งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By Kru.Jindawan Boonchakorn. ระบบสารสนเทศต้องผลิตสารสนเทศที่มี ความเชื่อถือได้ โดยพิจารณาจาก  ความถูกต้องแม่นยำ (Accurate) ระบบ สารสนเทศต้องมีการประมวลผลข้อมูลได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By Kru.Jindawan Boonchakorn. ระบบสารสนเทศต้องผลิตสารสนเทศที่มี ความเชื่อถือได้ โดยพิจารณาจาก  ความถูกต้องแม่นยำ (Accurate) ระบบ สารสนเทศต้องมีการประมวลผลข้อมูลได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By Kru.Jindawan Boonchakorn

2 ระบบสารสนเทศต้องผลิตสารสนเทศที่มี ความเชื่อถือได้ โดยพิจารณาจาก  ความถูกต้องแม่นยำ (Accurate) ระบบ สารสนเทศต้องมีการประมวลผลข้อมูลได้ ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำ กล่าวคือ เมื่อ คำนวณด้วยวิธีเดิมหลาย ๆ ครั้ง จะต้องได้ ผลลัพธ์เท่าเดิมทุกครั้ง  ความสมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) ระบบ สารสนเทศที่ดีต้องมีฟังก์ชันการทำงาน ครบถ้วน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ งานของผู้ใช้ระบบได้มากที่สุด

3  ระบบสารสนเทศที่ดีต้องใช้งาน ง่าย ใช้เวลาในการทำงานไม่ นาน  ระบบสารสนเทศต้องผลิต สารสนเทศให้ทันต่อเหตุการณ์ มีระยะเวลาการรอคอยไม่นาน

4  ระบบสารสนเทศที่นำมาใช้ งานต้องให้ผลตอบแทนที่ คุ้มค่ากับการลงทุน  ระบบสารสนเทศต้อง สามารถตรวจสอบผลลัพธ์ จากการประมวลผลได้ว่า ผลลัพธ์นั้นหามาได้อย่างไร

5  ระบบสารสนเทศต้อง สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้า กับเหตุการณ์ปัจจุบันได้ เช่น เมื่อมีการเปลี่ยน กฎหมายให้เพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบ สารสนเทศต้องสามารถ ปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องตรง ตามกฎหมาย หรือสามารถ ขยายขีดความสามารถให้ รองรับการทำงานของผู้ใช้ หลายคนได้

6  ระบบสารสนเทศต้อง ผลิตสารสนเทศที่มีความ เกี่ยวข้องกับการทำงาน สามารถนำไปใช้ในการ ตัดสินใจได้

7  ระบบสารสนเทศต้องอำนวย ความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย  ระบบสารสนเทศต้องมีระบบ รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน การเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับ อนุญาต หรือมีแผนการสำรอง ข้อมูลและกู้คืนข้อมูลที่อาจเกิด ความเสียหายจากการใช้งานได้

8  ในปี พ. ศ. 2538 รัฐบาล ไทยได้เห็นความสำคัญ ของการใช้ระบบ สารสนเทศเพื่อพัฒนา และส่งเสริมการทำงาน ด้านต่าง ๆ จนประกาศให้ เป็นปีแห่งเทคโนโลยี สารสนเทศไทย

9  1. ให้นักเรียนสำรวจ ข้อมูล แล้วทำเป็น ตาราง  2. แปลงข้อมูลที่ นักเรียนสำรวจ เป็น สารสนเทศ เช่น ทำเป็น กราฟ  3. สรุปเป็นสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt By Kru.Jindawan Boonchakorn. ระบบสารสนเทศต้องผลิตสารสนเทศที่มี ความเชื่อถือได้ โดยพิจารณาจาก  ความถูกต้องแม่นยำ (Accurate) ระบบ สารสนเทศต้องมีการประมวลผลข้อมูลได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google