งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงงานสื่อเพื่อ การศึกษาอาหาร นานาชาติ. นางสาวมุทิตาภูมิผิว เลขที่ 12 นางสาวสวรรณศิริ กิจ ตระกูลรัตน์ เลขที่ 13 นางสาวณัฐวรากนก พัฒนากร เลขที่ 15 นางสาวแพรวนภาเพ็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงงานสื่อเพื่อ การศึกษาอาหาร นานาชาติ. นางสาวมุทิตาภูมิผิว เลขที่ 12 นางสาวสวรรณศิริ กิจ ตระกูลรัตน์ เลขที่ 13 นางสาวณัฐวรากนก พัฒนากร เลขที่ 15 นางสาวแพรวนภาเพ็ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงงานสื่อเพื่อ การศึกษาอาหาร นานาชาติ

2 นางสาวมุทิตาภูมิผิว เลขที่ 12 นางสาวสวรรณศิริ กิจ ตระกูลรัตน์ เลขที่ 13 นางสาวณัฐวรากนก พัฒนากร เลขที่ 15 นางสาวแพรวนภาเพ็ง สร้อย เลขที่ 16 นางสาวชนัญธิดาคล้าย จินดา เลขที่ 19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ผู้จัดทำ

3 1. เพื่อเป็นสื่อในการประกอบอาหาร 2. เพื่อเผยแพร่สูตร กรรมวิธีการ ทำอาหารนานชาติซึ่งรวมไว้หลายชาติ เช่น ไทย จีน ฝรั่ง เกาหลี เป็นต้น 3. เพื่อศึกษาการผลิตสื่อการเรียนการ สอนและเว็บไซต์ 4. เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจใน เรื่องราวการทำอาหารในแต่ละชาติ 5. เพื่อศึกษาการผลิตสื่อการเรียนการ สอน โดยใช้เว็บไซต์เป็นสื่อกลาง จุดประสงค์

4 เนื่องจากอาหารแต่ละประเภทแต่ละชาติ จะมี ลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมการกินที่มีมาแต่โบราณ เช่นประเทศในแถบยุโรป ตะวันตก จะมีเชื้อสายที่ คล้ายคลึงกัน วัฒนธรรมการกินที่คล้ายกันมาก ชาวตะวันตกและยุโรปจะไม่รับประทานข้าวเจ้า เพราะไม่สามารถปลูกได้ แต่ชาวเอเชียรับประทาน ข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักเพราะปลูกได้ ขึ้นง่าย เป็น ต้น ซึ่งอาหารแต่ละประเภท จะมีคุณค่าทางอาหารที่ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุที่นำมาประกอบอาหาร ถ้า เป็นแถบเอเชียก็จะเน้นอาหารที่มีรสจัด ส่วนแถบ ตะวันตกและยุโรป ก็จะเน้นอาหารจำพวกเนื้อเป็น ส่วนใหญ่ เพราะต้องการไขมันสัตว์ มาให้ความอบอุ่น แก่ร่างกาย เพราะอากาศในบ้านเมืองแถบ ตะวันตกและยุโรปหนาวมาก อาหารบางชนิดให้ประโยชน์แก่ร่างกาย แต่ อาหารบางประเภทก็ให้โทษแก่ร่างกาย ถ้านำมา ประกอบแบบไม่ถูกสุขลักษณะ ดังนั้น เราจึงควรเลือก บริโภคแต่อาหารที่ดี มีประโยชน์ มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย ความสำคัญ ของโครงงาน

5 โครงงานอาหารนานาชาติ มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 1. ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล 1.1 จัดหาข้อมูลเรื่องการทำเว็บไซต์ ด้วยโปรแกรม webpage maker 1.2 จัดหาข้อมูลอาหารนานาชาติ เรื่อง เทคนิคการประกอบอาหารของแต่ละ ประเทศ เทคนิคการเลือกซื้ออาหาร เพื่อนำมาประกอบอาหาร นานาชาติ เมนูอาหารของประเทศ ต่างๆ และวิธีการทำอาหาร วิธีการดำเนินการ

6 2. ขั้นตอนการแบ่งข้อมูล ขั้นตอนการแบ่งข้อมูลนี้คือ การแบ่ง ข้อมูลแต่ละประเภทให้กับสมาชิกในกลุ่ม ไปรับผิดชอบกัน และนำมารวบรวมต่อไป 3. ขั้นตอนการการจัดทำเว็บไซต์อาหาร และโครงงาน 3.1 นำข้อมูลเรื่องการเลือกวัตถุดิบ ของอาหารแต่ละประเภท และเมนูอาหาร ของประเทศต่างๆ มาจัดเรียงข้อมูลใน เว็บไซต์ตามต้องการ 3.2 การจัดทำโครงงานก็จะมี รายละเอียดของผู้ทำโครงงานและผู้ผลิต เว็บไซต์ รวมถึงรายละเอียดของโครงงาน ดังกล่าวไว้อย่างละเอียด

7 การทำโครงงานสื่อเพื่อการศึกษา อาหารนานาชาติและการจัดทำเว็บไซต์ สื่อเพื่อการศึกษาอาหารนานาชาตินี้ใช้ คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการผลิต ทั้งหมด ผลการสรุป 1. เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ จริง ผู้อื่นสามารถเข้าไปดูและศึกษาได้ 2. ความสามารถในการทำงาน อยู่ในระดับดี ทุกคนให้ความร่วมมือกัน จัดทำเป็นอย่างดี สรุปอภิปราย ผล

8 ได้ความรู้ใหม่ๆ จากการเรียนรู้และการ ฝึกทำด้วยตัวเอง ในส่วนของเว็บไซต์ ได้ความรู้เรื่องการผลิตสื่อการเรียนการ สอน ได้รู้และเข้าใจในเรื่องราวของอาหาร ในแต่ละชาติ และวิธีการทำเมนูต่างๆ ได้รู้จักถึงการทำงานกันเป็นทีม รู้จัก การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประโยชน์ที่ ได้รับ

9 โครงงานดำเนินการล่าช้า เพราะ ช่วงแรกที่เริ่มโครงงานสื่อสารกับ อาจารย์ไม่เข้าใจ เปลี่ยนเรื่องการทำโครงงานจากการ พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้วิชา ภาษาอังกฤษ มาเป็นโครงงานพัฒนา สื่อเพื่อการศึกษาอาหารนานาชาติ เนื่องจากโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการ เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษมีเนื้อหาที่ กว้างเกินไป ปัญหา

10 ผู้เรียนควรตั้งใจเรียนและปฏิบัติให้ดีกว่านี้ ผู้เรียนควรมีความสามัคคีมากกว่านี้ เพื่อ ไม่ให้การดำเนินงานล่าช้า ผู้สอนควรสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจ มากกว่านี้ ข้อแนะ นำ


ดาวน์โหลด ppt โครงงานสื่อเพื่อ การศึกษาอาหาร นานาชาติ. นางสาวมุทิตาภูมิผิว เลขที่ 12 นางสาวสวรรณศิริ กิจ ตระกูลรัตน์ เลขที่ 13 นางสาวณัฐวรากนก พัฒนากร เลขที่ 15 นางสาวแพรวนภาเพ็ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google