งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กัลยา ออมสิน. ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา นักเรี ยน Student การจำ คำศัพท์ หลัก ไวยากร ณ์ การนับไป ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กัลยา ออมสิน. ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา นักเรี ยน Student การจำ คำศัพท์ หลัก ไวยากร ณ์ การนับไป ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กัลยา ออมสิน

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา นักเรี ยน Student การจำ คำศัพท์ หลัก ไวยากร ณ์ การนับไป ใช้

3 100% 80% 60% 40% 20% 0% 40%27% 22% 11% จำนวนนร.( คน ) ประเภทของ คำศัพท์

4 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการจำศัพท์ คำกริยาภาษาญี่ปุ่น 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ คำกริยาภาษาญี่ปุ่น 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา ภาษาญี่ปุ่น หลังจากนักเรียนใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดจาก ท่าทางแล้วนักเรียนมีความสามารถด้านการจำคำศัพท์ คำกริยาได้ดีขึ้น สมมุติฐานการวิจัย คะแนน

5 แผนผังสรุปขั้นตอนการวิจัย กิจกรรม แสดง ท่าทาง

6 สรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 ตารางแสดงผล คะแนนสอบของนักเรียน กลุ่มควบคุม ตารางที่ 2 ตาราง แสดงผลคะแนนสอบ ของนักเรียนกลุ่ม ทดลอง

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย และข้อเสนอแนะ

8


ดาวน์โหลด ppt กัลยา ออมสิน. ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา นักเรี ยน Student การจำ คำศัพท์ หลัก ไวยากร ณ์ การนับไป ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google