งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนอนุบาล ควนขนุน “ ประสานพลัง สรรค์สร้าง ศรัทธา มุ่งวิชาการ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนอนุบาล ควนขนุน “ ประสานพลัง สรรค์สร้าง ศรัทธา มุ่งวิชาการ ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนอนุบาล ควนขนุน “ ประสานพลัง สรรค์สร้าง ศรัทธา มุ่งวิชาการ ”

2 โรงเรียนดีประจำ ตำบล ต้นแบบ ปีงบประมาณ 2553

3 เหตุผล ความแตกต่างด้านคุณภาพ ระหว่างโรงเรียน ความแตกต่างด้านคุณภาพ ระหว่างโรงเรียน ในเมืองและชนบท ในเมืองและชนบท บริการทางการศึกษาที่มี คุณภาพกระจาย ในทุกพื้นที่ บริการทางการศึกษาที่มี คุณภาพกระจาย ในทุกพื้นที่ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและ คุณภาพชีวิต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและ คุณภาพชีวิต

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนในระดับ ตำบลให้มีคุณภาพ 2. เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพ 3. เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน อปท.

5 ภาพความสำเร็จ 1. โรงเรียนคุณภาพ : วิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2. โรงเรียนทำมาหากิน 3. โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 4. โรงเรียนของชุมชน / รร. เครือข่าย

6 ตัวชี้วัดสำคัญ... ผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ของประเทศ ผลสัมฤทธิ์ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ของประเทศ นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ วัฒนธรรมประชาธิปไตย เข้มแข็ง และไม่มีปัญหายา เสพติด วัฒนธรรมประชาธิปไตย เข้มแข็ง และไม่มีปัญหายา เสพติด โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากชุมชนคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐ าน และ อปท. โรงเรียนได้รับความร่วมมือ จากชุมชนคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐ าน และ อปท.

7 กระบวนการพัฒนาโรงเรียนดี ประจำตำบล 1. จัดทำประชาคมของทุกฝ่าย 2. โรงเรียนจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับ อปท. 3. จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนดีประจำ ตำบล ระยะ 4 ปี ( พ. ศ.2553-2556) 4. จัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 5. แหล่งเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ / ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6. ผู้บริหารนำการเปลี่ยนแปลง

8 1.มีห้องสมุด 3 ดี มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน นักเรียนได้ใช้ห้องสมุดทุกคน 2.มีห้องปฏิบัติการภาษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า 3.มีศูนย์การเรียนรู้งานอาชีพที่ครบวงจร สร้างอาชีพ หารายได้ระหว่างเรียน 4.เป็นศูนย์กีฬาชุมชนครบวงจร มีสนามกีฬา มีกิจกรรมและการดูแลรักษา 5.มีห้องสุขานักเรียนที่สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 6.ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการสอน 7.ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับในการเป็นนักพัฒนาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนดีประจำตำบล ภายใน 4+4 = 8 เดือน (ม.ค.- เม.ย.2554) เป้าหมาย 7+7 ประการ 7

9 1. มีห้องสมุด 3 ดี

10 2. มีห้องปฏิบัติการ

11 3. มีศูนย์การเรียนรู้อาชีพ

12 4. มีศูนย์กีฬาชุมชน

13 5. มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ

14 6. มีครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้และใช้ไอซีที

15 7. มีการบริหารที่นำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงที่จะพัฒนาไปสู่ความเป็น โรงเรียนดีประจำตำบล

16 โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมี คุณภาพ ชุมชนร่วมใจ ใช้ประโยชน์ร่วมกัน


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนอนุบาล ควนขนุน “ ประสานพลัง สรรค์สร้าง ศรัทธา มุ่งวิชาการ ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google