งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างภาพลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างภาพลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างภาพลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

2 ขอบเขต เนื้อหา ความหมายของภาพลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ 1. ลักษณะของภาพลักษณ์ 2. 3. 4. หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่หน่วยงาน ประเภทของภาพลักษณ์

3 ความหมายของภาพลักษณ์ใน การประชาสัมพันธ์ IMAGE ภาพพ จน์ จินต ภาพ ภาพลัก ษณ์

4 ความหมายของภาพลักษณ์ใน การประชาสัมพันธ์ ความรู้สึกในจิตใจของคนเรา ว่าดี ไม่ดี ชอบ ไม่ชอบ เชื่อถือ ไม่ เชื่อถือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

5 ลักษณะของภาพลักษณ์ ข้อเท็จจริ ง การประเมิน ส่วนตัว

6 ประเภทของภาพลักษณ์ 1 ภาพลักษณ์ของ บริษัท ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือ องค์กร ภาพลักษณ์ของสินค้า หรือบริการ ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใด ตราหนึ่ง 2 3 4

7 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจที่มีต่อ บริษัท เช่น การบริหารจัดการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทุกๆ อย่าง ภาพลักษณ์ของ บริษัท 1

8 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของ บริษัท 1

9 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจที่มีต่อ สถาบันหรือองค์กร ซึ่งโดยมากจะ เน้นไปสถาบันหรือองค์กรเพียง อย่างเดียว ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือ องค์กร 2

10 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือ องค์กร 2

11 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ ประชาชนที่มีต่อสินค้าหรือบริการ เพียงอย่างเดียว ภาพลักษณ์ของสินค้า หรือบริการ 3

12 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ของสินค้า หรือบริการ 3

13 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ ประชาชนที่มีต่อสินค้ายี่ห้อหรือ ตราใดตราหนึ่งเท่านั้น ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใด ตราหนึ่ง 4

14 ประเภทของภาพลักษณ์ ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใด ตราหนึ่ง 4

15 หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่หน่วยงาน 1 ค้นหาถึงจุดดีและจุดบกพร่อง หรือจุดอ่อน แห่งภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน วางแผนและกำหนดขอบเขตของ ภาพลักษณ์ คิดหัวข้อ (THEME) ใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เข้า ช่วยในการดำเนินงานสร้าง ภาพลักษณ์ 2 3 4

16 หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่หน่วยงาน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ หน่วยงานต้องทำให้กลุ่มเป้าหมาย เกิดความประทับใจ และติดตราตรึง ใจ เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ และจะได้รับความร่วมมือจาก กลุ่มเป้าหมายตามมา

17 หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่หน่วยงาน ข้อดีมีอะไรบ้าง ( ทำให้เป็นจุดเด่น ) ข้อเสียมีอะไรบ้าง ( แก้ไข ) 1 ค้นหาถึงจุดดีและจุดบกพร่อง หรือจุดอ่อน แห่งภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน

18 หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่หน่วยงาน วางแผนและกำหนดขอบเขตของ ภาพลักษณ์ 2 สถาบันคือใคร ? จุดยืนของสถาบันคืออะไร ? ทำอะไร ? ต้องการให้ประชาชนเห็นภาพลักษณ์ หรือมีความรู้สึกต่อองค์กรไปในทิศทางใด ?

19 หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่หน่วยงาน คิดหัวข้อ (THEME) 3 การบินไทย รักคุณเท่าฟ้า กรุงศรี เรื่องเงิน เรื่องง่าย คุ้มค่าทุกนาที ดูทีวีสีช่อง 3 Zeed เมล็ดพันธ์ใหม่ ของคนวัยมันส์ รู้ลึก รู้ดี ทีวีพูล

20 หลักสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่หน่วยงาน ใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เข้า ช่วยในการดำเนินงานสร้าง ภาพลักษณ์ 4

21 จบการ นำเสนอ

22

23 สมมตินักศึกษาทำงานในกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ของกระทรวง วัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้าง ภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงาน นักศึกษาจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่หน่วยงานได้อย่างไร ให้ตอบ ตามดังข้อต่อไปนี้ 1 ให้ค้นหาถึงจุดดีและจุดอ่อนของ หน่วยงาน ให้คิดหัวข้อ (THEME) จะใช้เครื่องมือสื่อสารใดในการ สร้างภาพลักษณ์ ให้แก่หน่วยงาน เพราะเหตุใด 3 4 ให้วางแผนและกำหนดขอบเขตของ ภาพลักษณ์ 2


ดาวน์โหลด ppt การสร้างภาพลักษณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ อาจารย์สราวุฒิ จบศรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google