งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บททดสอบ สารสนเทศพื้นฐานของ โรงเรียน. คุณครู ครับ เตรียม ปาก ดินสอ และยางลบ พร้อมน่ะ ครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บททดสอบ สารสนเทศพื้นฐานของ โรงเรียน. คุณครู ครับ เตรียม ปาก ดินสอ และยางลบ พร้อมน่ะ ครับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บททดสอบ สารสนเทศพื้นฐานของ โรงเรียน

2 คุณครู ครับ เตรียม ปาก ดินสอ และยางลบ พร้อมน่ะ ครับ

3 คำชี้แจง เลือกข้อความ ที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อ เดียว

4 1. คติพจน์ ของโรงเรียน หมายถึงข้อ ใด ก. ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่ง ความสำเร็จ ข. จุดหมายของชีวิต คือการรู้จักสัจ ธรรมความจริง ค. ความมีวิริยะ อุตสาหะและยึด มั่นในสัจธรรม ง. ความรู้ คู่คุณธรรม นำชีวิต

5 2. รูปเรือใบ ในตราสัญลักษณ์ ของมูลนิธิฯเป็นคติในแง่ใด ก. ชีวิตคือ การต่อสู้ ข. ความ พากเพียร ค. แสงสว่าง ชีวิต ง. ความสำเร็จ

6 3. คณะเซนต์คาเบรียล จัดการศึกษาโดยมีจุดเน้น เรื่องใด ก. คติธรรมแห่งชีวิต นักบุญมงฟอร์ต ข. ความยากจนของ คริสต์ศาสนิกชน ค. ความบริสุทธิ์ทางจิตใจ ของผู้เรียน ง. ความสำเร็จสูงสุดของการ ดำเนินชีวิต

7 4. โครงสร้างการบริหาร โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ มีกี่ฝ่าย ก. 5 ฝ่าย ข. 6 ฝ่าย ค. 7 ฝ่าย ง. 8 ฝ่าย

8 5. วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ก. มุ่งสู่มาตรฐานสากล ข. ความรู้ คู่คุณธรรม นำชีวิต ค. รักดี มีวินัย ใส่ใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม ง. โรงเรียนมีมาตรฐานระดับสากล พัฒนาตนสู่คุณภาพชีวิต ตามวิถีจิตนักบุญหลุยส์

9 6. คำว่า อัสสัมชัญ แปลว่าอะไร ก. ที่อยู่ อาศัย ข. วิชา ความรู้ ค. การบำเพ็ญ พรต ง. สถานที่ บำเพ็ญพรต และหาวิชา ความรู้

10 7. คำขวัญของโรงเรียน คือข้อใด ก. คุณธรรม นำ ความรู้ คู่ชีวิต ข. ความรู้ คู่คุณธรรม นำชีวิต ค. น่าอยู่ น่าเล่น น่าเรียน ง. เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ ใจสิ่งแวดล้อม

11 8. โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ มีจำนวนครูและบุคลากร ทั้งหมดกี่คน ก. 288 คน ข. 298 คน ค. 309 คน ง. 390 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

12 9. ดอกไม้ประจำ โรงเรียน คือ ดอกอะไร ก. ชงโค ข. ประดู่ ค. นนทรี ง. บานบุรี

13 10. เอกลักษณ์ (Uniqueness) ของโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ หมายถึงข้อใด ก. ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ ข. คุณธรรม นำความรู้ คู่ชีวิต ตามวิถีจิตนักบุญหลุยส์ ค. รักดี มีวินัย ใส่ใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม ง. มุ่งสู่มาตรฐานสากล

14 11. โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ มีอัตราส่วน นักเรียน : ครู คือ ก. นักเรียน 18 คน : ครู 1 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 ข. นักเรียน 20 คน : ครู 1 คน ค. นักเรียน 22 คน : ครู 1 คน ง. นักเรียน 24 คน : ครู 1 คน

15 12. อัตลักษณ์ (Identity) ของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ หมายถึงข้อใด ก. ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ ข. คุณธรรม นำความรู้ คู่ชีวิต ตามวิถีจิตนักบุญหลุยส์ ค. รักดี มีวินัย ใส่ใจสังคม มีวิริยะ อุตสาหะและยึดมั่นในสัจธรรม ง. มุ่งสู่มาตรฐานสากล

16 13. ข้อใดไม่ใช่ โครงการ พิเศษ ของโรงเรียน ก. โครงการโรงเรียน สีเขียว ข. โครงการ SMART STUDENT ค. โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน ง. โครงการจัดการเรียน การสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ

17 14. คณะกรรมการในข้อใด เป็นไปตาม พระราชบัญญัติโรงเรียน เอกชน พ. ศ. 2551 ก. คณะกรรมการบริหาร โรงเรียน ข. คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้อำนวยการ ค. คณะกรรมการศึกษา โรงเรียน ง. คณะกรรมการสมาคม ผู้ปกครองและครูฯ

18 15. หลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน เปิดสอน กี่ หลักสูตร ก. 1 หลักสูตร ข. 2 หลักสูตร ค. 3 หลักสูตร ง. 4 หลักสูตร

19 16. หลักสูตร Modern Language Program :MLP หมายถึง ก. หลักสูตรใหม่ ข. หลักสูตรการจัดการ เรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อ ค. หลักสูตรการจัดการเรียน การสอนตาม หลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็น ภาษาอังกฤษ ง. ถูกทุกข้อ

20 17. โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ มี ห้องเรียน จำนวน กี่ห้อง ก. 79 ข. 89 ค. 99 ง. 109 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556

21 18. โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ มีโครงการพิเศษ กี่ โครงการ ก. 1 โครงการ ข. 2 โครงการ ค. 3 โครงการ ง. 4 โครงการ

22 19. โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมดกี่ คน ก. 4,402 คน ข. 4,493 คน ค. 4,339 คน ง. 4,393 คน ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557

23 20. โรงเรียนมีมาตรฐานระดับ สากล พัฒนาตนสู่คุณภาพชีวิต ตามวิถีจิตนักบุญมงฟอร์ต เกี่ยวกับข้อใด ก. วิสัยทัศน์ ข. เป้าหมาย ค. ปรัชญา ง. คติ พจน์

24 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt บททดสอบ สารสนเทศพื้นฐานของ โรงเรียน. คุณครู ครับ เตรียม ปาก ดินสอ และยางลบ พร้อมน่ะ ครับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google