งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Teach Less Learn More) คือ  การสอนแบบสอน น้อยแต่เรียนรู้มาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Teach Less Learn More) คือ  การสอนแบบสอน น้อยแต่เรียนรู้มาก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 (Teach Less Learn More) คือ  การสอนแบบสอน น้อยแต่เรียนรู้มาก

3 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด Teach Less, Learn More ได้แก่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับตัว ผู้เรียน เชื่อว่า  ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วย ตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับ บุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น

4 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More ดังนี้  ผู้สอนต้องสอนให้น้อยลงหรือ Teach Less  เลือกวิธีสอนตามความสามารถของ ผู้เรียน  จัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีแต่ต้องเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ  บทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของผู้สอน คือต้อง  มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรม  เตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้  เตรียมคำถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้ด้วยตนเอง

5 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น หรือ Learn More โดยใช้การออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่  การกำหนดเป้าหมายการ เรียนรู้ ขั้นตอนที่  การกำหนดหลักฐานการ เรียนรู้ ขั้นตอนที่ การวางแผนการจัดการ เรียนรู้

6 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More ประเทศไทย หลักสูตร 51 สอดคล้องกับ Teach Less, Learn More  หลักสูตรอิงมาตรฐาน  ตัวชี้วัดเป็นพฤติกรรมเน้น การคิด  ตัวชี้วัดส่วนมากเด็กต้อง ปฏิบัติจริง

7 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More หลักสูตร 51 ตัวชี้วัดเป็นพฤติกรรมเน้นการคิด  ศ 1.1 ป 4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะของ รูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  ศ 1.1 ป 4/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสี วรรณะอุ่น วรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์

8 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More หลักสูตร 51 ตัวชี้วัดส่วนมากเด็กต้องปฏิบัติจริง เช่น  ศิลปะ  ศ 1.1/ ป 1/3 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์  ศ 1.1/ ป 1/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยการ ทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ  ศ 1.1/ ป 1/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติ ตามความรู้สึกของตนเอง

9 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More  สังคม  ส 1.2/ ป 1/1 บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสน สถานที่ตนนับถือ  ส 1.2/ ป 1/2 แสดงตนเป็พุทธมากะหรือหรือ แสดงตนศาสนิกที่ตนนับถือ  ส 1.2/ ป 1/3 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่ กำหนดไว้ถูกต้อง

10 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More ประเทศไทย การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Teach Less, Learn More  โครงงาน  เน้นการปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา  การเรียนรู้บูรณาการสู่พหุปัญญา  ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  การใช้ปัญหาเป็นฐาน  จากแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  วิธีการทางประวัติศาสตร์

11


ดาวน์โหลด ppt (Teach Less Learn More) คือ  การสอนแบบสอน น้อยแต่เรียนรู้มาก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google