งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงาน ในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 ตุลาคม 2555

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิก
กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 15 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนด 4 ปี ให้ยกเลิก (1) กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่าลาว และกัมพูชา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2549

3 สรุปสาระสำคัญ (2) กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่าลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน พ.ศ. 2551 (3) กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่าซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าที่กลับเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร พ.ศ. 2552

4 สรุปสาระสำคัญ 2. ให้กำหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (1) การตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ใช้ได้ครั้งเดียว 500 บาท (2) คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามมาตรา 35 คนหนึ่ง ครั้งละ 500 บาท

5 สรุปสาระสำคัญ 3. ให้กำหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 17 โดยให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ คนต่างด้าวดังกล่าวต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีหนังสือเดินทางเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรองสถานะบุคคลของคนต่างด้าว ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด (1) การตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1)ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ใช้ได้ครั้งเดียว 500 บาท (2) คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไปตามมาตรา 35 คนหนึ่ง ครั้งละ 500 บาท

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กรณีที่จ้างคนต่างด้าวเข้ามามำงาน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงาน ในราชอาณาจักรตามประกาศฉบับนี้

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google