งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝ่ายวิชาการ. การทดสอบปลาย ภาค โดยรวมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ปัญหา ที่เกิด เช่น ครูบกพร่อง ต่อหน้าที่ นักเรียนขาด ระเบียบ ก็ได้รับการ แก้ไขโดยรองฯวัชรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝ่ายวิชาการ. การทดสอบปลาย ภาค โดยรวมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ปัญหา ที่เกิด เช่น ครูบกพร่อง ต่อหน้าที่ นักเรียนขาด ระเบียบ ก็ได้รับการ แก้ไขโดยรองฯวัชรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝ่ายวิชาการ

2 การทดสอบปลาย ภาค โดยรวมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ปัญหา ที่เกิด เช่น ครูบกพร่อง ต่อหน้าที่ นักเรียนขาด ระเบียบ ก็ได้รับการ แก้ไขโดยรองฯวัชรา และรองฯวรรณา

3 การทดสอบปลาย ภาค การคีย์คะแนนเข้า ระบบยังมีความ บกพร่องหลายส่วน เช่น บางรายวิชาคีย์ คะแนนไม่ตรงตาม กำหนดเวลา ทำให้การ ประกาศผลเป็นไปด้วย ความล่าช้า บาง รายวิชาคีย์ผิดพลาด

4 การทดสอบปลาย ภาค คะแนนได้ไม่ครบทุก รายวิชา เพราะ ครู ต่างชาติบางคนขาด ความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ ทำให้ไม่สามารถ ประกาศผลรายบุคคล ได้

5 ที่มาของการปรับเปลี่ยนการ แก้ 0 ร และ มส. นักเรียนติด 0 ร เยอะ และที่ผ่านมา นักเรียน ไม่เคยคิดว่าเป็นความ บกพร่องของตนเอง นักเรียนบอกว่าทำๆ ไป เถอะไม่ต้องดีมาก หรอก ยังไงครูก็ต้องให้ ผ่าน

6 สิ่งที่ต้องปรับปรุง ครูบางคนให้คะแนนไม่ ตรงตามสภาพจริง ไม่ได้ให้คะแนนจาก การประเมินนักเรียน จริงๆ จากผลคะแนนที่ ปรากฏจะฟ้องในตัวมัน เองถึงแนวทางในการ ให้คะแนนของคุณครู

7 สิ่งที่ต้องปรับปรุง การคีย์คะแนน การส่ง เอกสารต่างๆ ขอให้เป็นไป ตามที่กำหนด ก่อนจะ ประกาศผลไปสู่นักเรียน ต้องผ่านการตรวจจากฝ่าย ก่อน คุณครูทำของตัวเอง คนเดียวแต่ฝ่ายตรวจของ ทุกคน ดังนั้น ขอเวลาใน การตรวจให้ฝ่ายบ้าง ไม่ใช่ บอกฝ่ายว่า ตี 3 ค่อยตรวจ นะ

8 สิ่งที่ต้องปรับปรุง ระดับมัธยมฯ ขอให้ เช็คเวลาเรียนของ นักเรียนตามความเป็น จริง บางรายวิชาเมื่อให้ เช็คเวลาเรียนของ นักเรียนไม่ปรากฏ นักเรียน มส. ทั้งๆ ที่ รายวิชาอื่นที่เรียนวัน เดียวกันมี มส.

9 สิ่งที่ต้องปรับปรุง นักเรียนมัธยมฯ มีผล การเรียนติด ร ค่อนข้างมาก บาง รายวิชาเกือบยกห้อง สิ่งนี้นอกจากแสดงถึง การขาดความ รับผิดชอบของนักเรียน แล้ว ยังแสดงถึง ศักยภาพของครูผู้สอน ด้วย

10 สิ่งที่ต้องปรับปรุง การจัดทำเอกสาร ประจำชั้น ขอให้มีการ ประเมินนักเรียนจริงๆ ผลที่ออก มาในเอกสาร สรุป จะต้องสอดคล้อง กับเอกสารที่เช็คในแต่ ละหัวข้อย่อย ผู้ตรวจ ไม่ได้นั่งทางในตรวจ

11 สิ่งที่ต้องขอร้อง ความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ จิตสำนึก อย่ากินแรงเพื่อน ร่วมงาน ความผิดตัวอย่ามั่ว โยนให้คนอื่น โทรศัพท์ตลอดเวลา ระวังหูเสื่อม

12 การปรับเปลี่ยน บางส่วน เทอม 2 การสอน ( วิชา ระดับชั้น ) หน้าที่ประจำชั้น วิชาซ่อมเสริม การ เพิ่มผลสัมฤทธิ์

13 การปรับเปลี่ยน บางส่วน เทอม 2 การเตรียมสอบ O- NET การนิเทศการสอน การเขียนแผนการ จัดการเรียนรู้

14 งานเร่งด่วน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 62 การแข่งขันระดับกลุ่ม โรงเรียนมัธยมฯ การแข่งขันระดับกลุ่ม โรงเรียนประถมฯ ระดับประถมฯ โรงเรียน เราเป็นศูนย์ แข่งสาระวิทยาศาสตร์

15 การเตรียมพร้อม สอบ O-NET เตรียมติวนักเรียน เตรียมสนามสอบ 22 ห้องสอบ เตรียมความพร้อมครู

16 การปรับเปลี่ยนเตรียม รับการประเมิน ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ปรับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรับโครงการ / กิจกรรม

17 วิสัยทัศน์ “ ภายในปี 2558 โรงเรียน บุญจิตวิทยาจะส่งเสริม ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี สุนทรียภาพ ครูเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญทุกคาบ การสอน บริหารจัดการ ครบวงจรด้วย เทคโนโลยี ”

18 อัตลักษณ์ “ นักเรียนเป็น คนดี มีสุนทรียภาพ ”

19 เอกลักษณ์ “ ก้าวล้ำ เทคโนโลยี ”

20


ดาวน์โหลด ppt ฝ่ายวิชาการ. การทดสอบปลาย ภาค โดยรวมเป็นไปด้วย ความเรียบร้อย ปัญหา ที่เกิด เช่น ครูบกพร่อง ต่อหน้าที่ นักเรียนขาด ระเบียบ ก็ได้รับการ แก้ไขโดยรองฯวัชรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google