งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ - ป่าของรัฐ 3 % - ป่าเอกชน 97 % OGUNI (KUMAMOTO, KYUSHU, JAPAN รัฐ งบประมาณ 40 % สนับสนุน ประชากร 10,000 คน พื้นที่ป่า 75.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ - ป่าของรัฐ 3 % - ป่าเอกชน 97 % OGUNI (KUMAMOTO, KYUSHU, JAPAN รัฐ งบประมาณ 40 % สนับสนุน ประชากร 10,000 คน พื้นที่ป่า 75."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ - ป่าของรัฐ 3 % - ป่าเอกชน 97 % OGUNI (KUMAMOTO, KYUSHU, JAPAN รัฐ งบประมาณ 40 % สนับสนุน ประชากร 10,000 คน พื้นที่ป่า 75 % โรงเลื่อย 40 โรง (70,000 ลบ. ม./ ปี ) ตลาดค้า ไม้ - ไม้ท่อนยาว 4 ม. 5 แห่ง -10,000- 100,000 บาท / ลบ. ม. OGUNI FOREST ASSOCIATION - โรงเลื่อยไม้ - โรงประดิษฐกรรม ไม้ - บริษัทก่อสร้าง - สมาชิก 680 คน (70 % ผู้ปลูกป่า ) - สิทธิ 1 คน 1 เสียง โครงสร้างไม้ประกับ (Glue Laminated Wood) The Forest Center Yu Station Milk Products Processing Center Oguni Dome Mokkonkan House Oguni School 50-80 ปี 400 ต้น / ไร่ 160 ต้น / ไร่

2 ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่

3

4 เมืองป่าไม้ สร้างอาชีพ รายได้ และ กิจกรรมต่อเนื่อง - คนเก็บหาเมล็ดไม้ ( คนขายของใช้ และของกินต่างๆ ได้ขายของ ) - คนเพาะชำกล้าไม้ ( คนสร้าง โรงเรือนเพาะชำ คนเก็บหาและ ขายวัสดุเพาะชำ - กากมะพร้าว แกลบ เปลือกถั่ว ทราย ฯลฯ ) - คนปลูกต้นไม้ ( คนแผ้วถาง / ขุด หลุม / ปักหลักเตรียมหลุมปลูกกล้า ไม้ คนทำก๋วย / เข่งใส่กล้าไม้ คนขับรถขนส่ง คนช่วยขนกล้าไม้ )

5 ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ เมืองป่าไม้ สร้างอาชีพ รายได้ และ กิจกรรมต่อเนื่อง - คนดูแลต้นไม้ที่ปลูก ( แผ้วถาง ริ ดกิ่ง ตัดสางขยายระยะ นำไปทำปุ๋ย ฟืน / ถ่าน ทำประดิษฐกรรมจากเศษ ไม้หรือไม้ขนาดเล็กที่ตัดสางขยาย ระยะ ) - คนทำปุ๋ย ( คนเก็บหามูลสัตว์มา ผสม คนขายปุ๋ย คนใช้ปุ๋ยอื่นๆ ต่อไปอีก ) - คนทำประดิษฐกรรมจากเศษไม้ และตัดสางฯ OTOP( คนขายวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือทำต่างๆ คนซื้อ นำไปขาย คนทำงานขายของ ส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ )

6 ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ เมืองป่าไม้ สร้างอาชีพ รายได้ และ กิจกรรมต่อเนื่อง - คนตัดไม้ ( ทำไม้ออก ) ( คนตัด ทอนไม้ คนเก็บริบเศษไม้ปลายไม้ - ใบไม้ คนชักลากไม้ คน ควบคุมดูแล / ทำบัญชี คนขนส่ง ) - คนเลื่อยไม้ ( โรงเลื่อย ) คน คัดเลือกขนาดไม้ ขนย้ายไม้ โต๊ะ เลื่อยขนาดต่างๆ คัดแยกทำบัญชี ขายส่ง / ปลีก ไม้แปรรูป / ปลีกไม้ / เศษไม้ / ขี้เลื่อย คนขายไม้ ) - โรงค้าไม้

7 ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ เมืองป่าไม้ สร้างอาชีพ รายได้ และ กิจกรรมต่อเนื่อง - คนซื้อไม้ ใช้เอง ทำเพิ่มมูลค่า ต่อไป - คนสร้างบ้าน - คนทำเครื่องเรือน - คนทำเครื่องมือ / เครื่องใช้ต่างๆ - อุตสาหกรรมไม้ขนาดกลางและ ใหญ่ ( บ้าน เครื่องเรือน ของใช้ ต่างๆ จากไม้ แผ่นไม้อัดไม้ประกอบ กระดาษ ) - พลังงานจากไม้ทดแทนน้ำมัน

8 ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ เมืองป่าไม้ สร้างอาชีพ รายได้ และ กิจกรรมต่อเนื่อง - หาผลพลอยได้จากป่าปลูก / เมือง ป่าไม้ ศึกษาดูงาน ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วน เกษตร ( ช่วงก่อนไม้โตปิดบังร่ม เงา ) สร้างเสริมสิ่งก่อสร้างจากไม้ ให้เป็นเอกลักษณ์ ชักจูงด้านอื่นๆ ของชุมชน ให้เข้าร่วมยกระดับ

9 ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ เมืองป่าไม้ สร้างอาชีพ รายได้ และ กิจกรรมต่อเนื่อง - แล้วจะเริ่มอย่างไร ก็เริ่มต้น สนใจ หารือ หาข้อมูล คน ช่วยคิด / ช่วยทำ วางแผน จัดหา คนทำงาน / เงินที่จะต้องใช้ ลงมือทำ แก้ไขปรับปรุง หาที่ปรึกษา ( นักวิชาการ / คนมีความรู้ ) ทำไปที ละขั้นทีละตอน


ดาวน์โหลด ppt ป่าสนบ้านวัดจันทร์ เชียงใหม่ - ป่าของรัฐ 3 % - ป่าเอกชน 97 % OGUNI (KUMAMOTO, KYUSHU, JAPAN รัฐ งบประมาณ 40 % สนับสนุน ประชากร 10,000 คน พื้นที่ป่า 75.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google