งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดต้นทุน วัสดุ การแพทย์ทั่วไป และ วัสดุ X-Ray เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557 1 นายแพทย์สุวิทย์ โรจน ศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย นายแพทย์สุวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดต้นทุน วัสดุ การแพทย์ทั่วไป และ วัสดุ X-Ray เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557 1 นายแพทย์สุวิทย์ โรจน ศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย นายแพทย์สุวิทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดต้นทุน วัสดุ การแพทย์ทั่วไป และ วัสดุ X-Ray เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557 1 นายแพทย์สุวิทย์ โรจน ศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย นายแพทย์สุวิทย์ โรจน ศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย

2 ผู้ตรวจราชการฯ มอบหมายให้คณะทำงาน ควบคุมต้นทุนด้านการลดการใช้เวชภัณฑ์ที่ มิใช่ยา มีการบริหารจัดการในทิศทาง เดียวกัน ทั้ง 5 หมวด จึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้  คณะทำงานฯ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การ ควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ใน วันที่ 26 พ. ค.2557 ในประเด็น  การรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อ เพื่อให้เกิด ระบบรายงานที่เป็น ระบบเดียวกัน ไม่ยุ่งยากและเพิ่มภาระงาน แก่ผู้ปฏิบัติ  การควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การจัดซื้อ ภายใต้การกำกับของ ผชช. ว หรือ ผชช. ส ของทุกจังหวัด ตาม คำสั่ง สนง. ปลัดกระทรวง สธ. ที่ 1556/2557 ลวท.13 มิ. ย.57

3 การรวบรวมรายงานการจัดซื้อ กำหนดแบบรายงานให้เป็นแบบ เดียวกันทั้ง 5 หมวด มอบหมายให้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานการเงิน ของสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เป็นผู้รวบรวมข้อมูล  แต่ละจังหวัดส่งรายงานให้กับ ผู้รับผิดชอบของเขต ภายในวันที่ 10 ของเดือน

4 ผู้รับผิดชอบเวชภัณฑ์มิใช่ยา ของเขต วัสดุการแพทย์ทั่วไปและ วัสดุ x-ray สสจ. เลย วัสดุการแพทย์ทางห้องผ่าตัดที่มี ราคาแพง รพ. อุดร วัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ สสจ. อุดร วัสดุการแพทย์ทางทันตกรรม สสจ. อุดร

5 ประมาณการมูลค่าการประหยัดจาก ราคาอ้างอิง รายการจำนวน รายการ ที่สืบราคา ระดับเขต ( รายการ ) มูลค่าการซื้อ ทุกรายการ ปี 2556 ( ภาพรวม ของเขต ) ( ล้านบาท ) ประมาณการ มูลค่าประหยัด คิดจากราคา ต่ำสุดของผล สืบราคา ปี 57 กับ ประมาณการ ที่จะซื้อ ปี 57 ( ล้านบาท ) ร้อยละ ประมาณการ มูลค่าประหยัด ทั้งปี วัสดุ การแพ ทย์ 1315885910.03% วัสดุ X- ray 1630.940.61.93% รวม 147618.9459.69.62%

6 การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป เขต 8 หมายเหตุ มูลค่าการซื้อ 2 ไตรมาส ปี 56 เป็นค่าเฉลี่ย จังหวัด A การ จัดซื้อ 2 ไตร มาส ปี 56 ( ล้าน บาท ) B การ จัดซื้อ 2 ไตร มาส ปี 57 ( ล้าน บาท ) C การ ซื้อ ร่วม 2 ไตร มาส ปี 57 ( ล้าน บาท ) D ร้อยละ มูลค่า ของ การ จัดซื้อ ร่วม ( ร่วม จังหวัด + ร่วม เขต ) E ร้อยละการ จัดซื้อที่ เพิ่มขึ้น / ลดลง เทียบกับ ปี 56 F =((C/B)-1)x100 มูลค่า การ จัดซื้อ 2 ไตร มาส ปี 56 ( ล้าน บาท ) ( จาก บัญชี การเงิน ) B มูลค่าการ จัดซื้อ 2 ไตร มาส ปี 57 ( ล้านบาท ) ( จาก บัญชี การเงิน ) C เลย 46.735.79.225.73- 23.5174.585.8 สกลน คร ขาดเต่า งอย 69.969.114.1 1 20.41-1.09 อุดรธา นี 78.91216049.5753.37 หนอง คาย 25.930.63.9913.0218.07 นครพ นม 32.729.22.588.86- 10.707.8520.1 บึง กาฬ 19.413.83.122.50- 29.02 หนอง บัวฯ 20.514.52.0314.01-29.1621.230.2 รวม 294313. 9 95.0 1 30.2 6 +6.76

7 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2 ไตรมาส ปี 56 กับ ปี 57 และมูลค่าการซื้อ ร่วมเขต

8 จังหวัด A มูลค่า การ จัดซื้อ 2 ไตร มาส ปี 56 ( ล้าน บาท ) B มูลค่า การ จัดซื้อ 2 ไตร มาส ปี 57 ( ล้านบาท ) C มูลค่า การซื้อ ร่วม 2 ไตร มาส ปี 57 ( ล้าน บาท ) D ร้อยละ มูลค่าของ การจัดซื้อ ร่วม ( ร่วม จังหวัด + ร่วมเขต ) E ร้อยละการ จัดซื้อที่ เพิ่มขึ้น / ลดลง เทียบกับ ปี 56 F =((C/B)-1)x100 หมายเหตุ ( ขาดข้อมูล ) G เลย 2.31.330.4836.45-42.22 Digital 1 แห่ง สกลนค ร Digital 2 แห่ง ขาด รพ.14 แห่ง อุดรธานี 6.25.83.0452.35-6.87 Digital 5 แห่ง หนองค าย 2.022.050.4119.911.56 Digital 1 แห่ง นครพน ม 1.750.660.047.04-62.11 รพ. นครพนม ซื้อ เครื่อง 30 ล้าน บาท บึงกาฬ 1.91.970.178.961.13 Digital 4 แห่ง หนองบัว ฯ 1.421.4500 ( ไม่มีซื้อ ร่วม ) 1.65 Digital 3 แห่ง รวม 15.4713.144.14 การจัดซื้อวัสดุ x-ray เขต 8 หมายเหตุ มูลค่าการซื้อ 2 ไตรมาส ปี 56 เป็นค่าเฉลี่ย

9 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุ x-ray 2 ไตร มาส ปี 56 กับ ปี 57 และมูลค่าการซื้อ ร่วมเขต

10 การส่งรายงาน จังหวัดรายงาน วัสดุ การแพท ย์ รายงาน x-ray รายงาน บัญชี เลยครบ สกลนค ร ขาด เต่างอย ได้ข้อมูลเพียง 4 รพ. คือ รพ ศ., พังโคน, วาริชภูมิ, ส่องดาว ขาด ข้อมูล 14 แห่ง ไม่ รายงาน อุดรธา นี ขาด สร้างคอม ขาด นายูง, ทุ่งฝน, ไชย วาน, วังสามหมอ, น้ำโสม, หนองวัวซอ รายงาน เฉพาะ รพศ. อุดร ฯ หนองค าย ครบสระใครไม่ รายงาน นครพ นม ครบ บึงกาฬครบ ไม่ รายงาน หนอง บัวฯ ครบ

11 โอกาสพัฒนา 1. การควบคุมกำกับโดย ฝ่าย ที่รับผิดชอบ ของ สสจ. 2. ระบบรายงานของจังหวัด และรายงานการเงินไม่ ตรงกัน 3. การออกแบบ ควบคุม รายงาน


ดาวน์โหลด ppt การลดต้นทุน วัสดุ การแพทย์ทั่วไป และ วัสดุ X-Ray เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557 1 นายแพทย์สุวิทย์ โรจน ศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย นายแพทย์สุวิทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google