งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๑. ๑ ปลูกฝังเยาวชนคนยุคใหม่ให้มีธรรมะ เสมือนเป็นเสาเขื่อน เสาหลักของจิตใจที่ สามารถนำมาใช้ได้จริง ด้วยการรักษาศีล ๕ ๑. ๒ ส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๑. ๑ ปลูกฝังเยาวชนคนยุคใหม่ให้มีธรรมะ เสมือนเป็นเสาเขื่อน เสาหลักของจิตใจที่ สามารถนำมาใช้ได้จริง ด้วยการรักษาศีล ๕ ๑. ๒ ส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๑. ๑ ปลูกฝังเยาวชนคนยุคใหม่ให้มีธรรมะ เสมือนเป็นเสาเขื่อน เสาหลักของจิตใจที่ สามารถนำมาใช้ได้จริง ด้วยการรักษาศีล ๕ ๑. ๒ ส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ ๑. ๓ สร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ ใน การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเองและสังคม

3 ๑. ๔ สร้างกิจกรรมที่ดีให้เป็นตัวอย่างกับ สังคมไทย เสริมสร้างศรัทธาใน พระพุทธศาสนา ให้ทุกคนเห็นประโยชน์ ของการนำพุทธศาสนา มาแก้ไขปัญหา สังคมโดยรวม ๑. ๕ เพื่อทรงไว้ซึ่งคำสอนขององค์พระ ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ยั่งยืนยาวนาน สืบไป

4 จัดโดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์ และมูลนิธิ นิสิตเก่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่น ๒๘ ร่วมกับสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน หลักการจัดให้มีการประกวดท่อง พุทธวจน “ ปฐมธรรม ” ในกลุ่มเยาวชนที่กำลัง ศึกษาระดับประถมศึกษา กำหนดการ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ( ดาวน์โหลดส่งใบสมัคร ไปทางเว็ปไซต์ www.nongtongbuddhawajana.com) www.nongtongbuddhawajana.com

5 วัตถุประสงค์โครงการ ปฐมนิเทศ ผู้สมัคร ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ( ดูในเว็ปไซด์ www.nongtongbuddhaw ajana.com และเว็ปไซต์ยู ทูป ) www.nongtongbuddhaw ajana.com เริ่มประกวด รอบแรก ( ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ) ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รอบสอง ( ระดับภาค ) ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ รอบ สุดท้าย ( ระดับประเทศ ) ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖ ปฐมนิเทศผู้สมัคร ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ( ดูในเว็ปไซด์ www.nongtongbuddhawajana.com และเว็ปไซต์ยูทูป ) www.nongtongbuddhawajana.com เริ่มประกวดรอบแรก ( ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ) ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รอบสอง ( ระดับภาค ) ๒๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ รอบสุดท้าย ( ระดับประเทศ ) ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖

6 การประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าประกวด เป็นทีม ทีมละ ๑๐ คน โดยนักเรียนทุกคนต้องท่องพระสูตรที่ ๑ – ๕ ในหนังสือพุทธวจน ปฐมธรรม ( ๑๗ พระสูตร ) การประกวดระดับภาค คัดเลือกจากทีมที่ชนะระดับเขตพื้นที่ การศึกษา โดยนักเรียนทุกคนต้องท่องพระสูตรที่ ๖ – ๑๐ ในหนังสือพุทธวจน ปฐมธรรม ( ๑๗ พระสูตร )

7 การประกวดระดับประเทศ คัดเลือกจากทีมที่ชนะระดับภาค โดยนักเรียนทุกคนต้องท่องพระสูตรที่ ๑๑ – ๑๗ ในหนังสือพุทธวจน ปฐมธรรม ( ๑๗ พระสูตร )

8 ระดับประเทศ ทีมชนะเลิศ ได้ท่องแดน พุทธภูมิ ตามรอย พระพุทธเจ้า ณ ประเทศ อินเดีย พร้อมถ้วยเกียรติคุณ นายกรัฐมนตรี และใบ ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับ ทุนการศึกษา ๕๐, ๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติคุณจาก รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ และใบ ประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับ ทุนการศึกษา ๓๐, ๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติคุณจาก รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี และใบ ประกาศเกียรติคุณ ระดับภาค ทีมที่ได้รับคัดเลือก ๕๖ ทีม ได้รับ ทุนการศึกษา ทีมละ ๕, ๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล สำหรับนักเรียน ระดับเขต ทีมที่ได้รับคัดเลือก ๓๖๖ ทีม ได้รับทุนการศึกษา ทีมละ ๓, ๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

9 ระดับ ภาค ทีมที่ได้รับคัดเลือก ๕๖ ทีม ได้รับ ทุนการศึกษา ทีมละ ๕, ๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ระดับ ประเท ศ ทีมชนะเลิศ ได้ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอย พระพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย พร้อมถ้วยเกียรติคุณ นายกรัฐมนตรี และใบประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับทุนการศึกษา ๕๐, ๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติคุณ จากรอง นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และใบประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับทุนการศึกษา ๓๐, ๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติคุณ จากรัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี และใบประกาศเกียรติคุณ

10 สำหรับโรงเรียน ที่ให้การสนับสนุนในการส่ง นักเรียนเข้าประกวด โรงเรียนที่จัดส่ง นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯและชนะ การประกวดระดับประเทศ จะได้รับ รางวัลดังนี้ รางวัล ชนะเลิ ศ ท่องแดนพุทธภูมิ ตามรอย พระพุทธเจ้า ประเทศอินเดีย จำนวน ๒ ท่าน พร้อมถ้วย เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี และใบประกาศเกียรติคุณ

11 รองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล จำนวน ๓๐, ๐๐๐ บาท พร้อมถ้วย เกียรติคุณจากรอง นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ และใบประกาศเกียรติ คุณ รองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล จำนวน ๒๐, ๐๐๐ บาท พร้อมถ้วย เกียรติคุณจากรัฐมนตรี ประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี และใบ ประกาศเกียรติคุณ

12 ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ ช่วงระหว่าง ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖


ดาวน์โหลด ppt ๑. ๑ ปลูกฝังเยาวชนคนยุคใหม่ให้มีธรรมะ เสมือนเป็นเสาเขื่อน เสาหลักของจิตใจที่ สามารถนำมาใช้ได้จริง ด้วยการรักษาศีล ๕ ๑. ๒ ส่งเสริมนักเรียนให้ใช้เวลาว่างให้เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google