งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาความสามารถในการจำศัพท์คำกริยาภาษาญี่ปุ่น โดยกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดจากท่าทาง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 กัลยา ออมสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาความสามารถในการจำศัพท์คำกริยาภาษาญี่ปุ่น โดยกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดจากท่าทาง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 กัลยา ออมสิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาความสามารถในการจำศัพท์คำกริยาภาษาญี่ปุ่น โดยกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดจากท่าทาง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 กัลยา ออมสิน

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
นักเรียน Student กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด การเรียนภาษา การสื่อสาร Thinking skill development Activity Communication Language learning การจำคำศัพท์ หลักไวยากรณ์ การนับไปใช้

3 100% 80% 60% 40% 20% 0% 27% 22% 11% จำนวนนร.(คน) ประเภทของคำศัพท์

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการจำศัพท์คำกริยาภาษาญี่ปุ่น 2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้คำกริยาภาษาญี่ปุ่น 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาญี่ปุ่น สมมุติฐานการวิจัย หลังจากนักเรียนใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดจากท่าทางแล้วนักเรียนมีความสามารถด้านการจำคำศัพท์คำกริยาได้ดีขึ้น UP คะแนน

5 แผนผังสรุปขั้นตอนการวิจัย
กิจกรรมแสดงท่าทาง

6 สรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มควบคุม ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลคะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มทดลอง UP 26 %

7 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ

8 สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาความสามารถในการจำศัพท์คำกริยาภาษาญี่ปุ่น โดยกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดจากท่าทาง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 กัลยา ออมสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google