งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย ระดับที่ ๑ การเรียนรู้ที่เป็นการกระทำ เป็นกิจกรรม / เป็นโครงงาน ของ “Active” = Action / Activity / Project ความหมาย ระดับที่ ๒ ของ “Active” การเรียนรู้อย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย ระดับที่ ๑ การเรียนรู้ที่เป็นการกระทำ เป็นกิจกรรม / เป็นโครงงาน ของ “Active” = Action / Activity / Project ความหมาย ระดับที่ ๒ ของ “Active” การเรียนรู้อย่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมาย ระดับที่ ๑ การเรียนรู้ที่เป็นการกระทำ เป็นกิจกรรม / เป็นโครงงาน ของ “Active” = Action / Activity / Project ความหมาย ระดับที่ ๒ ของ “Active” การเรียนรู้อย่าง กระตือรือร้น น่าสนใจ / มีชีวิตชีวา = ความหมาย ระดับที่ ๓ ของ “Active” ตรงข้ามกับ Passive การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้างและ ประกอบ ความรู้ขึ้นด้วยตัวเอง = ตรงข้ามกับ Inert ( ความหมายในระดับ เป้าหมาย ) ( ความหมายในระดับเนื้อหา ) ( ความหมายในระดับ รูปแบบ )

2 ประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอความรู้ ความคิด ความเห็น ในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ ทำโครงงาน ความหมายระดับที่ ๑ : การเรียนรู้ที่เป็นการกระทำ ๑ ในห้องปฏิบัติการ ๒ ในภาคสนาม ๓ ในหน่วยงานหรือ สถานประกอบการ ฯลฯ ทำงานจริง ๑ ในห้องทดลอง ๓ ในภาคสนาม ๒ ในแปลงสาธิต ฯลฯ ทดลอง หรือ ทดสอบ ๑ ที่เป็นการจำลอง ประสบการณ์ ๒ ที่เป็นปริศนาการเรียนรู้ ๓ ที่สร้างแรงบันดาลใจ และแรงจูงใจ ฯลฯ ทำกิจกรรมเล็กๆ เกม หรือ การละเล่น

3 เป็นการเรียนรู้ที่ มีภาวะพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ เป็นการเรียนรู้ที่ มีความงามอยู่เสมอ ๒ ผู้เรียนเห็นที่มา ของความรู้นั้น ๓ ผู้เรียนเห็น ความเชื่อมโยง กับความรู้สาขาอื่นๆ บริบทที่ผู้เรียนเห็น ความหมาย ของความรู้นั้น บริบทที่ผู้เรียนเห็น ความสำคัญ ของความรู้นั้น ๑ ผู้เรียนเห็น ความสำคัญของ การประยุกต์ความรู้นั้น ๓ ผู้เรียนเห็น การพัฒนาร่างกาย อุปนิสัย และสติปัญญา ผ่านความรู้นั้น เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง อยู่ในบริบทเสมอ ความหมายระดับที่ ๒ : การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น น่าสนใจ / มีชีวิตชีวา เป็นเรื่องที่ ชวนติดตาม ชวนให้อยากรู้ อยากสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ ๑ ผู้เรียนเห็นความเชื่อมโยง กับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไข ของความรู้นั้น ๑ ความงามที่สัมผัสตรง ผ่านผัสสะทั้ง๖ ๒ ความงาม ในวิถีปฏิบัติ ๓ ความงาม ในความสัมพันธ์ ๔ ความงาม ในอุดมการณ์ ของเป้าหมาย ๒ ผู้เรียนเห็น ความต่อเนื่อง ของความรู้นั้น ไปสู่ความรู้อื่นๆ

4 ความหมายระดับที่ ๓ : การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสร้าง และประกอบความรู้ขึ้นด้วยตัวเอง ๒ ผู้เรียนได้ซึมซับ โดยตรงอย่างลึกซึ้ง จมูก ลิ้น ตา หู กาย ใจ ๑ ผู้เรียนได้มี ประสบการณ์โดยตรง ผ่านผัสสะ ๑ วิธีอุปนัย ๒ วิธีนิรนัย ๓ ผู้เรียนได้คาดคะเน หรือสร้างหลักการของ ความรู้ขึ้นด้วยตัวเอง * อุปนัยนำหน้านิร นัย


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย ระดับที่ ๑ การเรียนรู้ที่เป็นการกระทำ เป็นกิจกรรม / เป็นโครงงาน ของ “Active” = Action / Activity / Project ความหมาย ระดับที่ ๒ ของ “Active” การเรียนรู้อย่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google