งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเร่งโครงการ Expedite Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเร่งโครงการ Expedite Project."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเร่งโครงการ Expedite Project

2 สิ่งที่ต้องรู้ในการเร่งโครงการ
คือ การเร่งให้กิจกรรมแล้วเสร็จกว่าที่ควรจะเป็นเร็ว โดยมีหลักการการเร่งกิจกรรมวิกฤติ ซึ่งมีสมมุติฐานว่าถ้าให้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น โครงการก็ควรเสร็จเร็วขึ้นด้วย และในการเร่งนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุดและโครงการเสร็จในเวลาที่ต้องการด้วย สิ่งที่ต้องรู้ในการเร่งโครงการ เวลาดำเนินงานตามปกติ (Tn) เวลาดำเนินงานอย่างเร่งรัด (Tc) ค่าใช้จ่ายปกติ (Cn) ค่าใช้จ่ายเร่งรัด (Cc)

3 ขั้นตอนการเร่งโครงการ
หาค่าใช้จ่ายในการเร่งงานต่อหน่วยเวลาของทุกกิจกรรมในโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ของการเร่งโครงการว่าจะเป็นการใช้เวลาน้อยที่สุด หรือต้นทุนต่ำสุด คำนวณเวลาแล้วเสร็จปกติ หากิจกรรมและเส้นทางวิกฤติ เร่งกิจกรรมวิกฤติที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเวลาต่ำที่สุด ในกรณีที่มีเส้นทางวิกฤติมากกว่าหนึ่งเส้นทางให้เลือกเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายในการเร่งงานต่ำที่สุดและเร่งกิจกรรมเหล่านั้นให้เสร็จเร็วเท่า ๆ กัน คำนวณเวลาแล้วเสร็จ ถ้ายังไม่ตรงตามเงื่อนไขให้ทำข้อ 4. ใหม่ ตรวจสอบแผนงานการเร่งโครงการเพื่อปรับปรุงกำหนดงาน

4

5 ขั้นตอนที่หนึ่ง กำหนดวัตถุประสงค์ เร่งโครงการให้เสร็จเร็วที่สุด
ขั้นตอนที่สอง คำนวณเวลาแล้วเสร็จปกติ หากิจกรรมและเส้นทางวิกฤติ กิจกรรมวิกฤติ คือ A,C และ E เวลาแล้วเสร็จตามปกติ คือ 16 วัน ดำเนินโครงการปกติ

6 กิจกรรมวิกฤติ คือ A,C และ E เวลาแล้วเสร็จในกรณีเร่งโครงการ คือ 12 วัน
ขั้นตอนที่สาม คำนวณเวลาแล้วเสร็จในกรณีเร่งโครงการ หากิจกรรมและเส้นทางวิกฤติ กิจกรรมวิกฤติ คือ A,C และ E เวลาแล้วเสร็จในกรณีเร่งโครงการ คือ 12 วัน การเร่งโครงการ

7 ขั้นตอนที่สี่ จัดทำตารางค่าใช้จ่ายในการเร่งโครงการ
ขั้นตอนที่ห้า ทำการเร่งกิจกรรม เลือกกิจกรรม C มาเร่งงาน ทั้งนี้กิจกรรม C มีค่าใช้จ่ายในการเร่งงานต่ำสุด คือ วันละ 20 บาท โดยลดเวลาทำงานลงเหลือ 2 วัน

8 ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาของโครงการเป็น 15 วัน และกิจกรรมวิกฤติ คือ A,C,E (เส้นทาง 1 – 2 – 3 – 4 ) และ A,B,E (เส้นทาง 1 – 3 – 4) และเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาก็พบว่ายังไม่ได้เร็วที่สุด คือ ได้แค่ 15 วัน ขาดอีก 3 วัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งกิจกรรมอีก

9 ทำการพิจารณาถึงกิจกรรมที่จะทำการเร่ง
เลือกกิจกรรม E มาเร่งโครงการ (เร่งจาก 8 วัน เป็น 6 วัน) ทั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมวิกฤติร่วมของทั้งเส้นทางวิกฤติ ถึงแม้ว่าเมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายต่อเวลาจะมากกว่ากิจกรรม B

10 จากการเร่งในกิจกรรม E ทำให้กิจกรรมวิกฤติ คือ A, C, E (เส้นทาง1 – 2 – 3 – 4) และ B, E (เส้นทาง 1 – 3 – 4) เมื่อพิจารณาระยะเวลารวมของโครงการพบว่าเปลี่ยนเป็นเป็น 13 วัน ยังขาดอีก 1 วัน ที่จะทำให้โครงการเสร็จตามเป้าหมายเราจึงต้องเร่งโครงการอีกครั้งหนึ่ง

11 ทำการพิจารณาถึงกิจกรรมที่จะทำการเร่ง
เมื่อพิจารณาดูแล้ว กิจกรรม C และ E ไม่สามารถเร่งโครงการได้อีกแล้ว ยังเหลือกิจกรรม A และ B ที่เร่งได้แต่จะเลือกกิจกรรมไหน ซึ่งถ้าดูแล้วอาจดูเหมือนว่ากิจกรรม B นั้นมีต้นทุนต่ำกว่ากิจกรรม A ถึง 60 บาท จึงเลือกกิจกรรม B มาเร่งเพียงกิจกรรมเดียว ลดได้ 1 วัน ลดได้ 2 วัน

12 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเร่ง B เพียงกิจกรรมเดียว
จะเห็นได้ว่าระยะเวลาของโครงการไม่ได้ลดลงยังคงเป็น 13 วัน และกิจกรรมวิกฤติยังคงคือ A, C และ E ตามเส้นทาง 1 – 2 – 3 – 4

13 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเร่ง A เพียงกิจกรรมเดียว
ก็จะให้ผลลัพธ์ในด้านระยะเวลาเหมือนกับกรณีเร่งโครงการด้วยกิจกรรม B เพียงอย่างเดียว นั้นระยะเวลารวมของโครงการไม่ลดลง แต่กิจกรรมวิกฤติจะเปลี่ยนไปเป็น B และ E ตามเส้นทาง 1 – 3 – 4

14 ในกรณีนี้ เราจะทำการแก้ไขด้วยการเร่งทั้งกิจกรรม A และ B อย่างละ 1 วัน ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ ดังนี้
จะได้การเร่งโครงการที่เสร็จตามกำหนด คือ 12 วัน

15 มีค่าใช้จ่ายในการเร่ง
กิจกรรม A,B, C และ E คือ รวมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 260 บาท

16 สร้างข่ายงานและหาเส้นทางและกิจกรรมวิกฤติในการดำเนินงานตามปกติ
คำนวณเวลาและค่าใช้จ่ายในการเร่งงานในกรณีที่ต้องการให้โครงการเสร็จเร็วที่สุด คำนวณเวลาและค่าใช้จ่ายในการเร่งงานในกรณีที่ต้องการให้ โครงการมีค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การเร่งโครงการ Expedite Project.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google