งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมวีดีโอคอนเฟอ เรนซ์ วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐. ๐๐ - ๑๓. ๐๐ น. ขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมวีดีโอคอนเฟอ เรนซ์ วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐. ๐๐ - ๑๓. ๐๐ น. ขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมวีดีโอคอนเฟอ เรนซ์ วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐. ๐๐ - ๑๓. ๐๐ น. ขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์

2 การสร้าง ภาพลักษณ์ ที่ดีให้ สังคมไทย การสร้าง สำนึก พลเมือง และความ รักสามัคคี ความเป็น ธรรมให้กับ สังคม การสร้าง การมีส่วน ร่วม การป้องกัน จัดการ ความ ขัดแย้ง เป้าหมายการขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์

3 โครงการสร้างรอยยิ้ม ศรัทธา สามัคคี คืน ความสุขสู่สังคมไทย การป้องกันและ จัดการความ ขัดแย้ง รวมพลังยุวชน สร้างสุขสู่สังคม ค่ายครอบครัว สมานฉันท์เพื่อ จัดการความ ขัดแย้ง สังคม สมานฉันท์ด้วย ธรรมะปัญญา การสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดี ให้สังคมไทย สื่อ ( การ ประกวดคำ ขวัญ สารคดีสั้น Spot Sticker line เผยแพร่ประชา สัมพันธุ์ศูนย์ เรียนรู้ชาติพันธุ์ ฯลฯ )

4 โครงการสร้างรอยยิ้ม ศรัทธา สามัคคี คืน ความสุขสู่สังคมไทย การสร้างสำนึกพลเมือง ความรัก ความสามัคคี ค่ายวาทศิลป์ สร้างสุข ( เด็ก และเยาวชน ) ค่ายผู้นำเยาวชนชาติพันธุ์ไทย ใจ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประกวดเรียงความ และคำขวัญ ชาติ พันธุ์ร่วมใจ และรู้ รักสามัคคี ค่ายสร้างศรัทธาสามัคคีใน วิถีชุมชน เสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวก วัยทีน สู่การให้เพื่อสังคม เติมพลังศรัทธา สร้างสามัคคี บุคลากร พส.

5 โครงการสร้างรอยยิ้ม ศรัทธา สามัคคี คืน ความสุขสู่สังคมไทย การสร้างการ มี ส่วนร่วม มหกรรม พม. รวมพลัง สร้าง สุขสู่คนไทยด้วยใจเดียวกัน ( ต้นแบบ - ชุมชนเมือง ) เครือข่ายรวมใจ สร้างความสุขให้ ชุมชน ( สสว.) ความเป็นธรรม ในสังคม ( ลด ความเหลื่อมล้ำ ) ส่งเสริมอาสาสมัคร สร้างสุขสู่สังคม สถานีสวัสดิการ สมานฉันท์ ( บ้าน มิตรไมตรี สถาน สงเคราะห์ บ้านพัก เด็กและครอบครัว )

6

7

8


ดาวน์โหลด ppt การประชุมวีดีโอคอนเฟอ เรนซ์ วันจันทร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐. ๐๐ - ๑๓. ๐๐ น. ขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความ ปรองดองสมานฉันท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google