งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียด งบประมาณ สำหรับปีการศึกษา 2556 รวบรวมโดย บ. อักษรเจริญทัศน์ อจท. จก. 23 ก. พ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียด งบประมาณ สำหรับปีการศึกษา 2556 รวบรวมโดย บ. อักษรเจริญทัศน์ อจท. จก. 23 ก. พ. 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียด งบประมาณ สำหรับปีการศึกษา 2556 รวบรวมโดย บ. อักษรเจริญทัศน์ อจท. จก. 23 ก. พ. 2556

2 1. ค่าจัดการเรียน การสอน 25,223 ล้านบาท 2. ค่าหนังสือเรียน 5,641 ล้านบาท 3. ค่าอุปกรณ์การ เรียน 2,949 ล้านบาท 4. ค่าเครื่องแบบ นักเรียน 3,053 ล้านบาท 5. ค่าจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 5,025 ล้านบาท รวม เงิน 41,000 ล้าน บาท

3 1. ค่าหนังสือเรียน 888 ล้านบาท 2. ค่าอุปกรณ์การ เรียน 323 ล้านบาท 3. ค่าเครื่องแบบ นักเรียน 758 ล้านบาท 4. ค่าจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 548 ล้านบาท

4 1. ค่าจัดการเรียน การสอน 829 ล้านบาท 2. ค่าหนังสือเรียน 469 ล้านบาท 3. ค่าอุปกรณ์การ เรียน 121 ล้านบาท 4. ค่าเครื่องแบบ นักเรียน 258 ล้านบาท 5. ค่าจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 208 ล้านบาท รวม เงิน 1,900 ล้าน บาท

5 ก่อนประถมศึกษา 20 0 บาท / คน / ปี ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 1 56 1 บาท / คน / ปี ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 2 60 5 บาท / คน / ปี ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 62 2 บาท / คน / ปี ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 4 65 3 บาท / คน / ปี ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 78 5 บาท / คน / ปี ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6 81 8 บาท / คน / ปี

6 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 70 0 บาท / คน / ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 86 3 บาท / คน / ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 94 9 บาท / คน / ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 1,25 7 บาท / คน / ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 1,26 3 บาท / คน / ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 1,11 0 บาท / คน / ปี ปวช. ปีที่ 1-3 2,00 0 บาท / คน / ปี

7 อนุบาล 20 0 บาท / คน / ปี ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 1 56 1 บาท / คน / ปี ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 2 60 4 บาท / คน / ปี ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 77 8 บาท / คน / ปี ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 4 65 3 บาท / คน / ปี ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 5 79 6 บาท / คน / ปี ชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 6 98 9 บาท / คน / ปี

8 ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 70 0 บาท / คน / ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 84 4 บาท / คน / ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 96 7 บาท / คน / ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 1,216 บาท / คน / ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 1,208 บาท / คน / ปี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 1,18 6 บาท / คน / ปี ปวช. ปีที่ 1-3 2,000 บาท / คน / ปี

9 ก่อนประถมศึกษา 100 บาท / ภาค เรียน (200 บาท / ปี ) ประถมศึกษา 195 บาท / ภาค เรียน (390 บาท / ปี ) มัธยมศึกษา ตอนต้น 210 บาท / ภาค เรียน (420 บาท / ปี ) มัธยมศึกษาตอน ปลาย 230 บาท / ภาค เรียน (460 บาท / ปี ) ปวช. ปีที่ 1-3230 บาท / ภาค เรียน (460 บาท / ปี )

10 ก่อนประถมศึกษา 300 บาท / คน / ปี ประถมศึกษา 360 บาท / คน / ปี มัธยมศึกษา ตอนต้น 450 บาท / คน / ปี มัธยมศึกษาตอน ปลาย 500 บาท / คน / ปี ปวช. ปีที่ 1-3 900 บาท / คน / ปี

11 ภาคเรียนที่ 1/2556 จัดสรร ครั้งที่ 1 โดยคิด 70% ของจำนวนนักเรียน ประมาณ ปลายเดือน ก. พ. - ต้น เดือน มี. ค. 2556

12 ก่อนประถมศึกษาโอนให้ (200 บาท / คน ) ประถมศึกษาโอนให้ (500 บาท / คน ) มัธยมศึกษา ตอนต้น โอนให้ (600 บาท / คน ) มัธยมศึกษาตอน ปลาย โอนให้ (800 บาท / คน ) ปวช. ปีที่ 1-3 โอนให้ (800 บาท / คน )

13 ปฏิทินการดำเนินงาน ปี งบประมาณ พ. ศ. 2556 ที่ รายการ วัน / เดือน / ปี 3 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรร งบประมาณให้กับสถานศึกษา วันที่ 15-28 กุมภาพันธ์ 2556

14 ที่ รายการวัน / เดือน / ปี 6 สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนฯ / ส่งของ / ตรวจรับ ตามนโยบาย การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 วันที่ 22 มกราคม – 30 เมษายน 2556 7 สถานศึกษาจัดหนังสือให้ผู้เรียน ให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2556

15 กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรร งบประมาณยังไม่ครบตาม จำนวนนักเรียน ให้โรงเรียน ยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้ เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่ พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการ เรียนการสอนเป็นลำดับถัดไป และเมื่อได้รับจัดสรร งบประมาณเพิ่มเติมครบ จำนวนนักรเยนจริง ให้ส่งใช้ คืนรายการเดิม

16 แนวปฏิบัติ : www.plan.obec.go.t h การโอนเงิน : www.bopp- obec.info หรือ www.obec.go.th หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียด งบประมาณ สำหรับปีการศึกษา 2556 รวบรวมโดย บ. อักษรเจริญทัศน์ อจท. จก. 23 ก. พ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google