งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาทท้องถิ่น กับการพัฒนา คุณภาพชีวิต โดย มยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาทท้องถิ่น กับการพัฒนา คุณภาพชีวิต โดย มยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาทท้องถิ่น กับการพัฒนา คุณภาพชีวิต โดย มยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เชียงใหม่

2 เด็ก เยาว ชน สิทธิเด็ก ( ทุกคน ) อยู่รอด คุ้มครอง พัฒนา มีส่วนร่วม กำพร้า / ถูก ทอดทิ้ง ส่งเสริมญาติ เลี้ยงดู จัดหา ครอบครัว ทดแทน ช่วยการศึกษา ส่งเข้าสถาน สงเคราะห์ ส่งเสริมอาชีพ เยาวชน ส่งเสริมให้มีส่วน ร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น จัดพื้นที่ สร้างสรรค์ กำจัด สิ่งร้าย / ขยายสิ่งดี จัดสรร งบประมาณให้ทำ กิจกรรม เด็กในภาวะยากลำบาก เด็กเร่ร่อน -> ให้โอกาส / เตรียมครอบครัว เด็กถูกใช้เป็นเครื่องมือ แสวงหาประโยชน์ -> ต้อง หาทางยุติ เด็กถูกละเมิด ป้องกันโดยสร้างระบบ คุ้มครองเด็กในท้องถิ่น มีกรรมการ / จนท. สอดส่องดูแล แจ้งเหตุ ช่วยเหลือและประสานผู้ มีความชำนาญ

3 ครอบครัว เสริมสร้างความ เข้มแข็งของสถาบัน ครอบครัว ส่งเสริมกิจกรรมสร้าง ความสัมพันธ์ใน ครอบครัว ให้คำปรึกษาผู้มีปัญหา ครอบครัว กำพร้า / ถูก ทอดทิ้ง ให้คำปรึกษา ให้สวัสดิการที่ จำเป็น สนับสนุนการ เลี้ยงดูลูก สนับสนุนให้ ครอบครัวยอมรับ ส่งเสริมให้เรียน สูง / มีงานทำ สตรีทั่วไป ส่งเสริมความ เสมอภาคหญิง ชาย ส่งเสริมบริการ อนามัย / เจริญพันธุ์ ส่งเสริมความรู้ / เข้าถึงบริการ เสริมพลัง ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมทางการเมือง เด็กในภาวะยากลำบาก เด็กเร่ร่อน -> ให้โอกาส / เตรียมครอบครัว เด็กถูกใช้เป็นเครื่องมือ แสวงหาประโยชน์ -> ต้อง หาทางยุติ สตรี ครอบ ครัว

4 ผู้สูงอ ายุ จัดกิจกรรมด้านการ พัฒนา ศูนย์บริการผู้สูงอายุใน ชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลัง กาย ส่งเสริมกิจกรรมศาสนา / วัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพ / รายได้ ส่งเสริมศักยภาพ ภูมิปัญญา ผู้สูงอายุ ส่งเสริมการ รวมกลุ่ม จัดงบประมาณ ให้ผู้สูงอายุทำ กิจกรรม จัดกิจกรรมให้ ความรู้ จัดสวัสดิการสงเคราะห์ จัดเบี้ยยังชีพ ทุนประกอบอาชีพ สงเคราะห์เงิน / สิ่งของ จัดอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุที่บ้าน สร้างสังคมผู้สูงอายุ ระดับชุมชน เปลี่ยนภาระเป็น พลัง พัฒนาคุณภาพชีวิต

5 จัดสวัสดิการ เบี้ยยังชีพ ทุนประกอบอาชีพ สงเคราะห์เงิน / สิ่งของ กายอุปกรณ์ สิ้งอำนวยความสะดวก สร้างเจตคติที่ดี เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิ คนพิการ ส่งเสริมให้คนทั่วไปเห็นว่า คนพิการนั้นมีศักดิ์ศรีเท่า เทียมคนทั่วไป / พัฒนาได้ ให้โอกาสคนพิการ พัฒนาศักยภาพคน พิการ ส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการมรส่วน ร่วม ส่งเสริมความรู้ ส่งเสริมการ รวมกลุ่ม / องค์กร ส่งเสริมการมีส่วน ร่วมในการพัฒนา ประเภทความพิการ พิการทางการเห็น พิการทางการได้ ยินหรือสื่อ ความหมาย พิการทางการ เคลื่อนไหว / ร่างกาย พิการทางจิตใจ พฤติกรรม หรือ ออทิสติก พิการทาง สติปัญญา พิการทางการ เรียนรู้ ผู้ พิกา ร

6 ท้องที่ท้องถิ่นใน ฝัน อยู่ร่วมกัน อยู่เย็น เป็นสุข...


ดาวน์โหลด ppt บทบาทท้องถิ่น กับการพัฒนา คุณภาพชีวิต โดย มยุรี ยกตรี พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัด เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google