการผิด นัด HT ≤ 12 %

12 บทเรียนที่ได้รับ จากการพัฒนาระบบนัด ทำให้ ผู้ป่วยได้รับบริการดูแลต่อเนื่อง ทั้งในคลินิกบริการ และเป็น ข้อมูลส่งต่อทีมเยี่ยมบ้านใน ชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น / ชุมชนมีส่วนร่วมใน การดูแลผู้ป่วย

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบนัด หน่วยงาน คลินิกโรคเรื้อรัง. เป้าหมาย เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับการดูแลต่อเนื่อง ลดอัตราการขาดนัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google