งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณสมบัติพื้นฐานของคน ดี ๔ ประการ  ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ และศรีของความเป็นมนุษย์ของ ตน งดเว้นจากการทำกรรมกิเลส ๔  ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณสมบัติพื้นฐานของคน ดี ๔ ประการ  ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ และศรีของความเป็นมนุษย์ของ ตน งดเว้นจากการทำกรรมกิเลส ๔  ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 คุณสมบัติพื้นฐานของคน ดี ๔ ประการ  ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ และศรีของความเป็นมนุษย์ของ ตน งดเว้นจากการทำกรรมกิเลส ๔  ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรี แห่งความเป็นมนุษย์ของผู้อยู่ร่วม สังคม โดยเว้นขาดจากการมี อคติ ๔

7 คุณสมบัติพื้นฐานของคนดี ๔ ประการ ๓. ความสำนึกรับผิดชอบต่อ ศีลธรรมทางเศรษฐกิจ โดย เว้นขาดจากอบายมุขทั้งปวง ๔. ความสำนึกรับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทิศ ๖ และทรัพยากรธรรมชาติ

8 หลักการสอนที่ แท้จริงคืออะไร “ การศึกษาต้องสร้างคนดี คือ ทำคนให้เป็นคนดี ไม่ใช้สร้าง คนเก่งอย่างเดียว สังคม ต้องการทั้งคน เก่ง และคนดี ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่า ระหว่าง คนเก่ง และ คนดี อย่างไหน ควรมาก่อน ”

9 “ การที่ประเทศไทยจัดระบบการศึกษา ตามประเทศต่าง ๆ แล้วคิดว่าการสร้าง คนเก่งขึ้นมาเป็นเรื่องสำคัญ ขณะที่ โรงเรียนก็สอนคนให้เก่งที่สุด เพื่อ สอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย ส่วน มหาวิทยาลัยก็คัดเลือกเฉพาะคนเก่ง ที่สุด มีคะแนนสูงสุดเข้ามาในระบบ ซึ่ง ระบบการแข่งขันเอาชนะกัน สร้างคนเก่ง ขึ้นมากลับกลายสร้างปัญหาหลายอย่าง ตามมา ขณะที่ผู้บริหารสูงสุดในระบบ การศึกษาก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอยู่ได้ ไม่นาน แต่ละคนมีนโยบายแตกต่างกัน จนสร้างความสับสนในระบบการศึกษา ” นายอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

10 เปลี่ยน การศึกษา เน้น “ ความดี ” ก่อน เปลี่ยน การศึกษา เน้น “ ความดี ” ก่อน คิดถึง ส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว

11 ปัจจัยในการ สร้างคนดี 1. ครูดี เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด โดยคุณสมบัติต้องเป็นครูที่ พูดทุกอย่างออกมาจากใจ สร้างแรงบันดาลใจให้กับ ผู้ฟัง 2. การฝึกสมาธิ ต้องยกระดับ จิตใจให้สูงขึ้น

12 หลักการสอน ที่แท้จริง

13

14 “ เราไม่อาจปลูกต้นไม้ให้งอก งาม ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ เต็มไปด้วยมลพิษ ฉันใด การศึกษาของชาติก็ไม่อาจ สร้างคนให้เป็นคนดีได้ หาก ปราศจากความร่วมมือจากทุก ฝ่ายในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ เหมาะแก่การสร้างคนดี ฉันนั้น ”

15 หลักการ ปลูกฝังนิสัย นักเรียนต้องอยู่ใน สิ่งแวดล้อมต้นแบบที่ดี คน วัฒนธ รรม วัต ถุ

16 การจัดการเรียนการสอนตาม หลักวุฒิธรรม ๔

17

18

19

20

21

22

23 มรรค ๘

24

25 การออกแบบการเรียนรู้ ตามหลักวุฒิธรรม ๔

26


ดาวน์โหลด ppt คุณสมบัติพื้นฐานของคน ดี ๔ ประการ  ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ และศรีของความเป็นมนุษย์ของ ตน งดเว้นจากการทำกรรมกิเลส ๔  ความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google