งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมการพัฒนาและจัดตั้งเครือข่าย R2R อีสานตอนบน ครั้งที่ 2/2554 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 255 4 ( ผ่านระบบ E-Meeting) 1 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานหลักประกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมการพัฒนาและจัดตั้งเครือข่าย R2R อีสานตอนบน ครั้งที่ 2/2554 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 255 4 ( ผ่านระบบ E-Meeting) 1 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานหลักประกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมการพัฒนาและจัดตั้งเครือข่าย R2R อีสานตอนบน ครั้งที่ 2/2554 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 255 4 ( ผ่านระบบ E-Meeting) 1 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ เขต 8 อุดรธานี

2 สรุปการประชุม ครั้งที่ 1/2554 ที่มา การสร้างเครือข่าย โดย รศ. นพ. สมพนธ์ ทัศ นิยม ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาและนโยบาย สปสช. โดย นพ. ปรีดา แต้ อารักษ์ ผอ. สปสช. เขต 8 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ เรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้ - วัตถุประสงค์การจัดประชุมวันที่ 12-13 มกราคม 2555 เพื่อสร้างเครือข่าย R2R ใน 7 จังหวัด - กลุ่มเป้าหมาย ไม่เกิน 500 คน ได้แก่ ผอ. รพ./ แพทย์ผู้รับผิดชอบ R2R ทีมคุณภาพ 2 คน รพ. สต. 1 คน - 2

3 สรุปการแสดงความคิดเห็นและแนวทางในการเกิด เครือข่าย R2R จากผู้เข้าร่วมประชุม 1. R2R เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร ไม่ ยึดติดรูปแบบเช่นงานวิจัย ทำให้บุคลากรทุกระดับชั้น สามารถนำไปแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ 2. ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน R2R ในพื้นที่ เพื่อให้ สามารถนำผลงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดผลงานได้โดยไม่ต้องเริ่มต้น ใหม่ 3. การเกิดเครือข่าย R2R โดยทั่วไปเป็นแบบ Informal คือ ผู้ ที่มีความสนใจ R2R รวมกลุ่มกัน เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้มีพลังการขับเคลื่อนสูง ส่วน Formal เกิดขึ้น ภายใต้ นโยบายหรือคำสั่ง ซึ่งมีระเบียบขั้นตอนมากมาย มักเกิดใน หน่วยงานขนาดใหญ่ 4. การทำ R2R มีอยู่กระจัดกระจายหลายพื้นที่ บางแห่งมีทีม อย่าง Informal แต่ไม่เกิดเป็นเครือข่ายเนื่องจากขาด ตัวเชื่อมประสาน 3 สรุปการประชุม ครั้งที่ 1/2554 ( ต่อ )

4 ประเด็นติดตาม กำหนดการประชุม หัวข้อในการประชุมย่อย แยก รายจังหวัด เพื่อเตรียมข้อมูล เบื้องต้น จำนวนกลุ่มเป้าหมายแยกราย จังหวัด การลงทะเบียน มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 4

5 ร่างกำหนดการประชุม วันที่ 12 มกราคม 2555 08-09 ลงทะเบียน 09-09.15 พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย........................ 09.15-10.00 ปาฐกถา โดย ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช 10.00-12.00 Panel discussion “..............................” modulater :.............................. สปสช. สป. สวรส. สรพ. 12.00-13.00 รับประทานอาหาร ** แยกห้องย่อย ผู้บริหาร ** 5

6 13.00-14.00 ห้องผู้บริหาร ………………………. วิทยากร................................ 13.00-14.00“.........................................” วิทยากร.................. 14.00-15.00“..........................................” วิทยากร................. 15.00-16.30 “ ระดมความคิดในการขับเคลื่อน เครือข่าย R2R อีสานตอนบน ” โดยวิทยากรกลุ่ม รศ. นพ. เชิดชัย : จ. เลย นพ. อัครินทร์ : จ. หนองคาย นพ. สุรพงษ์ : จ. บึงกาฬ นพ. วิศิษฎ์ : จ. หนองบัวฯ นพ. สมนึก : จ. อุดรธานี นพ. วิฑูรย์ : จ. สกลนคร นพ. ปราโมทย์ : จ. นครพนม 6 ร่างกำหนดการประชุม วันที่ 12 มกราคม 2555

7 09.00-10.00Show and Share นำสนทนา โดย นพ. อัครินทร์ ผู้ร่วมสนทนา รพ. สกลนคร รพ. กุดจับ รพร. ธาตุพนม รพร. สว่างแดนดิน รพ. บึงโขงหลง 10.00-11.30 นำเสนอ “ แผนการขับเคลื่อน เครือข่าย R2R อีสานตอนบน ” โดย ผู้แทนจังหวัด เวลา 5-10 นาที วิพากษ์และให้ ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดย รศ. นพ. สมพนธ์ รศ. นพ. เชิดชัย นพ. อัครินทร์ นพ. วิศิษฎ์ 11.30-12.00 สรุปผลและปิดการประชุม โดย................................... 7 ร่างกำหนดการประชุม วันที่ 13 มกราคม 2555

8 จำนวนกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดอุดรธานีจำนวน๑๑๐ คน จังหวัดสกลนครจำนวน๘๐ คน จังหวัดหนองคายจำนวน๒๘ คน จังหวัดนครพนมจำนวน๕๒ คน จังหวัดเลยจำนวน๖๔ คน รวม ๔๗๙ คน จังหวัดหนองบัวลำภูจำนวน๒๘ คน จังหวัดบึงกาฬจำนวน๓๒ คน สสจ. จังหวัดๆละ ๕คน จำนวน ๓๕ คน สปสช. จำนวน ๕๐ คน 8

9 หน้าที่รับผิดชอบ สถานที่ ( อาหาร / ที่พัก / ห้องประชุม ) และปฏิคม ต้อนรับ รพ. กุดจับ และ สสจ. อุดรธานี ?? การลงทะเบียน : ผู้ประสานงานคุณภาพจังหวัด รับผิดชอบรายพื้นที่ การเงิน : รพ. กุดจับ เอกสารประกอบการประชุม : ดร. สุทธินันท์ สสจ. อุดรธานี ประสานการนำเสนอผลงานรูปแบบ Poster : ……………… พิธีกรกลาง :................................................. ประสานงานกลาง :....................................... หนังสือเชิญวิทยากร / ผู้เข้าร่วม : สปสช. เขต 8 ฃ 9

10 ประชาสัมพันธ์ :website สปสช. เขต 8 และ website สสจ. Note taker : ……………………. อื่นๆเพิ่มเติม 10 หน้าที่รับผิดชอบ

11


ดาวน์โหลด ppt ประชุมการพัฒนาและจัดตั้งเครือข่าย R2R อีสานตอนบน ครั้งที่ 2/2554 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 255 4 ( ผ่านระบบ E-Meeting) 1 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานหลักประกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google