งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดย มยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

2 เด็กเยาวชน สิทธิเด็ก (ทุกคน) อยู่รอด เยาวชน คุ้มครอง
พัฒนา มีส่วนร่วม เยาวชน ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จัดพื้นที่สร้างสรรค์ กำจัดสิ่งร้าย/ขยายสิ่งดี จัดสรรงบประมาณให้ทำกิจกรรม กำพร้า/ถูกทอดทิ้ง ส่งเสริมญาติเลี้ยงดู จัดหาครอบครัวทดแทน ช่วยการศึกษา ส่งเข้าสถานสงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพ เด็กเยาวชน เด็กถูกละเมิด ป้องกันโดยสร้างระบบคุ้มครองเด็กในท้องถิ่น มีกรรมการ/จนท.สอดส่องดูแล แจ้งเหตุ ช่วยเหลือและประสานผู้มีความชำนาญ เด็กในภาวะยากลำบาก เด็กเร่ร่อน ->ให้โอกาส/เตรียมครอบครัว เด็กถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ ->ต้องหาทางยุติ

3 สตรี ครอบครัว ครอบครัว สตรีทั่วไป
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ให้คำปรึกษาผู้มีปัญหาครอบครัว สตรีทั่วไป ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ส่งเสริมบริการอนามัย/เจริญพันธุ์ ส่งเสริมความรู้/เข้าถึงบริการ เสริมพลัง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง สตรี ครอบครัว กำพร้า/ถูกทอดทิ้ง ให้คำปรึกษา ให้สวัสดิการที่จำเป็น สนับสนุนการเลี้ยงดูลูก สนับสนุนให้ครอบครัวยอมรับ ส่งเสริมให้เรียนสูง/มีงานทำ เด็กในภาวะยากลำบาก เด็กเร่ร่อน ->ให้โอกาส/เตรียมครอบครัว เด็กถูกใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ ->ต้องหาทางยุติ

4 ผู้สูงอายุ จัดสวัสดิการสงเคราะห์ จัดเบี้ยยังชีพ ทุนประกอบอาชีพ
สงเคราะห์เงิน/สิ่งของ จัดอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ส่งเสริมศักยภาพ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม จัดงบประมาณให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรม จัดกิจกรรมให้ความรู้ ผู้สูงอายุ สร้างสังคมผู้สูงอายุระดับชุมชน เปลี่ยนภาระเป็นพลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมด้านการพัฒนา ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมกิจกรรมศาสนา/วัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพ/รายได้

5 ผู้พิการ พัฒนาศักยภาพคนพิการ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมอาชีพ
ส่งเสริมการมรส่วนร่วม ส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมการรวมกลุ่ม/องค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา สร้างเจตคติที่ดี เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ ส่งเสริมให้คนทั่วไปเห็นว่าคนพิการนั้นมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมคนทั่วไป/พัฒนาได้ ให้โอกาสคนพิการ ผู้พิการ ประเภทความพิการ พิการทางการเห็น พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พิการทางการเคลื่อนไหว/ร่างกาย พิการทางจิตใจ พฤติกรรม หรือออทิสติก พิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้ จัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพ ทุนประกอบอาชีพ สงเคราะห์เงิน/สิ่งของ กายอุปกรณ์ สิ้งอำนวยความสะดวก

6 ท้องที่ท้องถิ่นในฝัน อยู่ร่วมกัน อยู่เย็นเป็นสุข...


ดาวน์โหลด ppt บทบาทท้องถิ่นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google