งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 1 โดย นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี รหัสประจำตัวนิสิต 47105010063 เอกการประถมศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 1 โดย นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี รหัสประจำตัวนิสิต 47105010063 เอกการประถมศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 1 โดย นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี รหัสประจำตัวนิสิต 47105010063 เอกการประถมศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์

2 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 2 ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต ข้อมูลการศึกษา บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (SUPREME 2004) บริการการเรียนการสอนออนไลน์ บริการและสนับสนุนวิชาการ ค้นหาบุคคลใน มศว หน่วยงานบริการและสวัสดิการ องค์กรและชมรมของนิสิต

3 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 3 ข้อมูลการศึกษา ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี 2547 ปฏิทินการศึกษาบัณฑิตศึกษา 2547 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา ตรี พ. ศ.2543 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา พ. ศ.2543

4 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 4 บริการระบบสารสนเทศเพื่อการ บริหาร (SUPREME 2004) ระบบลงทะเบียน ตารางสอน หลักสูตร

5 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 5 บริการการเรียนการสอนออนไลน์ เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) เว็บรายวิชาบนระบบ ATutor

6 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 6 บริการและสนับสนุนวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย กองบริการการศึกษา หอสมุดกลาง หอสมุดองครักษ์ สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

7 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 7 ค้นหาบุคคลใน มศว e-mail และ เบอร์โทรศัพท์ เว็บส่วนบุคคลของอาจารย์และบุคลากร เว็บส่วนบุคคลของนิสิต

8 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 8 หน่วยงานบริการและสวัสดิการ กองกิจการนิสิต หอพัก

9 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 9 องค์กรและชมรมของนิสิต องค์การนิสิต

10 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 10

11 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 11 เค้าโครงรายวิชา (Course Syllabus) Course Directory Status Reports » 2/2546 1/2546 2/2545 1/2545

12 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 12 สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา วีดิทัศน์ตามประสงค์ การสอนทางไกล web-based instruction เกี่ยวกับสำนักสื่อฯ การจัดองค์การ การให้บริการ บุคลากร contact us ประมาลภาพกิจกรรม

13 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 13 Video on Demand วีดิทัศน์ตามประสงค์

14 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 14 หอสมุดองครักษ์ Library Tour Library Information FAQs Best Seller List Internal Audit iPac Tutorial English version

15 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 15 iPac Tutorial IPAC Tutorial แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูล หอสมุด มศว องครักษ์ให้คลิกที่ ตรง ด้านบนของ Homepage หน้าแรกเพื่อเข้าสู่ การสืบค้น *** ถ้าต้องการเรียนรู้วิธีการ สืบค้น iPAC อย่างละเอียดให้

16 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 16 Library Information การสืบค้นทรัพยากรผ่านทางอินเทอร์เน็ต บริการและการใช้บริการสืบค้น ทรัพยากร การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะสาขาวิชาเพื่อ การวิจัย ฐานข้อมูล Journallink

17 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 17

18 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 18 กิจกรรมนักศึกษา บริการด้านกีฬาและนันทนาการ บริการแนะแนวและจัดหางาน ทุนการศึกษา การศึกษาวิชาทหาร บริการด้านสุขภาพอนามัย การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล บริการด้านหอพักนักศึกษา บริการทำสมุดลดราคาค่าโดยสารรถไฟ โครงการเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

19 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 19 การรายงานตัว และการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา การลาพักการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การขอเพิ่ม - ถอนรายวิชา การนับหน่วยกิตสะสม การวัดผลการศึกษา

20 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 20 การคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม การสำเร็จการศึกษา การได้รับปริญญาเกียรตินิยม การขอรับปริญญา การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา การขอเอกสารทางการศึกษา

21 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 21 ระบบสารสนเทศภาครัฐ

22 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 22 มีประโยชน์ ต่อคน 3 กลุ่มด้วยกันคือ 1. กลุ่มวัยรุ่น ( นิสิตนักศึกษา ) 2. กลุ่มทำงาน ( พ่อแม่ ) 3. กลุ่มผู้สูงอายุ คุณตา คุณยาย คุณปู่ คุณ ย่า )

23 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 23 กลุ่มวัยรุ่น การสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษาของรัฐบาลไทย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การรับราชการทหาร การติดต่อราชการเกี่ยวกับบัตรประชาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับราชการทหาร ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การขอใบอนุญาตขับรถและรถจักรยานยนต์ ( ใบขับขี่ )

24 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 24 กลุ่มวัยทำงาน บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ข้อมูลภาครัฐ ด้านเศรษฐกิจ ด้านไปรษณีย์ และคลื่นวิทยุ ด้านแรงงาน และประกันสังคม ด้านสถิติ บริการเกี่ยวกับ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ภาษี และ การเดินทาง บริการเกี่ยวกับการทะเบียน บริการเกี่ยวกับการซื้อขาย จัดซื้อจัดจ้าง ธุรกรรม การลงทุน และตลาดหลักทรัพย์ บริการร้องเรียน ร้องทุกข์

25 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 25 กลุ่มวัยสูงอายุ การทำพินัยกรรมแบบธรรมดา การสละมรดก ด้านอาหาร และยา

26 นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 26


ดาวน์โหลด ppt นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี 47105010063 ed12 B06 1 โดย นางสาวพัชรินทร์ เหล็กดี รหัสประจำตัวนิสิต 47105010063 เอกการประถมศึกษา คณะ ศึกษาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google