งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดการความรู้เรื่องอะไร ? มีองค์กรใดบ้างที่ตั้งแต่ทำงานมา ไม่ได้ใช้ความรู้ อะไรเลย ? หรือ มีองค์กรใดบ้างที่ไม่เคยรู้ว่ามี ความรู้อะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการทำงานใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดการความรู้เรื่องอะไร ? มีองค์กรใดบ้างที่ตั้งแต่ทำงานมา ไม่ได้ใช้ความรู้ อะไรเลย ? หรือ มีองค์กรใดบ้างที่ไม่เคยรู้ว่ามี ความรู้อะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการทำงานใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดการความรู้เรื่องอะไร ? มีองค์กรใดบ้างที่ตั้งแต่ทำงานมา ไม่ได้ใช้ความรู้ อะไรเลย ? หรือ มีองค์กรใดบ้างที่ไม่เคยรู้ว่ามี ความรู้อะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการทำงานใน บริบทของตนเอง ? คำถาม

3 นโยบายด้านการพัฒนาองค์กรเอื้อการ เรียนรู้ 58-61 จัดตั้งคณะทำงาน เพื่อใช้ในการผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการ พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และค่านิยมร่วมอย่างเป็นรูปธรรม มีการสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาองค์กรแห่งการ เรียนรู้ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง มีการจัดส่งตัวแทนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้าน KM และการสร้าง ค่านิยมร่วม ที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และนำ ความรู้ที่มาพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

4 นโยบายด้านการพัฒนาองค์กรเอื้อการ เรียนรู้ 58-61 จัดทำคู่มือการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ของศูนย์ฯ รวมทั้งการ ส่งเสริมให้บุคคลากรจัดทำสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อถ่ายทอด ความรู้ให้ผู้อื่นเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องที่ตนเองถนัดโดยผ่าน ระบบ สารสนเทศที่เหมาะสมต่อการจัดทำสื่อการเรียนรู้ มีการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกศูนย์โดยการสร้าง ระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป้าหมาย 1 ระบบ มีการติดตามและจัดเก็บข้อมูลทางสถิติของการพัฒนาการเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ของศูนย์ฯ รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมและ วัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดกิจกรรมต่อไป

5 นโยบายด้านการพัฒนาองค์กรเอื้อการ เรียนรู้ 58-61 มีการส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์ฯ มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของศูนย์ฯ มีการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และสนับสนุนให้พนักงาน ร่วมกันคิดร่วมกันทำอย่างสร้างสรรค์โดยจัดกิจกรรมต่างๆให้ บุคลากรของศูนย์ฯมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้คนในศูนย์ฯมีเจตคติที่ดีในการแบ่งปันความรู้ โดย จัดทำสื่อรณรงค์ เพื่อชักจูงใจให้เกิดทัศนคติที่ดี พัฒนาส่งเสริมและคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติราชการซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นโยบายของ มหาวิทยาลัย

6 โครงสร้างทีมงาน KM หัวหน้า ทีมงาน ที่ปรึกษา เลขานุการ - ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากร - ให้คำปรึกษาแนะนำและร่วมประชุมเพื่อการ ตัดสินใจแก่คณะทำงาน - จัดทำแผนงานการจัดการความรู้ในองค์กรเพื่อนำเสนอ ประธาน - รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าต่อประธาน - ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลเพื่อ ปรับปรุงแก้ไข - ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน - ดำเนินการตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานความคืบหน้าของงานในส่วนที่รับผิดชอบ - เป็น “ แบบอย่างที่ดี ” ในเรื่องการจัดการความรู้ - เป็น Master Trainer ด้านการจัดการความรู้ ประธาน (CKO) - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ ดำเนินการ และอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับ คณะทำงาน


ดาวน์โหลด ppt จัดการความรู้เรื่องอะไร ? มีองค์กรใดบ้างที่ตั้งแต่ทำงานมา ไม่ได้ใช้ความรู้ อะไรเลย ? หรือ มีองค์กรใดบ้างที่ไม่เคยรู้ว่ามี ความรู้อะไรบ้างที่จำเป็นสำหรับการทำงานใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google