งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกร วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท สิ้นสุดโครงการ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คงเหลือเงินในบัญชี ๓. ๐๕ ล้านบาท - โครงการที่สิ้นสุดแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกร วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท สิ้นสุดโครงการ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คงเหลือเงินในบัญชี ๓. ๐๕ ล้านบาท - โครงการที่สิ้นสุดแล้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกร วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท สิ้นสุดโครงการ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คงเหลือเงินในบัญชี ๓. ๐๕ ล้านบาท - โครงการที่สิ้นสุดแล้ว มีหนี้ค้างชำระ กองทุนฯ ๗ โครงการ จำนวน ๔๗๒. ๔๐ ล้านบาท คงเหลือเงินในบัญชี ๘. ๔ ล้าน บาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกร วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท สิ้นสุดโครงการ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คงเหลือเงินในบัญชี ๓. ๐๕ ล้านบาท - โครงการที่สิ้นสุดแล้ว มีหนี้ค้างชำระ กองทุนฯ ๗ โครงการ จำนวน ๔๗๒. ๔๐ ล้านบาท คงเหลือเงินในบัญชี ๘. ๔ ล้าน บาท

7 โ โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ๒๖ โครงการ วงเงิน ๗, ๑๗๓. ๔๕ ล้านบาท - ค้างชำระกองทุนฯ ๔๔๓. ๖๒ ล้าน บาท โ โครงการสนับสนุนเงินกู้ให้สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ๒๖ โครงการ วงเงิน ๗, ๑๗๓. ๔๕ ล้านบาท - ค้างชำระกองทุนฯ ๔๔๓. ๖๒ ล้าน บาท

8 โ โครงการสนับสนุนเงินกู้ยืมและเงิน จ่ายขาดให้สหกรณ์ จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๒๔๗. ๐๔ ล้านบาท - ค้างชำระกองทุนฯ ๑๗๖. ๖๗ ล้าน บาท โ โครงการสนับสนุนเงินกู้ยืมและเงิน จ่ายขาดให้สหกรณ์ จำนวน ๙ โครงการ วงเงิน ๒๔๗. ๐๔ ล้านบาท - ค้างชำระกองทุนฯ ๑๗๖. ๖๗ ล้าน บาท

9 วงเงิน ๓๒๘ ล้านบาท จ่ายขาดไป แล้ว ๓๙ ล้านบาท เป็นวงเงินในลูกหนี้ ๑๖๒ ล้านบาท คงเหลือเงินสดในบัญชี ๑๒๖ ล้านบาท ( ๓๘ นิคมสหกรณ์ ใน ๒๒ จังหวัด )

10

11 ประเด็นหลักเกณฑ์ เดิม หลักเกณฑ์ ใหม่ การพิจารณา กลั่นกรอง แผนงาน / โครงการที่ สหกรณ์ขอกู้ ทุกสัญญา รวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท สัญญาละไม่ เกิน 5 ล้าน บาท การขอไกล่ เกลี่ยคดีและ การ ประนีประนอม หนี้ก่อน พิพากษา ทุนทรัพย์ พิพาทไม่เกิน 2 ล้านบาท ทุนทรัพย์ พิพาทไม่เกิน 5 ล้านบาท องค์ประกอบ อนุกรรมการ ผู้แทนสภา เกษตร ประธานสภา เกษตร

12 ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กพส. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบ ให้กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ลูกหนี้ กรณีหลังศาลพิพากษา โดยที่ประชุมได้กำหนด แนวทางไว้ ดังนี้ การเจรจาประนีประนอมหนี้หลังศาล พิพากษา หมายถึง การผ่อนปรนการชำระหนี้ ตามสัญญาภายหลังศาลได้มีคำพิพากษาให้คดี ถึงที่สุดแล้ว และได้ออกหมายบังคับคดีกับ สหกรณ์และผู้ค้ำประกันแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

13 1. กรณีสหกรณ์ยังดำเนินธุรกิจ หรือหยุดดำเนินธุรกิจ ต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไข ดังนี้ สหกรณ์ และ / หรือ ผู้ค้ำประกัน ได้ ชำระหนี้ ต้นเงินกู้ หรือดอกเบี้ย หรือ ค่าปรับ หรือดอกเบี้ยปรับ นับตั้งแต่วันที่ ศาลมีคำพิพากษา รวมกันเกินกว่าต้น เงินกู้ตามคำพิพากษา ผู้มีอำนาจอาจพิจารณายกเว้น ดอกเบี้ยและ / หรือค่าปรับ และ / หรือ ดอกเบี้ยปรับเฉพาะที่เกิดขึ้นตามคำ พิพากษาได้บางส่วนหรือทั้งหมด หลักเก ณฑ์

14 2. กรณีเลิกสหกรณ์ และอยู่ ระหว่างการชำระบัญชี ต้องอยู่ภายใต้ เงื่อนไข ดังนี้ สหกรณ์ และ / หรือผู้ค้ำ ประกันได้ชำระหนี้ต้นเงินกู้ หรือ ดอกเบี้ย หรือค่าปรับ หรือดอกเบี้ยปรับ ก่อนและหลังศาลมีคำพิพากษา รวมกัน เกินกว่าวงเงินกู้ยืมตามสัญญา ผู้มีอำนาจอาจพิจารณายกเว้น ดอกเบี้ยและ / หรือค่าปรับ และ / หรือ ดอกเบี้ยปรับได้บางส่วนหรือทั้งหมด อำนาจการพิจารณาอยู่ที่ คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กพส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตามคำสั่งคณะกรรมการบริหาร กพส. ที่ 3/2557 ลว 29 ก. ย.57

15


ดาวน์โหลด ppt โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนา กลุ่มเกษตรกร วงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท สิ้นสุดโครงการ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คงเหลือเงินในบัญชี ๓. ๐๕ ล้านบาท - โครงการที่สิ้นสุดแล้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google