งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2552 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

2 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ P : ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

3 (สอดคล้องตาม OP 14) การจัดการกระบวนการ กำหนดกระบวนการ (1) ข้อกำหนดที่สำคัญ (2) ความต้องการผู้รับบริการ (หมวด 3) กฎหมาย กฎ ระเบียบ (OP 5) ออกแบบ กระบวนการ (3) องค์ความรู้/IT เป้าหมายภารกิจ ระยะเวลา/ค่าใช้จ่าย/ผลิตภาพ ความต้องการผู้รับบริการ การจัดการกระบวนการ สู่การปฏิบัติ (4) ตัวชี้วัดเพื่อควบคุม กระบวนการ (4) ลดค่าใช้จ่ายใน การตรวจสอบ (5) ป้องกัน ความผิดพลาด (5) ปรับปรุงกระบวนการ (6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6) นวัตกรรม รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

4 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก. กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า6.2 กระบวนการสนับสนุน ก. กระบวนการสนับสนุน (64) 1 กระบวนการสร้างคุณค่า 1.1การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่า 1.2what กระบวนการสร้างคุณค่าที่สำคัญ (65) 2 การจัดทำข้อกำหนด 2.1การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของ กระบวนการสร้างคุณค่า 2.2what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (66) 3 การออกแบบกระบวนการสร้างคุณค่า (67) 4 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 4.1what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 4.การนำกระบวนการไปปฏิบัติเพื่อให้ บรรลุผลตามข้อกำหนด (68) 5 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (69) 6 การปรับปรุงกระบวนการ (70) 7 กระบวนการสนับสนุน 7.1การกำหนดกระบวนการสนับสนุน 7.2what กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (71) 8 การจัดทำข้อกำหนด 8.1การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของ กระบวนการสนับสนุน 8.2 what ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ (72) 9 การออกแบบกระบวนการสนับสนุน (73) 10 การนำกระบวนการไปปฏิบัติ 10.1what ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ 10.2การนำกระบวนการไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุผลตามข้อกำหนด (74) 11 การลดค่าใช้จ่ายและป้องกันข้อผิดพลาด (75) 12 การปรับปรุงกระบวนการ รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

5 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ 6.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า 6.2 กระบวนการสนับสนุน คือ:กระบวนการที่สร้างผลผลิต (สินค้า/บริการ) ของหน่วยงานให้แก่ผู้รับบริการหรือลูกค้า คือ:กระบวนการที่ช่วยสนับสนุนความสำเร็จของ กระบวนการที่สร้างคุณค่า รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

6 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ แนวทางการดำเนินการประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน PM 1:ต้องกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า PM 2:ต้องจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของ กระบวนการสร้างคุณค่า Aแสดงวิธีการกำหนด อย่างน้อยพิจารณาจาก  ยุทธศาสตร์  พันธกิจ  ความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Aมีการจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญ อย่างน้อยพิจารณาจาก  ความต้องการของผู้รับบริการ  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ข้อกำหนดด้านกฎหมาย  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน Dการนำข้อกำหนดของกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ  กำหนดตัวชี้วัดของกระบวนการที่สร้างคุณค่า Lมีการติดตามผลของตัวชี้วัดของกระบวนการ เพื่อนำมา ปรับปรุงกระบวนการ รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

7 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ แนวทางการดำเนินการประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน PM 3:ต้องออกแบบกระบวนการจาก ข้อกำหนด ใน PM 2 A  แสดงข้อกำหนดที่สำคัญ/ชี้ให้เห็นว่านำมาออกแบบ กระบวนการที่สร้างคุณค่า  การออกแบบได้นำปัจจัย อย่างน้อย 2 ปัจจัย มาใช้ ประกอบ  องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน  การควบคุมค่าใช้จ่าย  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล Dมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ  การออกแบบ  การนำไปปฏิบัติ Lมีการตรวจสอบกระบวนการ เพื่อวิเคราะห์หาจุดที่ควร ปรับปรุง โดยการ  ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการ หรือ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

8 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ แนวทางการดำเนินการประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน PM 4:ต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจ เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ อย่างต่อเนื่อง PM 5:ต้องกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของกระบวนการสร้างคุณค่า และ กระบวนการสนับสนุน Aแสดงแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อป้องกันผลกระทบ กรณีเกิด เหตุฉุกเฉิน Dสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวทางปฏิบัติ Lมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนฉุกเฉินให้ทันสมัยอยู่เสมอ Iแสดงความเชื่อมโยงของระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่อการ ดำเนินการตามพันธกิจหลักว่าสามารถดำเนินงานได้อย่าง ต่อเนื่อง A  แสดงรายชื่อกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ สนับสนุนที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร  คัดเลือกไม่น้อยกว่า 50% มาจัดทำมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน  มาตรฐานอย่างน้อยควรประกอบด้วย work flow และ คุณภาพ Dแสดงวิธีการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติ โดยเผยแพร่ มาตรฐาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน มีระบบติดตามเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด Lมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ I  มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามข้อกำหนด รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

9 หมวด 6 การจัดการกระบวนการ แนวทางการดำเนินการประเด็นการพิจารณาการดำเนินการที่ครบถ้วน PM 6:ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการสร้าง คุณค่าและกระบวนการสนับสนุน A  แนวทาง/วิธีการที่แสดงถึงการปรับปรุงกระบวนการ  แนวทาง/วิธีการป้องกันความผิดพลาด การทำงานซ้ำ และลดการสูญเสีย เช่น การบริหารความเสี่ยง D  วิธีการสื่อสารมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่ เกี่ยวข้องทราบ เช่น การประชุม บันทึกเวียน website  กิจกรรม/โครงการในการปรับปรุงกระบวนการ (ยกตัวอย่างกระบวนการที่ได้ปรับปรุง) Lหลักฐานการทบทวน เช่น การประชุมคณะทำงาน การจัด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

10 ส่วนที่ 3: การปรับปรุง ส่วนที่ 2: การควบคุม ส่วนที่ 1: การออกแบบ กำหนดกระบวนการ (1) ข้อกำหนดที่สำคัญ (2) ออกแบบ กระบวนการ (3) การจัดการกระบวนการ สู่การปฏิบัติ (4) ลดค่าใช้จ่ายใน การตรวจสอบ (5) ป้องกัน ความผิดพลาด (5) ปรับปรุงกระบวนการ (6) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6) นวัตกรรม Tools : การจัดการกระบวนการ การระบุผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวัง วิธีการในการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์คุณค่าของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์โดยใช้ตารางคุณค่า การวิเคราะห์กระบวนการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงวิเคราะห์จุดควบคุม กำหนดเครื่องมือวัด กำหนดระดับมาตรฐาน ดำเนินการควบคุมและวิเคราะห์ วิเคราะห์กระบวนการไหล วิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม ต้นทุนคุณภาพ โอกาสในการปรับปรุง การจัดการความรู้ การจูงใจ รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

11 PM 1 (A): แสดงวิธีการกำหนดกระบวนการที่สร้างคุณค่า ประเด็นการพิจารณาการพิจารณา  ยุทธศาสตร์  พันธกิจ  ความต้องการของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.เป็นภารกิจตามยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ที่กำหนด/ได้รับมอบหมายให้ หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 2.เป็นหน้าที่ตามพันธกิจ/กฎกระทรวง/ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง ที่ กำหนดให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ 3.เป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการเนื่องจาก เป็นความต้องการของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหน่วยงานมีส่วน เกี่ยวข้อง รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

12 PM 2 (A): การจัดทำข้อกำหนดที่สำคัญ ประเด็นการพิจารณาการพิจารณา  ความต้องการของผู้รับบริการ  ความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  ข้อกำหนดด้านกฎหมาย  ประสิทธิภาพของกระบวนการ  ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน 1.นำข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงาน หรือที่หน่วยงานทำการสำรวจไว้เอง มาแยกประเภทและจัดลำดับความสำคัญ 2.นำข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือที่หน่วยงานทำการ สำรวจไว้เองมาแยกประเภทและจัดลำดับ ความสำคัญ 3.ตรวจสอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึง ระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และรัดกุม 4.ตรวจสอบเป้าหมายของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นกรอบ ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 5.ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประหยัด ไม่เพิ่มรายจ่าย และบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

13 PM 3 (A): ข้อกำหนดที่สำคัญ 1.ให้ความสำคัญต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน เสียในระดับต้นๆ ของแต่ละประเภทของความต้องการ 2.การดำเนินงานต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติ 3.ตอบสนองต่อเป้าหมาย/ผลผลิตที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 4.ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการประหยัด ไม่เพิ่มรายจ่าย และบริหาร งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 5.นำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำองค์ความรู้และ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม 6.มีความคล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ และไม่ส่งผล กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

14 SIPOC Model/Value chain model SIPOC Model/Value chain model Suppliers Inputs Process Customers Outputs Outcome 3 1 2 สินค้าหรือบริการคืออะไร ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร ความต้องการคืออะไร 4 5 6 กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

15 SupplierInputProcessOutputCustomerสินค้าหรือบริการที่1Output Spec1Spec1 Spec2Spec2 Spec3Spec3 ขั้นตอน2 ขั้นตอน3 ขั้นตอน4 input12 input13 ขั้นตอน5 supplier121 supplier131 Outcome3 Outcome4 Outcome1 Outcome2 ขั้นตอน1 input11 supplier111 supplier112 จุดตรวจ KPI SIPOC Model/Value chain model SIPOC Model/Value chain model รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

16 ความเชื่อมโยงของระบบการจัดการกับ PMQA รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

17 วงจร PMQA รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.

18 ถาม - ตอบ รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ กพร. ทส.


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 17 มีนาคม 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google