งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ให้หน่วยรับการสนับสนุนรวมทั้งสัสดีจังหวัดเบิกจ่าย ผ่าน มทบ./จทบ. และให้ มทบ.,จทบ. วางฎีกาเบิกเงินรางวัลประจำปี 2555 ต่อ กง.ทบ. ในลักษณะฎีกาเบิกผัดส่งใบสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ให้หน่วยรับการสนับสนุนรวมทั้งสัสดีจังหวัดเบิกจ่าย ผ่าน มทบ./จทบ. และให้ มทบ.,จทบ. วางฎีกาเบิกเงินรางวัลประจำปี 2555 ต่อ กง.ทบ. ในลักษณะฎีกาเบิกผัดส่งใบสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ให้หน่วยรับการสนับสนุนรวมทั้งสัสดีจังหวัดเบิกจ่าย ผ่าน มทบ./จทบ. และให้ มทบ.,จทบ. วางฎีกาเบิกเงินรางวัลประจำปี 2555 ต่อ กง.ทบ. ในลักษณะฎีกาเบิกผัดส่งใบสำคัญ พร้อมแนบหลักฐานประกอบดังนี้ 1.1 ฎีกาเบิกเงินอื่น ( กง.10 ) ( ตัวจริง 1, คู่ฉบับ 1, สำเนา 1 ) 1.2 บัญชีรายละเอียดประกอบฎีกา ( ตัวจริง 1, คู่ฉบับ 1,สำเนา 1 ) พร้อมทั้งส่งเป็นไฟล์ Excel มาให้ กง.ทบ. ทาง Email : Salary_Div@Hotmail.com เพื่อใช้ในการจัดเรียงข้อมูล ตรวจสอบกรณีมีรายชื่อซ้ำกัน 1.3 คำสั่ง ทบ. ให้รับเงินรางวัลพร้อมบัญชีรายละเอียดเงินรางวัลประจำปี ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำของหน่วย เรียงลำดับหน่วยประกอบคำสั่ง จำนวน 1 ชุด 1.4 การจัดทำรายละเอียดตามข้อ 1.2 ให้เรียงลำดับหน่วยรับการสนับสนุน อัตราการจ่าย ระดับชั้น ตรงตามลำดับในคำสั่งให้รับเงินรางวัล เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบความ ถูกต้อง

2 2. ให้หน่วยนำเงินรางวัลประจำปีที่ได้รับตามฎีกาจาก กง.ทบ. ไปจ่ายให้แก่ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ โดยโอนผ่านธนาคารเข้าบัญชีเงินเดือน ค่าจ้างของข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ และส่งใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ชำระหนี้ฎีกาเบิกผัดส่งใบสำคัญให้ กง.ทบ. ดังนี้ 2.1 หน้างบใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ( กง.10.1 ) ( ตัวจริง 1, คู่ฉบับ 1, สำเนา 1 ) 2.2 หลักฐานการจ่ายเงินฉบับตัวจริง 1 ชุด (บัญชีรายละเอียดนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารรายบุคคล โดยมีตราประทับของธนาคารที่หน่วยนำเงินเข้าลงลายมือชื่อรับรอง และให้ หน.นายทหารการเงิน/นายทหารฝ่ายกำลังพลของหน่วย ลงลายมือชื่อรับรองด้วย) 3. ฎีกาเบิกเงินรางวัลพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ 1. ให้หน่วยส่งถึง กง.ทบ. ภายใน 17 ก.พ.57 และหลักฐานใบสำคัญ คู่จ่ายเงินตามข้อ 2. ให้ส่งถึง กง.ทบ. ภายใน 15 วัน นับจากวัน ที่ได้รับเงิน โดยให้เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยส่งตรงต่อ กงด.กง.ทบ. เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของผู้รับสิทธิ

3 4. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ต้องพ้นจากราชการ เพราะเหตุเกษียณอายุราชการ หรือออก จากราชการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ให้ได้รับเงินดังกล่าวตามเกณฑ์ และวิธีการที่ สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และหากผู้มีสิทธิเสียชีวิต ให้จ่ายเงินรางวัลให้กับ ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 5. ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลประจำปี 2555 ได้แก่ข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ ที่มีรายชื่อในสังกัด ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 6. ผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรรเงินรางวัลต้องได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยแบ่งการประเมินเป็น 5 ระดับ (ระดับคะแนน 1 – 5) 5 = ดีเยี่ยม, 4 = ดีมาก, 3 = ดี, 2 = พอใช้, 1 = ปรับปรุง 7. ผู้ที่มีคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับต่ำกว่า 3 ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล

4 8. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2555 ระหว่างหน่วยที่เบิกเงิน จาก กง.ทบ. กับหน่วยเจ้าของงบประมาณที่รับการสนับสนุนตามสายงานการเบิก จ่ายเงิน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เช่นเดียวกับการเบิกจ่ายเงิน ราชการอื่น 9. ให้ส่วนงบประมาณหรือ กปช. ของหน่วยต่าง ๆ ที่ได้รับการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2555 ของ ทบ. จัดส่งรายละเอียดยอดการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี งบประมาณ 2555 ตามตัวอย่างที่แนบมาให้ กง.ทบ. (กองเงินเดือน โทร.02-2977643 หรือ โทร.ทบ.97643) เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน รางวัลของ นขต. ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตรงตามยอดการจัดสรรของ กพร.สปช.ทบ.

5 1.หน่วยไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล เช่น - นำผู้ที่มีผลคะแนนประเมินระดับ1,2 ให้ได้รับเงินรางวัล (ซึ่งผู้ที่ได้รับเงิน รางวัลจะต้องมีคะแนนประเมินไม่ต่ำกว่าระดับ 3 คือจะต้องมีคะแนนประเมิน ระดับ 3,4,5) - นำเงินกรณีมีข้อบกพร่องมาจัดสรรเงินรางวัลด้วย ทำให้เบิกเงินเกินยอด ที่ สปช.ทบ. กำหนด 2. หน่วยย่อยออกคำสั่งเบิกเงินรางวัลเกินยอดที่หน่วยใหญ่ตามสายการบังคับ บัญชากำหนด เช่น ทภ. ต่าง ๆ 3. กง.ทบ. ไม่มียอดการจัดสรรเงินรางวัลของ นขต. ย่อยต่างๆ เช่น ทภ. หรือ หน่วยตามสายการบังคับบัญชา ต่างๆ ทำให้การควบคุมการเบิกจ่ายเป็นไปด้วย ความยากลำบาก และไม่สามารถทราบได้ว่า นขต. ย่อยของหน่วยใดเบิกเกิน ทำให้หน่วยหลังๆ เงินไม่พอจ่าย

6 4. หน่วยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ กง.ทบ. กำหนดเช่น - เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ทำหลักฐานในการเบิกจ่ายผิด ต้องกลับไปแก้ไขใหม่ ทำให้เสียเวลามาก - กง.ทบ.กำหนดให้หน่วยเบิกจ่ายตามสายการเบิกจ่ายเงิน แต่บางหน่วย เบิกจ่ายตามสายบังคับบัญชา ทำให้เบิกซ้ำซ้อนกันและเกิดปัญหาในการเรียกเงิน นำส่งคืน มิฉะนั้นเงินจะไม่พอในการเบิกจ่ายให้กับหน่วยอื่น - การจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้มีสิทธิให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิ แต่บางหน่วยจ่ายเงินรางวัลให้กับผู้มีสิทธิเป็นเงินสด ซึ่งผิดหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ที่ กง.ทบ. กำหนด - หน่วยส่งหลักฐานการใช้หนี้หน้างบใบสำคัญคู่จ่ายเงิน กง.10.1 ในการ เบิกจ่ายเงินรางวัลล่าช้า 5. หน่วยออกคำสั่ง รายชื่อซ้ำซ้อนกัน (มีชื่อซ้ำกัน 2 ครั้ง)

7 6. หน่วยวางฎีกาไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ กง.ทบ. กำหนด 7. หน่วยแจ้งให้โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ทำให้เสียเวลามากในการ เคลียริ่งกับธนาคารทำให้หน่วยได้รับเงินรางวัลล่าช้า (ควรจะใช้บัญชีธนาคาร ทหารไทย) 8. เพื่อเป็นการควบคุมการเบิกจ่าย ให้เงินรางวัลมีการจ่ายเงินได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ควรให้หน่วยตามสายการบังคับบัญชาส่งรายละเอียดการจัดสรรเงิน รางวัลของ นขต. ย่อยต่างๆ โดยแสดงรายละเอียด จำนวนคน จำนวนเงิน หน่วยถืองบประมาณที่เบิกจ่ายมา ให้ กง.ทบ. ทราบทุกครั้งที่มีการจัดสรรเงิน รางวัล จาก สปช.ทบ.


ดาวน์โหลด ppt 1. ให้หน่วยรับการสนับสนุนรวมทั้งสัสดีจังหวัดเบิกจ่าย ผ่าน มทบ./จทบ. และให้ มทบ.,จทบ. วางฎีกาเบิกเงินรางวัลประจำปี 2555 ต่อ กง.ทบ. ในลักษณะฎีกาเบิกผัดส่งใบสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google