งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมประจำเดือนตุลาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมประจำเดือนตุลาคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมประจำเดือนตุลาคม
ฝ่ายวิชาการ

2 การทดสอบปลายภาค โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปัญหาที่เกิด เช่น ครูบกพร่องต่อหน้าที่ นักเรียนขาดระเบียบ ก็ได้รับการแก้ไขโดยรองฯวัชรา และรองฯวรรณา

3 การทดสอบปลายภาค การคีย์คะแนนเข้าระบบยังมีความ บกพร่องหลายส่วน เช่น บางรายวิชาคีย์คะแนนไม่ตรงตามกำหนดเวลา ทำให้การประกาศผลเป็นไปด้วยความล่าช้า บางรายวิชาคีย์ผิดพลาด

4 การทดสอบปลายภาค คะแนนได้ไม่ครบทุกรายวิชา เพราะ ครูต่างชาติบางคนขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำให้ไม่สามารถประกาศผลรายบุคคลได้

5 ที่มาของการปรับเปลี่ยนการแก้ 0 ร และ มส.
นักเรียนติด 0 ร เยอะ และที่ผ่านมา นักเรียนไม่เคยคิดว่าเป็นความบกพร่องของตนเอง นักเรียนบอกว่าทำๆ ไปเถอะไม่ต้องดีมากหรอก ยังไงครูก็ต้องให้ผ่าน

6 สิ่งที่ต้องปรับปรุง ครูบางคนให้คะแนนไม่ตรงตามสภาพจริง ไม่ได้ให้คะแนนจากการประเมินนักเรียนจริงๆ จากผลคะแนนที่ปรากฏจะฟ้องในตัวมันเองถึงแนวทางในการให้คะแนนของคุณครู

7 สิ่งที่ต้องปรับปรุง การคีย์คะแนน การส่งเอกสารต่างๆ ขอให้เป็นไปตามที่กำหนด ก่อนจะประกาศผลไปสู่นักเรียน ต้องผ่านการตรวจจากฝ่ายก่อน คุณครูทำของตัวเองคนเดียวแต่ฝ่ายตรวจของทุกคน ดังนั้น ขอเวลาในการตรวจให้ฝ่ายบ้าง ไม่ใช่บอกฝ่ายว่า ตี 3 ค่อยตรวจนะ

8 สิ่งที่ต้องปรับปรุง ระดับมัธยมฯ ขอให้เช็คเวลาเรียนของนักเรียนตามความเป็นจริง บางรายวิชาเมื่อให้เช็คเวลาเรียนของนักเรียนไม่ปรากฏนักเรียน มส. ทั้งๆ ที่รายวิชาอื่นที่เรียนวันเดียวกันมี มส.

9 สิ่งที่ต้องปรับปรุง นักเรียนมัธยมฯ มีผลการเรียนติด ร ค่อนข้างมาก บางรายวิชาเกือบยกห้อง สิ่งนี้นอกจากแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบของนักเรียนแล้ว ยังแสดงถึงศักยภาพของครูผู้สอนด้วย

10 สิ่งที่ต้องปรับปรุง การจัดทำเอกสารประจำชั้น ขอให้มีการประเมินนักเรียนจริงๆ ผลที่ออก มาในเอกสารสรุป จะต้องสอดคล้องกับเอกสารที่เช็คในแต่ละหัวข้อย่อย ผู้ตรวจไม่ได้นั่งทางในตรวจ

11 สิ่งที่ต้องขอร้อง ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จิตสำนึก
อย่ากินแรงเพื่อนร่วมงาน ความผิดตัวอย่ามั่วโยนให้คนอื่น โทรศัพท์ตลอดเวลาระวังหูเสื่อม

12 การปรับเปลี่ยนบางส่วน เทอม 2
การสอน (วิชา ระดับชั้น) หน้าที่ประจำชั้น วิชาซ่อมเสริม การเพิ่มผลสัมฤทธิ์

13 การปรับเปลี่ยนบางส่วน เทอม 2
การเตรียมสอบ O-NET การนิเทศการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

14 งานเร่งด่วน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62
การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนมัธยมฯ การแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนประถมฯ ระดับประถมฯ โรงเรียนเราเป็นศูนย์ แข่งสาระวิทยาศาสตร์

15 การเตรียมพร้อมสอบ O-NET
เตรียมติวนักเรียน เตรียมสนามสอบ 22 ห้องสอบ เตรียมความพร้อมครู

16 การปรับเปลี่ยนเตรียมรับการประเมิน
ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ปรับอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรับโครงการ / กิจกรรม

17 วิสัยทัศน์ “ภายในปี 2558 โรงเรียนบุญจิตวิทยาจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีสุนทรียภาพ ครูเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกคาบการสอน บริหารจัดการครบวงจรด้วยเทคโนโลยี”

18 “นักเรียนเป็นคนดี มีสุนทรียภาพ”
อัตลักษณ์ “นักเรียนเป็นคนดี มีสุนทรียภาพ”

19 เอกลักษณ์ “ก้าวล้ำเทคโนโลยี”

20


ดาวน์โหลด ppt ประชุมประจำเดือนตุลาคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google