งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเปรียบเทียบ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพรบ. บำเหน็จบำนาญพ. ศ.2494 (UNDO) สำหรับ ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเปรียบเทียบ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพรบ. บำเหน็จบำนาญพ. ศ.2494 (UNDO) สำหรับ ข้าราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเปรียบเทียบ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพรบ. บำเหน็จบำนาญพ. ศ.2494 (UNDO) สำหรับ ข้าราชการ

2 ความแตกต่าง ของ 2 พรบ. สูตรบำนาญ 2494= เงินเดือนสุดท้าย x เวลา ราชการ 50 ( ต้องไม่เกินเงินเดือน สุดท้าย ) สูตรบำนาญ 2539= เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน x เวลาราชการ 50 ต้องไม่เกิน 70% เงินเดือน เฉลี่ย 60 เดือน 1. การสูตรการคำนวณ บำนาญ สูตรบำเหน็จ 2494= เงินเดือนสุดท้าย x เวลา ราชการ ( ถ้าเวลาราชการ น้อยกว่า 6 เดือนปัด ทิ้ง มากกว่า 6 เดือน ปัดขึ้น ) สูตรบำเหน็จ 2539= เงินเดือนสุดท้าย x เวลา ราชการ ( คิดเวลาราชการ ตามปีตามเดือนและ วันที่ทำงาน )

3 ความแตกต่าง ของ 2 พรบ. พรบ. บำเหน็จบำนาญ 2494 ไม่มียอดเงินกบข. ส่วนสะสมสำหรับ ลดหย่อนภาษีเงินได้ ประจำปี พรบ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญ 2539 มียอดเงินกบข. ส่วน สะสมสำหรับ ลดหย่อนภาษีเงินได้ ประจำปี ( แต่ข้าราชการเลือก เป็นกบข. แบบไม่ สะสม จะไม่มียอดเงิน กบข. ส่วนสะสม ลดหย่อนภาษีเงินได้ ประจำปีเช่นเดียวกับ พรบ. บำเหน็จบำนาญ 2494) 2. การลดหย่อนภาษี

4 ความแตกต่าง ของ 2 พรบ. พรบ. บำเหน็จ บำนาญ 2494 ข้าราชการสามารถ - เลือกเก็บสะสมเงิน และเลือกลงทุนหา ผลประโยชน์ได้ด้วย ตัวเอง - หรือไม่เก็บสะสม เงินเลยก็ได้ พรบ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญ 2539 ข้าราชการต้องถูกหัก เงินสะสมจากเงินเดือน อัตรา 3% ทุกเดือน และรัฐจ่ายเงินสมทบ 3 % เงินชดเชย 2% โดยกบข. จะเป็นผู้ช่วย เก็บสะสมเงินและเลือก ลงทุนหาผลประโยชน์ ให้ ( ถ้าข้าราชการเป็น สมาชิกกบข. โดยไม่ หักเงินสะสมจะได้จาก รัฐเพียง 2 %) 3. การ สะสมเงิน

5 ความแตกต่าง ของ 2 พรบ. พรบ. บำเหน็จ บำนาญ 2494 ข้าราชการจะได้รับ เงินคืนดังนี้ 1. เงินสะสม 3% 2. เงินสะสมส่วนเพิ่ม (1-12%) สำหรับ ข้าราชการที่เลือก ออมเพิ่มกับกบข. 3. เงินผลประโยชน์ ของเงินสะสมและ เงินสะสมส่วนเพิ่ม พรบ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญ 2539 ข้าราชการยังไม่ได้รับ เงินคืน เงินทั้งหมดยังฝากไว้ ที่กบข. ได้แก่ 1. เงินประเดิม 2. เงินชดเชย 2% 3. เงินสะสม 3% 4. เงินสมทบ 3% 5. เงินสะสมส่วนเพิ่ม 1- 12% 6. เงินผลประโยชน์ ของทั้ง 5 เงิน 4. เมื่อมีการเลือกกลับไปใช้พรบ. บำเหน็จ บำนาญ 2494 ขณะรับราชการ

6 ความแตกต่าง ของ 2 พรบ. พรบ. บำเหน็จ บำนาญ 2494 จะได้เงินบำเหน็จตก ทอด มากกว่าพรบ. กอง ทุนบำเหน็จบำนาญ 2539 เพราะเงินบำนาญได้ มากกว่าเนื่องจาก เงินเดือนที่นำมา คำนวณเป็น เงินเดือนเดือน สุดท้าย พรบ. กองทุนบำเหน็จ บำนาญ 2539 จะได้เงินบำเหน็จตก ทอดน้อยกว่า พรบ. บำเหน็จบำนาญ 2494 เพราะเงินบำนาญได้ น้อยกว่าเนื่องจาก เงินเดือนที่นำมา คำนวณบำนาญเป็น เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน และไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน 5. เมื่อข้าราชการเกษียณอายุหรือ ลาออกและเลือกรับบำนาญ เมื่อ เสียชีวิตจะได้รับเงินบำเหน็จตกทอด = เงินบำนาญ x 30 เท่า

7 เงื่อนไขการใช้สิทธิ UNDO ข้าราชการที่เป็นกบข. สมัครใจ แสดงความประสงค์ได้ ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับถึงวันที่ 30 มิ. ย.2558

8 ข้อมูลที่ต้องนำมาใช้การในการตัดสินใจ UNDO สำหรับข้าราชการ 1. ยอดเงินกบข. ที่ได้รับ ดูจากเว็บไซต์ กบข. คลิกที่นี่ คลิกที่นี่ 2. ยอดเงินต่างระหว่างเงินบำนาญพรบ. 2494 กับ เงินบำนาญกบข. 3. สุขภาพของตนเอง 4. ภาวะเงินเฟ้อ / มูลค่าเงินปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value)/ มูลค่าของเงินตามกาลเวลา


ดาวน์โหลด ppt ข้อเปรียบเทียบ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพรบ. บำเหน็จบำนาญพ. ศ.2494 (UNDO) สำหรับ ข้าราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google