งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.bb.go.th ประเด็นข้อสังเกต แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.bb.go.th ประเด็นข้อสังเกต แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.bb.go.th ประเด็นข้อสังเกต แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553

2 www.bb.go.th 1. สรุปวงเงินงบประมาณปี 2553 กลุ่มจังหวัด / จังหวัดงบประมาณปี 2553ปี 2553 เพิ่ม / ลด ตาม พ.ร.บ.คำขอ (ก. น.จ.) งปม. (3,300 ลบ.) เงินกู้ SP2 รวมจากปี 2552จากคำขอ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก861.1683954.1234174.9218 779.1982954.1200 +92.95170.0034 1.งบประมาณกลุ่มจังหวัด-159.020019.2500 139.7700159.0200 +159.0200- 2.งบประมาณจังหวัด861.1683795.1034155.6718 639.4282795.1000 -66.06830.0034 1) จันทบุรี178.3282166.330033.5464 132.7836166.3300 -11.9982- 2) ชลบุรี243.3528233.353044.7695 188.5802233.3497 -10.00310.0033 3) ระยอง263.9893234.920445.0753 189.8450234.9203 -29.0690.0001 4) ตราด175.4980160.500032.2806 128.2194160.5000 -14.9980-  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (หน่วย : ล้านบาท)

3 www.bb.go.th 2. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 ข้อสังเกต 1. แผน 4 ปี และแผนประจำปี ยังไม่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน 2. ประมาณการวงเงินของแผน 4 ปี ยังไม่สะท้อนการแก้ปัญหา ของแต่ละยุทธศาสตร์ 3. เป็นโครงการขนาดเล็ก กระจายหลายหน่วยงาน 4. เป็นภารกิจประจำซ้ำซ้อนกับงานของ function

4 www.bb.go.th ข้อสังเกต 5. ข้อมูลพื้นฐานโครงการไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ขาดรายละเอียด วิธีดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย 6. แผนกลุ่มจังหวัดเดิมขอมาวงเงินต่ำกว่ากรอบและโครงการ ขนาดใหญ่เกินไป 7. โครงการกลุ่มจังหวัดยังไม่เป็นโครงการบูรณาการอย่างแท้จริง 8. ตัวแปรที่ใช้กำหนดกรอบวงเงินของแต่ละจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หลายฝ่ายเห็นว่ายังไม่เหมาะสม 2. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 (ต่อ)

5 www.bb.go.th ข้อเสนอแนะ 1. จัดทำให้ครอบคลุมทั้ง function อปท. เอกชน โดยมีเจ้าภาพ ในการประชุมชี้แจงระดับนโยบายในแต่ละภาคส่วน 2. ปรับการประมาณการค่าใช้จ่ายแผน 4 ปี ในแต่ละปีให้เหมาะสม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 3. บูรณาการโครงการโดยมีเจ้าภาพหลัก มีหน่วยสนับสนุนร่วมดำเนินงาน 4. ควรเป็นโครงการที่มีจุดเด่นชัดเจน แก้ไขปัญหาฉุกเฉิน เติมเต็มส่วนขาด เน้นยุทธศาสตร์หลักที่เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 (ต่อ)

6 www.bb.go.th ข้อเสนอแนะ 5. จัดทำรายละเอียดวิธีการดำเนินการ ค่าใช้จ่าย ให้ครบถ้วน 6. การประมาณการค่าใช้จ่ายของแผน ควรคำนึงถึงวงเงิน ในปีที่ผ่านมาและควรมีขนาดวงเงินโครงการที่เหมาะสม เพื่อมิให้เสียโอกาสการพัฒนา 7. บูรณาการเชื่อมโยงเป้าหมายภายในกลุ่มจังหวัด โดยใช้ เครื่องมือ value clain 8. ทบทวนหลักเกณฑ์ให้มีการกระจายงบประมาณที่เป็นธรรม มากขึ้น และอาจนำคุณภาพของแผนมาเป็นตัวแปรร่วม 2. แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553 (ต่อ)

7 www.bb.go.th 3. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ข้อสังเกต 1. ข้อมูลพื้นฐานโครงการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และไม่ได้นำเข้า ระบบ e-budgeting 2. รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามงบรายจ่ายไม่เป็นไปตามหลักการจำแนก ประเภทรายจ่าย 3. ขาดความเข้าใจในการจัดทำคำขอและบันทึกข้อมูลใน ระบบ e-budgeting 4. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดเข้าสู่ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณยังไม่ถูกต้อง 5. กำหนดทะเบียนรายการภายใต้งบรายจ่ายมากเกินความจำเป็น 6. ราคางานต่อหน่วยมีความหลากหลาย

8 www.bb.go.th ข้อเสนอแนะ 1. หน่วยดำเนินงานสนับสนุนการจัดทำรายละเอียด วิธีการดำเนินงาน แบบรูปรายงาน ประมาณราคา ตามคู่มือคำขอที่สำนักงบประมาณ กำหนด 2. จำแนกประเภทรายจ่ายให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงโครงการในลักษณะ งบรายจ่ายอื่น เงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน 3. เพิ่มระยะเวลาการอบรมการบันทึกข้อมูลลง e-budgeting 4. มีการประสานงานระหว่างจังหวัดกับสำนักงบประมาณให้มากขึ้น 5. พยายามใช้ทะเบียนรายการกลางของสำนักงบประมาณ 6. ใช้ราคางานตามระเบียบและเกณฑ์ราคางาน ที่หน่วยงานกำหนด เช่น กรมบัญชีกลาง กรมโยธาธิการ กรมทางหลวงชนบท กรมชลประทาน ฯลฯ 3. การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (ต่อ)

9 ขอขอบคุณ... 9 กลุ่มการจัดการงบประมาณ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบูรณาการในการบริหาร ราชการในต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt Www.bb.go.th ประเด็นข้อสังเกต แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 และการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google