งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของ การส่งงาน นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2/6 สาขางานธุรกิจค้า ปลีก ( ทวิภาคี ) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของ การส่งงาน นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2/6 สาขางานธุรกิจค้า ปลีก ( ทวิภาคี ) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของ การส่งงาน นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2/6 สาขางานธุรกิจค้า ปลีก ( ทวิภาคี ) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการสร้างนิสัย นางนารีรัตน์ มูลใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนในสาขางานธุรกิจค้าปลีก ( ทวิภาคี ) ต้องเรียนภาคทฤษฏีด้วย ระบบ VDO CONFERENCE จากส่วนกลาง ฐานะของครูผู้สอนและครูที่ปรึกษา ที่ ผ่านมาพบว่าเมื่อนักเรียนได้รับ มอบหมาย ให้ทำงานและส่งงานตาม กำหนด นักเรียนส่วนใหญ่จะขาดความ รับผิดชอบในการทำงานและไม่ส่ง การบ้าน ที่ได้รับมอบหมาย เนื่องมาจากสาเหตุ เกียจคร้าน ติดเกม ติดโทรศัพท์ การบ้านมาก และช่วย ครอบครัวทำงาน ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ำ

3 เพื่อแก้ไขปัญหาของการไม่ส่ง งานรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 2/6 สาขา งานธุรกิจค้าปลีก ( ทวิภาคี ) จำนวน 20 คน วัตถุประ สงค์

4 เลข ที่ ผลการประเมินสัปดาห์ที่ 1 ผลการประเมินสัปดาห์ที่ 2 ผลการประเมินสัปดาห์ที่ 3 คะแนน รวม ค่า เฉลี่ย ระดับ คุณภา พ คะแนน รวม ค่า เฉลี่ย ระดับ คุณภา พ คะแนน รวม ค่า เฉลี่ย ระดับ คุณภา พ 1272.7 ดี 181.8 พอใช้ 181.8 พอใช้ 2272.7 ดี 272.7 ดี 2.7 ดี 3101 ปรับปรุง 101 ปรับปรุง 101 พอใช้ 4303 ดี 303 ดี 303 ดี 5101 ปรับปรุง 212.1 พอใช้ 232.3 ดี 6303 ดี 303 ดี 303 ดี 7303 ดี 303 ดี 303 ดี 8303 ดี 303 ดี 303 ดี 9101 ปรับปรุง 101 ปรับปรุง 101 ปรับปรุง 10 1 ปรับปรุง 101 ปรับปรุง 232.3 ดี

5 เลข ที่ ผลการประเมินสัปดาห์ที่ 1 ผลการประเมินสัปดาห์ที่ 2 ผลการประเมินสัปดาห์ที่ 3 คะแนน รวม ค่า เฉลี่ย ระดับ คุณภาพ คะแนน รวม ค่า เฉลี่ย ระดับ คุณภาพ คะแนน รวม ค่า เฉลี่ย ระดับ คุณภาพ 11101 ปรับปรุง 101 ปรับปรุง 232.3 ดี 12101 ปรับปรุง 101 ปรับปรุง 232.3 ดี 13101 ปรับปรุง 121.2 ปรับปรุง 303 ดี 14303 ดี 303 ดี 101 ปรับปรุง 15101 ปรับปรุง 101 ปรับปรุง 303 ดี 16303 ดี 303 ดี 232.3 ดี 17272.7 ดี 303 ดี 232.3 ดี 18101 ปรับปรุง 101 ปรับปรุง 232.3 ดี 19101 ปรับปรุง 101 ปรับปรุง 232.3 ดี 20303 ดี 303 ดี 232.3 ดี

6 เลข ที่ ผลการประเมินสัปดาห์ที่ 4 ผลการประเมินสัปดาห์ที่ 5 คะแนนรวมค่า เฉลี่ย ระดับ คุณภาพ คะแนน รวม ค่า เฉลี่ย ระดับ คุณภาพ 1272.7 ดี 303 ดี 2303 ดี 303 ดี 3232.3 ดี 303 ดี 4303 ดี 303 ดี 5303 ดี 303 ดี 6303 ดี 303 ดี 7303 ดี 303 ดี 8303 ดี 303 ดี 9232.3 ดี 303 ดี 10272.7 ดี 303 ดี

7 เลข ที่ ผลการประเมินสัปดาห์ที่ 4 ผลการประเมินสัปดาห์ที่ 5 คะแนนรวมค่า เฉลี่ย ระดับ คุณภาพ คะแนน รวม ค่า เฉลี่ย ระดับ คุณภาพ 11272.7 ดี 303 ดี 122.7 ดี 303 ดี 13252.5 ดี 303 ดี 14 303 ดี 303 ดี 15232.3 ดี 303 ดี 16303 ดี 303 ดี 17303 ดี 303 ดี 18303 ดี 303 ดี 19303 ดี 303 ดี 20303 ดี 303 ดี

8 สรุปผลการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของ การส่งงาน นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2/6 สาขางานธุรกิจค้า ปลีก ( ทวิภาคี ) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google