งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดงบประมาณ สำหรับปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดงบประมาณ สำหรับปีการศึกษา 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดงบประมาณ สำหรับปีการศึกษา 2556
รวบรวมโดย บ. อักษรเจริญทัศน์ อจท. จก. 23 ก.พ. 2556

2 วงเงินงบประมาณ เทอม 1 + เทอม 2 ของ สพฐ
ปี 2556 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 25,223 ล้านบาท 2. ค่าหนังสือเรียน 5,641 ล้านบาท 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 2,949 ล้านบาท 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 3,053 ล้านบาท 5. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,025 ล้านบาท รวมเงิน 41,000 ล้านบาท

3 วงเงินงบประมาณ เทอม 1 ของ สช.
ปี 2555 1. ค่าหนังสือเรียน 888 ล้านบาท 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน 323 ล้านบาท 3. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 758 ล้านบาท 4. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 548 ล้านบาท

4 วงเงินงบประมาณ เทอม 1 ของ อปท.
ปี 2556 1. ค่าจัดการเรียนการสอน 829 ล้านบาท 2. ค่าหนังสือเรียน 469 ล้านบาท 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 121 ล้านบาท 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 258 ล้านบาท 5. ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 208 ล้านบาท รวมเงิน 1,900 ล้านบาท

5 ค่าหนังสือเรียน ปี 2556 ของ สพฐ. และ สช.
ก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 561 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 605 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 622 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 653 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 785 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 818 บาท/คน/ปี

6 ค่าหนังสือเรียน ปี 2556 ของ สพฐ. และ สช.
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 700 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 863 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 949 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 1,257 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 1,263 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 1,110 บาท/คน/ปี ปวช. ปีที่ 1-3 2,000 บาท/คน/ปี

7 ค่าหนังสือเรียน ปี 2556 ของ อปท.
อนุบาล 200 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 561 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 604 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 778 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 653 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 796 บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 989 บาท/คน/ปี

8 ค่าหนังสือเรียน ปี 2556 ของ อปท.
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 700 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 844 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 967 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 1,216 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 1,208 บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 1,186 บาท/คน/ปี ปวช. ปีที่ 1-3 2,000 บาท/คน/ปี

9 ค่าอุปกรณ์การเรียน ปี 2556 ของ สพฐ., สช., อปท.
ก่อนประถมศึกษา 100 บาท/ภาคเรียน (200 บาท/ปี) ประถมศึกษา 195 บาท/ภาคเรียน (390 บาท/ปี) มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/ภาคเรียน (420 บาท/ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย 230 บาท/ภาคเรียน (460 บาท/ปี) ปวช. ปีที่ 1-3 230 บาท/ภาคเรียน (460 บาท/ปี)

10 ค่าเครื่องแบบนักเรียน ปี 2556 ของ สพฐ., สช., อปท.
ก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน/ปี ประถมศึกษา 360 บาท/คน/ปี มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย 500 บาท/คน/ปี ปวช. ปีที่ 1-3 900 บาท/คน/ปี

11 จัดสรร ครั้งที่ 1 โดยคิด 70% ของจำนวนนักเรียน
แนวทางจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 ของ สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2556 จัดสรร ครั้งที่ 1 โดยคิด 70% ของจำนวนนักเรียน ประมาณ ปลายเดือน ก.พ. - ต้นเดือน มี.ค. 2556

12 แนวทางจัดสรรงบประมาณ ปี 2556 ของ สช.
ก่อนประถมศึกษา โอนให้ (200 บาท/คน) ประถมศึกษา โอนให้ (500 บาท/คน) มัธยมศึกษาตอนต้น โอนให้ (600 บาท/คน) มัธยมศึกษาตอนปลาย โอนให้ (800 บาท/คน) ปวช. ปีที่ 1-3 โอนให้ (800 บาท/คน)

13 ปฏิทินการดำเนินงาน ปฏิทินดำเนินงาน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ รายการ
วัน/เดือน/ปี 3 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรร งบประมาณให้กับสถานศึกษา วันที่ กุมภาพันธ์ 2556

14 ที่ รายการ วัน/เดือน/ปี 6 สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนฯ /ส่งของ/ตรวจรับ ตามนโยบาย การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วันที่ 22 มกราคม – 30 เมษายน 2556 7 สถานศึกษาจัดหนังสือให้ผู้เรียน ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

15 กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามจำนวนนักเรียน ให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักรเยนจริง ให้ส่งใช้คืนรายการเดิม

16 หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
แนวปฏิบัติ : การโอนเงิน : หรือ


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดงบประมาณ สำหรับปีการศึกษา 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google