งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพ ดีวิถีชีวิตไทย ปีงบประมาณ 2556 นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 19 กรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพ ดีวิถีชีวิตไทย ปีงบประมาณ 2556 นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 19 กรกฎาคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพ ดีวิถีชีวิตไทย ปีงบประมาณ 2556 นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 19 กรกฎาคม 2555

2 ข้อค้นพบจากการตรวจราชการและนิเทศงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญและ สนับสนุนการดำเนินงาน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน รับผิดชอบการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ  จัดระบบสนับสนุนอย่างเป็นระบบ มีการ สื่อสาร / ถ่ายทอดนโยบายทั่วถึงทั้งระดับ บริหารและปฏิบัติการ  มีกลไกการกำกับติดตาม รายงานผล และ ประเมินผลในพื้นที่

3 ข้อค้นพบจากการตรวจราชการและนิเทศงาน ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ  การถ่ายทอดนโยบายสู่ภูมิภาคและชี้แจง แผนการตรวจฯ ล่าช้า  การบริหารจัดการงบประมาณไม่เพียง พอที่จะครอบคลุมการดำเนินงาน  การดำเนินงานในชุมชนขาดความชัดเจนใน การบูรณาการพื้นที่  ยังมีส่วนร่วมของภาคประชาชนน้อย ในเขต เมือง

4 ข้อเสนอแนะสำหรับจังหวัด  ทำความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง  มีต้นแบบ Mr. NCD ที่จังหวัด  Strengthening NCD board and leadership  การเชื่อมโยงระบบข้อมูล  สร้างเครือข่ายระดับเขตและจังหวัด

5 Major Challenges in Prevention and Control of NCDs  Lack of strong national partnerships for multisectoral actions  Weak surveillance systems  Limited access to prevention, care, and treatment services for NCDs  Limited human resources for NCDs  Insufficient allocation of funds  Difficulties in engaging the industry and private sector  Lack of social mobilization

6 Specific strategies and Interventions for NCD Prevention and Control  Surveillance and research  Health promotion and primary prevention to reduce risk factors for NCDs using multisectoral approach  Health system strengthening for early detection and management of NCDs

7 7 ให้การศึกษาประชาชน - รับรู้ข่าวสารสถานการณ์ความสำคัญ - สร้างความตระหนักต่อผลกระทบ - รู้สาเหตุและแนวปฏิบัติป้องกัน - รู้จักกลุ่มเสี่ยงสูงและความจำเป็น ในการคัดกรอง การบริการคัดกรองโรคเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงของ โรคหัวใจแลหลอดเลือด การบริการลดเสี่ยง สนับสนุนและติดตาม - คัดกรอง / การแปลความหมาย - ข้อแนะนำปฏิบัติ - คัดกรอง / การแปลความหมาย - ข้อแนะนำปฏิบัติ Screening

8 รับรู้ สนใจ เรียนรู้ ข้อมูล สถานการณ์ สื่อสารต้อง ใจ ค้นพบลด เสี่ยง ประเมิน จัดการ บูรณาการ ป้องกัน มีมาตรการ สังคม มีการควบคุม สภาพแวดล้อ ม มีโครงการ ของชุมชน เอง  มีพฤติกรรม สุขภาพที่ เหมาะสม ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ชุมชน ครอบครัว บุคคล จัดการตนเอง เข้าถึงบริการและทรัพยากรที่จำเป็น ระบบบริการสนับสนุนการสื่อสารเตือนภัยและเรียนรู้ที่มี ประสิทธิผล มีนโยบาย โครงสร้างและทรัพยากรที่เพียงพอและมี คุณภาพ เพิ่มพลังชุมชน

9 Data Program Interpretation Evaluation Data Information Program Analysis Dissemination Implementation Data Program Collection Planning Data Program Interpretation Evaluation Data Information Program Analysis Dissemination Implementation Data Program Collection Planning Surveillance and Monitoring for NCD Organizational model for state-based chronic disease surveillance program GOAL: Effectively link data collection to data use Source: Ross C. Brown et al. Chronic Disease Epidemiology and Control, 2005

10 นโยบายอธิบดีกรมควบคุมโรค  การพัฒนาอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 5 ระบบโรค  การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

11 จุดเน้นการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ปี 2556 1. ลดการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และ โรคความดันโลหิตสูง 2. เพิ่มความเข้มแข็งกระบวนการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ

12 สถานการณ์ อัตราตายต่อแสนประชากร

13 อัตราผู้ป่วยในต่อแสนประชากร

14 ผลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (BRFSS) พฤติกรรม 254825502553 ออกกำลังกาย (30 นาที, 3 ครั้ง / สัปดาห์ ) 30.9 37.547.7 รับประทานผักและผลไม้ ( > 5 ถ้วยมาตรฐาน ) 17.322.521.7 ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 37.436.1 29.5 สูบบุหรี่ 22.521.5 18.7

15 เป้าหมายหลักในการดำเนินงานเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2559  อัตราตายโรคหลอดเลือดสมองลดลง ร้อยละ 10 ภายในปี 2559 ปี 2555ปี 2556ปี 2557ปี 2558ปี 2559 ร้อยละ 0.5ร้อยละ 1.2ร้อยละ 3.0ร้อยละ 6.0ร้อยละ 10

16 จุดเน้นมาตรการ 1.ลดการเกิดโรค หลอดเลือด สมอง (Stroke) และ โรคความ ดันโลหิตสูง 1 พัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดสมอง 2 สื่อสารความเสี่ยงและสื่อสารเตือนภัย โดยเน้น สัญญาณอันตรายและการลดปัจจัยเสี่ยง 3 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยง ลดโรค 4 เพิ่มคุณภาพการบริการในสถานบริการสุขภาพ และเครือข่ายสถานบริการระดับต่างๆ 5 การพัฒนาระบบบริการการดูแลผู้ป่วยโรคหลอด เลือดสมองโดยเน้น FAST TRACK, Stroke unit 6 การพัฒนาศักยภาพชุมชน 7 พัฒนาและสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทุกระดับ 8 กำกับ ติดตามประเมินผล

17 จุดเน้นมาตรการ 2. เพิ่มความ เข้มแข็ง กระบวนการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ไม่ติดต่อ 1 ร่วมมือกับสำนักระบาดวิทยาในการ พัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ 2 พัฒนาความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายในการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง โรคไม่ติดต่อทางสาธารณสุขให้มี ประสิทธิภาพ 2.1 ร่วมมือกับ CDC สหรัฐอเมริกา 2.2 จัดทำแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย

18 กิจกรรมดำเนินการ  พัฒนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอด เลือด  พัฒนากระบวนการสื่อสารป้องกันการเกิดโรคความดัน โลหิตสูง ด้วยการลดการบริโภคเกลือ  นำร่องการให้บริการปรึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพในสถานบริการสาธารณสุข  ขยายผลการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ รพ.สต.  ส่งเสริมผลักดันให้จังหวัดนำเกณฑ์การประเมินตนเอง (Self assessment) ไปใช้เพื่อประเมินศักยภาพ ตนเองในการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ขับเคลื่อนสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กาย ใจเป็นสุข

19 นโยบายการขับเคลื่อนลด โรค เพิ่มสุขสาธารณสุขร่วม ใจเทิดไท้องค์ราชัน โครงการ วัยทำงาน ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข

20 สถานการณ์วัยทำงาน ประเทศไทยมีผู้มีงานทำ 39.30 ล้านคน แรงงานในระบบ 14.7 ล้านคน คิดเป็น 37.4% เป็นแรงงานนอกระบบ 24.6 ล้านคน คิด เป็น 62.6% ประชากรในภาคเกษตรกรรม 13.51 ล้านคน ( ส่วนมากเป็นแรงงานนอกระบบ ) มีแรงงานที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งสิ้น 8.68 ล้านคน จากจำนวนสถาน ประกอบการทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้นประมาณ 389,953 แห่ง โรคเรื้อรังที่พบสูงสุด ๓ ลำดับ คือ โรคหัวใจและ หลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินหายใจ เรื้อรัง สำนักงานสถิติ แห่งชาติ พ. ศ. 2554

21 ปัญหาสุขภาพวัยทำงาน ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากงาน ปัญหาสุขภาพที่เกิดตามอายุและวิถี ชีวิต ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากมลพิษ สิ่งแวดล้อม ปัญหาสุขภาพในวัยเจริญ พันธุ์

22 www.themegallery.com กรอบแนวคิด ( ยึด Healthy Workplace WHO 2008) Text ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็น สุข Physical work environ ment Personal health resource s Enterpri se commun ity involve ment Psychos ocial work environ ment

23 หลักการสำคัญ ดร. นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัต นพฤกษ์ การผสมผสานการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของ พนักงาน พนักงานทุกคนมีความเท่าเทียมในการ เข้าถึงของโครงการฯ มีการดำเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง มีความยั่งยืนของการดำเนินงาน

24 แผนการดำเนินงานในโรงงาน นำร่องที่ จ. อยุธยา ดำเนินการในสถาน ประกอบการทุก จังหวัด อย่างน้อย จังหวัดละ 1 แห่ง Toyota Honda Cannon

25 แผนการดำเนินงานในโรงงาน ( ต่อ ) งานที่ ดำเนินการแล้ว แผนการดำเนินงาน ต่อไป - พัฒนาเกณฑ์การ ประเมิน - จัดทำแนวทางการ ดำเนินงาน ของสถาน ประกอบการ - จัดทำคู่มือการ ประเมิน - ติดตามประเมินผล  บูรณาการ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดทำเกณฑ์การ พัฒนาสถาน ประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ เป็นสุข แต่งตั้งคณะทำงาน กรมต่างๆในกระทรวง สธ. สคร และสสจ. ร่วมดำเนินการ

26 แผนการดำเนินงานในโรงงาน ( ระยะยาว ) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ มอบโล่ ขยายผลโครงการฯ ให้ ครอบคลุม

27 จุดเน้นการดำเนินงานควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2556 1. ควบคุมปริมาณการบริโภคของสังคม 2. ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และควบคุม ความชุกของผู้บริโภค 3. ลดความเสี่ยงของการบริโภค 4. จำกัดและลดความรุนแรงของปัญหา

28 มาตรการ  ภาษีและราคา  ควบคุมการเข้าถึง  การควบคุมโฆษณา  การดัดแปลงบริบทและเงื่อนไขการดื่ม  การคัดกรองและบำบัดรักษา  มาตรการระดับชุมชน  การรณรงค์สาธารณะ  ระบบบริการสุขภาพ

29 สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์  ประเทศไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ 3 ของทวีปเอเชีย (13.59 ลิตร/คน/ปี)  ทั้งสองเพศ ความชุกของการบริโภค ปี 2552 = ร้อยละ 32.0 ปี 2554 = ร้อยละ 31.5  เพศชาย ความชุกของการบริโภค ปี 2552 = ร้อยละ 54.5 ปี 2554 = ร้อยละ 53.4  เพศหญิง ความชุกของการบริโภค ปี 2552 = ร้อยละ 10.8 ปี 2554 = ร้อยละ 10.9

30 เป้าหมายการดำเนินงาน (เมื่อสิ้นปี 2558) 1.ปริมาณการบริโภคต่อประชากรผู้ใหญ่ ไม่เกิน 7.71 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี ที่มา : แผนนโยบายยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์ระดับชาติ 3. ความชุกของผู้บริโภคในประชากรผู้ใหญ่ ไม่เกินร้อยละ 28.5 4. สัดส่วนของผู้บริโภคประจำต่อผู้บริโภคทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 40.67 2.ความชุกของนักดื่มหน้าใหม่อายุ 15 – 19 ปี ไม่เกินร้อยละ 12.7

31 จุดเน้นการดำเนินงานควบคุมการบริโภค ยาสูบปี 2556  สร้างความร่วมมือการทำงานเชิงรุกในการเฝ้าระวัง ควบคุมยาสูบแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  พัฒนาการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์เพื่อ ควบคุมยาสูบแบบมีส่วนร่วม  พัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่เพื่อลดปริมาณการบริโภคยาสูบ  การปิดช่องว่างของกฎหมาย/กำหนดมาตรการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย  ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2557

32 สถานการณ์การบริโภคยาสูบของคน ไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ปี 2552ปี 2554 ชาย46.447.2 หญิง9.17.6 ทั้งสองเพศ27.226.9 GATT Survey

33 เป้าหมายการดำเนินงาน (เมื่อสิ้นปี 2557)  1. อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ลดลง  อัตราโดยรวมและของประชากรชาย ลดลงร้อยละ 10 จากปี พ.ศ. 2552  อัตราการสูบบุหรี่ปัจจุบันของประชากรหญิง ไม่เพิ่มขึ้น จากฐานข้อมูลการสำรวจปี พ.ศ. 2552  2. อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสองของประชาชน ลดลงร้อยละ50 จากปี พ.ศ. 2552  โดยเน้นสถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ได้แก่ 1) ตลาด 2) สถานบันเทิง 3) มหาวิทยาลัย 4) ที่ทำงาน 5) ขนส่ง สาธารณะ และ 6) ร้านอาหาร/ภัตตาคาร

34


ดาวน์โหลด ppt การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สุขภาพ ดีวิถีชีวิตไทย ปีงบประมาณ 2556 นพ. ภานุวัฒน์ ปานเกตุ สำนักโรคไม่ติดต่อ 19 กรกฎาคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google