งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเร่ง โครงการ Expedite Project. คือ การเร่งให้กิจกรรมแล้วเสร็จกว่าที่ควรจะ เป็นเร็ว โดยมีหลักการการเร่งกิจกรรมวิกฤติ ซึ่งมีสมมุติฐานว่าถ้าให้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเร่ง โครงการ Expedite Project. คือ การเร่งให้กิจกรรมแล้วเสร็จกว่าที่ควรจะ เป็นเร็ว โดยมีหลักการการเร่งกิจกรรมวิกฤติ ซึ่งมีสมมุติฐานว่าถ้าให้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเร่ง โครงการ Expedite Project

2 คือ การเร่งให้กิจกรรมแล้วเสร็จกว่าที่ควรจะ เป็นเร็ว โดยมีหลักการการเร่งกิจกรรมวิกฤติ ซึ่งมีสมมุติฐานว่าถ้าให้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น โครงการก็ควรเสร็จเร็วขึ้นด้วย และในการเร่ง นั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่ำสุดและโครงการ เสร็จในเวลาที่ต้องการด้วย สิ่งที่ต้องรู้ในการเร่งโครงการ  เวลาดำเนินงานตามปกติ (T n )  เวลาดำเนินงานอย่างเร่งรัด (T c )  ค่าใช้จ่ายปกติ (C n )  ค่าใช้จ่ายเร่งรัด (C c )

3 ขั้นตอนการเร่งโครงการ 1. หาค่าใช้จ่ายในการเร่งงานต่อหน่วยเวลาของทุก กิจกรรมในโครงการ 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการเร่งโครงการว่าจะเป็น การใช้เวลาน้อยที่สุด หรือต้นทุนต่ำสุด 3. คำนวณเวลาแล้วเสร็จปกติ หากิจกรรมและ เส้นทางวิกฤติ 4. เร่งกิจกรรมวิกฤติที่มีค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเวลาต่ำ ที่สุด ในกรณีที่มีเส้นทางวิกฤติมากกว่าหนึ่ง เส้นทางให้เลือกเส้นทางที่มีค่าใช้จ่ายในการเร่ง งานต่ำที่สุดและเร่งกิจกรรมเหล่านั้นให้เสร็จเร็ว เท่า ๆ กัน 5. คำนวณเวลาแล้วเสร็จ ถ้ายังไม่ตรงตามเงื่อนไข ให้ทำข้อ 4. ใหม่ 6. ตรวจสอบแผนงานการเร่งโครงการเพื่อปรับปรุง กำหนดงาน

4

5 ขั้นตอนที่หนึ่ง กำหนดวัตถุประสงค์ เร่งโครงการ ให้เสร็จเร็วที่สุด ขั้นตอนที่สอง คำนวณเวลาแล้วเสร็จปกติ หา กิจกรรมและเส้นทางวิกฤติ กิจกรรมวิกฤติ คือ A,C และ E เวลาแล้วเสร็จตามปกติ คือ 16 วัน ดำเนินโครงการปกติ

6 ขั้นตอนที่สาม คำนวณเวลาแล้วเสร็จในกรณีเร่ง โครงการ หากิจกรรมและเส้นทางวิกฤติ กิจกรรมวิกฤติ คือ A,C และ E เวลาแล้วเสร็จในกรณีเร่ง โครงการ คือ 12 วัน การเร่ง โครงการ

7 ขั้นตอนที่สี่ จัดทำตารางค่าใช้จ่ายในการเร่ง โครงการ ขั้นตอนที่ห้า ทำการเร่งกิจกรรม เลือกกิจกรรม C มาเร่งงาน ทั้งนี้กิจกรรม C มี ค่าใช้จ่ายในการเร่งงานต่ำสุด คือ วันละ 20 บาท โดยลดเวลาทำงานลงเหลือ 2 วัน

8 ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาของโครงการเป็น 15 วัน และ กิจกรรมวิกฤติ คือ A,C,E ( เส้นทาง 1 – 2 – 3 – 4 ) และ A,B,E ( เส้นทาง 1 – 3 – 4) และเมื่อ พิจารณาถึงระยะเวลาก็พบว่ายังไม่ได้เร็วที่สุด คือ ได้แค่ 15 วัน ขาดอีก 3 วัน ดังนั้นจึงจำเป็นที่ จะต้องเร่งกิจกรรมอีก

9 ทำการพิจารณาถึงกิจกรรมที่จะทำการเร่ง เลือกกิจกรรม E มาเร่งโครงการ ( เร่งจาก 8 วัน เป็น 6 วัน ) ทั้งนี้เนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมวิกฤติร่วม ของทั้งเส้นทางวิกฤติ ถึงแม้ว่าเมื่อพิจารณาถึง ค่าใช้จ่ายต่อเวลาจะมากกว่ากิจกรรม B

10 จากการเร่งในกิจกรรม E ทำให้กิจกรรมวิกฤติ คือ A, C, E ( เส้นทาง 1 – 2 – 3 – 4) และ B, E ( เส้นทาง 1 – 3 – 4) เมื่อพิจารณาระยะเวลารวม ของโครงการพบว่าเปลี่ยนเป็นเป็น 13 วัน ยังขาด อีก 1 วัน ที่จะทำให้โครงการเสร็จตามเป้าหมาย เราจึงต้องเร่งโครงการอีกครั้งหนึ่ง

11 ทำการพิจารณาถึงกิจกรรมที่จะทำการเร่ง เมื่อพิจารณาดูแล้ว กิจกรรม C และ E ไม่สามารถ เร่งโครงการได้อีกแล้ว ยังเหลือกิจกรรม A และ B ที่เร่งได้แต่จะเลือกกิจกรรมไหน ซึ่งถ้าดูแล้วอาจดู เหมือนว่ากิจกรรม B นั้นมีต้นทุนต่ำกว่ากิจกรรม A ถึง 60 บาท จึงเลือกกิจกรรม B มาเร่งเพียง กิจกรรมเดียว ลดได้ 2 วัน ลดได้ 1 วัน

12 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเร่ง B เพียง กิจกรรมเดียว จะเห็นได้ว่าระยะเวลาของโครงการไม่ได้ลดลง ยังคงเป็น 13 วัน และกิจกรรมวิกฤติยังคงคือ A, C และ E ตามเส้นทาง 1 – 2 – 3 – 4

13 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเร่ง A เพียง กิจกรรมเดียว ก็จะให้ผลลัพธ์ในด้านระยะเวลาเหมือนกับกรณีเร่ง โครงการด้วยกิจกรรม B เพียงอย่างเดียว นั้น ระยะเวลารวมของโครงการไม่ลดลง แต่กิจกรรม วิกฤติจะเปลี่ยนไปเป็น B และ E ตามเส้นทาง 1 – 3 – 4

14 ในกรณีนี้ เราจะทำการแก้ไขด้วยการเร่งทั้งกิจกรรม A และ B อย่างละ 1 วัน ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ ดังนี้ จะได้การเร่งโครงการที่เสร็จตามกำหนด คือ 12 วัน

15 มีค่าใช้จ่ายในการเร่ง กิจกรรม A,B, C และ E คือ รวมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 260 บาท

16 1. สร้างข่ายงานและหาเส้นทางและกิจกรรมวิกฤติในการดำเนินงานตามปกติ 2. คำนวณเวลาและค่าใช้จ่ายในการเร่งงานในกรณีที่ต้องการให้โครงการเสร็จเร็วที่สุด 3. คำนวณเวลาและค่าใช้จ่ายในการเร่งงานในกรณีที่ต้องการให้ โครงการมีค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การเร่ง โครงการ Expedite Project. คือ การเร่งให้กิจกรรมแล้วเสร็จกว่าที่ควรจะ เป็นเร็ว โดยมีหลักการการเร่งกิจกรรมวิกฤติ ซึ่งมีสมมุติฐานว่าถ้าให้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google