งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management ครั้งที่ 1 ปีงบ 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 Knowledge Management ครั้งที่ 1 ปีงบ 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management ครั้งที่ 1 ปีงบ 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 Knowledge Management ครั้งที่ 1 ปีงบ 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management ครั้งที่ 1 ปีงบ 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 Knowledge Management ครั้งที่ 1 ปีงบ 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556

2 ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ. ห้องประชุมพระปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลหนองคาย การประชุมวิชาการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของบุคลากร (KM) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร บุคคลและคุณภาพ ปีงบ 2557

3 การประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร (KM) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบ 2557 ( ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ. ย. 2556 ) พญ. สุมิศรา อารีย์วัฒนานนท์ นางสาวกัลยณัช กุพันลำ ทพ. กิตติพันธ์ ชาญไววิทย์ ภญ. ฐานมาศ เถื่อนหมื่นไวย นางวชิราภรณ์ ศรีภักดี นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์

4 ภาพบรรยากาศการประชุม (KM 1/2557)

5 ที่รายชื่อผู้นำเสนอชื่อเรื่อง1 พญ. สุมิศรา อารีย์วัฒนานนท์ Urinary Tract Infection : Update Guideline 2 นางสาวกัลยณัช กุพันลำ Rheumatology for Nurse Practitioners and Allied Health Professionals 3 ทพ. กิตติพันธ์ ชาญไววิทย์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 4 ภญ. ฐานมาศ เถื่อนหมื่นไวย Key Success in Asthma and COPD Management : From Community to Bedside 5 นางวชิราภรณ์ ศรีภักดีการเตรียมความพร้อมนักกำหนดอาหารไทย สู่ประชาคมอาเซียน 6 นายสมศักดิ์ ชัยจันทร์การเจรจาไกล่เกลี่ย การประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร (KM) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบ 2557 ( ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ. ย. 2556 ) การประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร (KM) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบ 2557 ( ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ. ย. 2556 )

6 สรุปผลการประเมิน (KM) 1/2557หัวข้อเรื่อง ระดับความรู้ / ความเข้าใจ ระดับการนำไป ปรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน 1. Urinary Tract Infection : Update Guideline 81 % 82 % 2. Rheumatology for Nurse Practitioners and Allied Health Professionals80% 79 % 3. ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการพัฒนาการปฏิบัติงาน75%80% 4. Key Success in Asthma and COPD Management : From Community to Bedside78%87% 5. การเตรียมความพร้อมนักกำหนดอาหารไทย สู่ ประชาคมอาเซียน 82% 79% 6. การเจรจาไกล่เกลี่ย74%80% สรุปผลรวม78.33%81.17%

7 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management ครั้งที่ 1 ปีงบ 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 Knowledge Management ครั้งที่ 1 ปีงบ 2557 วันที่ 20 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google