งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดต้นทุน วัสดุการแพทย์ทั่วไป และ วัสดุ X-Ray เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดต้นทุน วัสดุการแพทย์ทั่วไป และ วัสดุ X-Ray เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดต้นทุน วัสดุการแพทย์ทั่วไป และ วัสดุ X-Ray เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557
นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

2 ผู้ตรวจราชการฯ มอบหมายให้คณะทำงานควบคุมต้นทุนด้านการลดการใช้เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีการบริหารจัดการในทิศทางเดียวกัน ทั้ง 5 หมวด จึงได้มีการดำเนินการ ดังนี้ คณะทำงานฯ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ ควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ในวันที่ 26 พ.ค.2557 ในประเด็น การรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อ เพื่อให้เกิดระบบรายงานที่เป็น ระบบเดียวกัน ไม่ยุ่งยากและเพิ่มภาระงานแก่ผู้ปฏิบัติ การควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดซื้อ ภายใต้การกำกับของ ผชช.ว หรือ ผชช.ส ของทุกจังหวัด ตาม คำสั่ง สนง.ปลัดกระทรวง สธ. ที่ 1556/2557 ลวท.13 มิ.ย.57

3 การรวบรวมรายงานการจัดซื้อ
กำหนดแบบรายงานให้เป็นแบบเดียวกันทั้ง 5 หมวด มอบหมายให้ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานการเงิน ของสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เป็นผู้รวบรวมข้อมูล แต่ละจังหวัดส่งรายงานให้กับผู้รับผิดชอบของเขต ภายในวันที่ 10 ของเดือน

4 ผู้รับผิดชอบเวชภัณฑ์มิใช่ยาของเขต
วัสดุการแพทย์ทั่วไปและ วัสดุ x-ray สสจ.เลย วัสดุการแพทย์ทางห้องผ่าตัดที่มีราคาแพง รพ.อุดร วัสดุการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการ สสจ.อุดร วัสดุการแพทย์ทางทันตกรรม สสจ.อุดร

5 ประมาณการมูลค่าการประหยัดจากราคาอ้างอิง
รายการ จำนวนรายการ ที่สืบราคา ระดับเขต (รายการ) มูลค่าการซื้อ ทุกรายการ ปี 2556 (ภาพรวม ของเขต) (ล้านบาท) ประมาณการ มูลค่าประหยัด คิดจากราคาต่ำสุดของผลสืบราคา ปี 57 กับ ที่จะซื้อ ปี 57 ร้อยละ ทั้งปี วัสดุการแพทย์ 131 588 59 10.03% วัสดุ X-ray 16 30.94 0.6 1.93% รวม 147 618.94 59.6 9.62%

6 การจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป เขต 8 หมายเหตุ มูลค่าการซื้อ 2 ไตรมาส ปี 56 เป็นค่าเฉลี่ย
จังหวัด A การจัดซื้อ 2 ไตรมาส ปี 56 (ล้านบาท) B ไตรมาส ปี 57 C การซื้อ ร่วม D ร้อยละมูลค่าของการจัดซื้อร่วม (ร่วมจังหวัด+ร่วมเขต) E ร้อยละการจัดซื้อที่เพิ่มขึ้น/ลดลง เทียบกับ ปี 56 F =((C/B)-1)x100 มูลค่าการจัดซื้อ 2 ไตรมาส (จากบัญชีการเงิน) เลย 46.7 35.7 9.2 25.73 74.5 85.8 สกลนคร ขาดเต่างอย 69.9 69.1 14.11 20.41 -1.09 อุดรธานี 78.9 121 60 49.57 53.37 หนองคาย 25.9 30.6 3.99 13.02 18.07 นครพนม 32.7 29.2 2.58 8.86 7.85 20.1 บึงกาฬ 19.4 13.8 3.1 22.50 หนองบัวฯ 20.5 14.5 2.03 14.01 -29.16 21.2 30.2 รวม 294 313.9 95.01 30.26 +6.76

7 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ 2 ไตรมาส ปี 56 กับ ปี 57 และมูลค่าการซื้อร่วมเขต

8 การจัดซื้อวัสดุ x-ray เขต 8 หมายเหตุ มูลค่าการซื้อ 2 ไตรมาส ปี 56 เป็นค่าเฉลี่ย
จังหวัด A มูลค่าการจัดซื้อ 2 ไตรมาส ปี 56 (ล้านบาท) B 2 ไตรมาส ปี 57 C มูลค่า การซื้อ ร่วม D ร้อยละมูลค่าของการจัดซื้อร่วม (ร่วมจังหวัด+ร่วมเขต) E ร้อยละการจัดซื้อที่เพิ่มขึ้น/ลดลง เทียบกับ ปี 56 F =((C/B)-1)x100 หมายเหตุ (ขาดข้อมูล) G เลย 2.3 1.33 0.48 36.45 -42.22 Digital 1 แห่ง สกลนคร Digital 2 แห่ง ขาด รพ.14 แห่ง อุดรธานี 6.2 5.8 3.04 52.35 -6.87 Digital 5 แห่ง หนองคาย 2.02 2.05 0.41 19.91 1.56 นครพนม 1.75 0.66 0.04 7.04 -62.11 รพ.นครพนม ซื้อเครื่อง 30 ล้านบาท บึงกาฬ 1.9 1.97 0.17 8.96 1.13 Digital 4 แห่ง หนองบัวฯ 1.42 1.45 (ไม่มีซื้อร่วม) 1.65 Digital 3 แห่ง รวม 15.47 13.14 4.14

9 มูลค่าการจัดซื้อวัสดุ x-ray 2 ไตรมาส ปี 56 กับ ปี 57 และมูลค่าการซื้อร่วมเขต

10 การส่งรายงาน จังหวัด รายงาน วัสดุการแพทย์ รายงาน x-ray รายงานบัญชี เลย
ครบ สกลนคร ขาด เต่างอย ได้ข้อมูลเพียง 4 รพ.คือ รพศ., พังโคน, วาริชภูมิ, ส่องดาว ขาดข้อมูล 14 แห่ง ไม่รายงาน อุดรธานี สร้างคอม ขาด นายูง, ทุ่งฝน, ไชยวาน, วังสามหมอ, น้ำโสม, หนองวัวซอ รายงานเฉพาะ รพศ.อุดรฯ หนองคาย สระใคร นครพนม บึงกาฬ หนองบัวฯ

11 โอกาสพัฒนา 1. การควบคุมกำกับโดยฝ่าย ที่รับผิดชอบ ของ สสจ. 2
โอกาสพัฒนา 1.การควบคุมกำกับโดยฝ่าย ที่รับผิดชอบ ของ สสจ. 2.ระบบรายงานของจังหวัดและรายงานการเงินไม่ตรงกัน 3.การออกแบบ ควบคุมรายงาน


ดาวน์โหลด ppt การลดต้นทุน วัสดุการแพทย์ทั่วไป และ วัสดุ X-Ray เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 8 ปี 2557 นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google