งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ ตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขอ อนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ ตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขอ อนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ ตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขอ อนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้า มาเพื่อทำงาน ในราชอาณาจักรตามบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้าง แรงงานหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ. ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 ตุลาคม 2555

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนด 4 ปี  ให้ยกเลิก (1) กฎกระทรวงกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคน ต่างด้าวสัญชาติพม่าลาว และกัมพูชา ซึ่ง ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ. ศ. 2549

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ (2) กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ ตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่าลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงานใน ราชอาณาจักรตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ ร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน พ. ศ. 2551 (3) กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ ตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่าซึ่ง ผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีหนังสือเดินทางหรือ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางของรัฐบาลแห่ง สหภาพพม่าที่กลับเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร พ. ศ. 2552

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  2. ให้กำหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ สำหรับคน ต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่ง เข้ามาเพื่อทำงานในราชอาณาจักรตามบันทึก ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้าง แรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา (1) การตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภท คนอยู่ชั่วคราว ใช้ได้ครั้งเดียว 500 บาท (2) คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็น การชั่วคราวต่อไปตามมาตรา 35 คนหนึ่ง ครั้งละ 500 บาท

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 สรุปสาระสำคัญ 3. ให้กำหนดค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ สำหรับคนต่าง ด้าวสัญชาติเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งอนุญาตให้ เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 17 โดยให้เข้า มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการ ส่งกลับ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ใน ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ คนต่างด้าวดังกล่าว ต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติและมีหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือหนังสือรับรอง สถานะบุคคลของคนต่างด้าว ตามที่กระทรวงมหาดไทย ประกาศกำหนด (1) การตรวจลงตราตามมาตรา 12 (1) ประเภทคนอยู่ ชั่วคราว ใช้ได้ครั้งเดียว 500 บาท (2) คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ ชั่วคราวต่อไปตามมาตรา 35 คนหนึ่ง ครั้งละ 500 บาท

6 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กรณีที่จ้างคนต่างด้าวเข้ามามำงาน ต้องจ่าย ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราและค่าธรรมเนียม คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการ ชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียน มาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเข้ามาเพื่อทำงาน ใน ราชอาณาจักรตามประกาศฉบับนี้

7 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ ตรวจลงตราและค่าธรรมเนียมคำขอ อนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราวต่อไปสำหรับคนต่างด้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google