งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TLLM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TLLM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TLLM

2 (Teach Less Learn More)
TLLM คือ  การสอนแบบสอนน้อยแต่เรียนรู้มาก

3 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สนับสนุนแนวคิด Teach Less, Learn More
ได้แก่ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist) เป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับตัวผู้เรียน เชื่อว่า  ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง จากการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และสิ่งแวดล้อมอย่างกระตือรือร้น

4 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More
ดังนี้ ผู้สอนต้องสอนให้น้อยลงหรือ Teach Less เลือกวิธีสอนตามความสามารถของผู้เรียน จัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีแต่ต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ บทบาทที่เพิ่มมากขึ้นของผู้สอน คือต้อง  มีการวางแผนและออกแบบกิจกรรม  เตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ เตรียมคำถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

5 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More
โดยใช้การออกแบบย้อนกลับ (Backward Design) 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่  การกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ ขั้นตอนที่  การกำหนดหลักฐานการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ การวางแผนการจัดการเรียนรู้

6 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More
ประเทศไทย หลักสูตร 51 สอดคล้องกับ Teach Less, Learn More หลักสูตรอิงมาตรฐาน ตัวชี้วัดเป็นพฤติกรรมเน้นการคิด ตัวชี้วัดส่วนมากเด็กต้องปฏิบัติจริง

7 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More
หลักสูตร 51 ตัวชี้วัดเป็นพฤติกรรมเน้นการคิด ศ 1.1 ป 4/1 เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่าง รูปทรงในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ ศ 1.1 ป 4/2 อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่น วรรณะเย็น ที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์

8 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More
หลักสูตร 51 ตัวชี้วัดส่วนมากเด็กต้องปฏิบัติจริง เช่น ศิลปะ ศ1.1/ป1/3 มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ ศ1.1/ป1/4 สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆ ศ1.1/ป1/5 วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง

9 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More
 สังคม ส1.2/ป1/1 บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถานที่ตนนับถือ ส1.2/ป1/2 แสดงตนเป็พุทธมากะหรือหรือแสดงตนศาสนิกที่ตนนับถือ ส1.2/ป1/3 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาตามที่ กำหนดไว้ถูกต้อง

10 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More
ประเทศไทย การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ Teach Less, Learn More  โครงงาน  เน้นการปฏิบัติ  กระบวนการแก้ปัญหา  การเรียนรู้บูรณาการสู่พหุปัญญา  ตามทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  การใช้ปัญหาเป็นฐาน  จากแหล่งเรียนรู้  ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  วิธีการทางประวัติศาสตร์

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt TLLM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google