งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังการลดขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังการลดขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังการลดขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์
ระยะเวลาให้บริการ (เดิม) ระยะเวลาให้บริการ (ใหม่) กรอกคำขอจด ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร ( 2 นาที) กรอกคำขอจด ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร ( 5 นาที) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ ( 3 นาที) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ (2 นาที) ออกใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ ( 5 นาที) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และรับใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (3 นาที) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และรับใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (5 นาที) สรุป ระยะเวลาให้บริการใหม่ 10 นาที สรุป ระยะเวลาให้บริการเดิม 15 นาที

2 แผนผังการลดขั้นตอนการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
ระยะเวลาให้บริการ (เดิม) ระยะเวลาให้บริการ (ใหม่) กรอกคำขอ ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร ( 2 นาที) กรอกคำขอจด ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร (5 นาที) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ (3 นาที) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ (2 นาที) ออกใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (5 นาที) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และรับใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (3 นาที) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และรับใบสำคัญใบทะเบียนพาณิชย์ (5 นาที) สรุป ระยะเวลาให้บริการเดิม 15 นาที สรุป ระยะเวลาให้บริการใหม่ 10 นาที

3 แผนผังการลดขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
ระยะเวลาให้บริการ (เดิม) ระยะเวลาให้บริการ (ใหม่) กรอกคำขอ ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบเอกสาร (2 นาที) กรอกคำขอจด ทพ. พร้อมเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร และเสนอ นายทะเบียนพาณิชย์ ( 7 นาที) เสนอนายทะเบียนพาณิชย์ (3 นาที) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม (3 นาที) ออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม (5 นาที) สรุป ระยะเวลาให้บริการเดิม 15 นาที สรุป ระยะเวลาให้บริการใหม่ 10 นาที


ดาวน์โหลด ppt แผนผังการลดขั้นตอนการขอจดทะเบียนพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google