งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๒ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : การ กำหนดขนาดของตาราง หน่วยที่ใช้ในการกำหนดขนาดของตารางและ ส่วนประกอบของตาราง ช่องสดมภ์ในแถวที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๒ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : การ กำหนดขนาดของตาราง หน่วยที่ใช้ในการกำหนดขนาดของตารางและ ส่วนประกอบของตาราง ช่องสดมภ์ในแถวที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๒ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : การ กำหนดขนาดของตาราง หน่วยที่ใช้ในการกำหนดขนาดของตารางและ ส่วนประกอบของตาราง ช่องสดมภ์ในแถวที่ กว้างที่สุด ทั้งหมดใน ตารางนั้นๆ ๒. กำหนดค่าความกว้างของตารางและค่าความ กว้างของสดมภ์เป็นค่า ขนาดความกว้างของตารางจะมีค่าปริยายเท่ากับ ผลรวมของความกว้างของ ขนาดความสูงของตารางจะมีค่าปริยายเท่ากับ ผลรวมของความสูงของแถว ความกว้างของ ตาราง เช่น ๑. กำหนดค่าความกว้างเป็นค่าเปอร์เซนต์ของ ความกว้างของหน้าต่าง และ ค่าเปอร์เซนต์ของความกว้างของตาราง ( ค่า ความกว้างของสดมภ์ ) เช่น พิกเซลของจอภาพ ( ผลรวมของค่าพิกเซลของช่อง สดมภ์ต้องไม่เกินค่าพิกเซลของ

2 การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๒ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : การ กำหนดขนาดของตาราง หน่วยที่ใช้ในการกำหนดขนาดของตารางและ ส่วนประกอบของตาราง ๑. กำหนดค่าความกว้างเป็นค่าเปอร์เซนต์ของ ความกว้างของหน้าต่าง และ ตัวอย่าง เช่น ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ค่าเปอร์เซนต์ของความกว้างของตาราง ( ค่า ความกว้างของสดมภ์ ) เช่น

3 การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๒ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : การ กำหนดขนาดของตาราง หน่วยที่ใช้ในการกำหนดขนาดของตารางและ ส่วนประกอบของตาราง ๑. กำหนดค่าความกว้างเป็นค่าเปอร์เซนต์ของ ความกว้างของหน้าต่าง และ ผลจากการแสดงบน BROWSER ค่าเปอร์เซนต์ของความกว้างของตาราง ( ค่า ความกว้างของสดมภ์ ) ข้อควา ม

4 การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๒ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : การ กำหนดขนาดของตาราง หน่วยที่ใช้ในการกำหนดขนาดของตารางและ ส่วนประกอบของตาราง ตัวอย่าง เช่น ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ ๒. กำหนดค่าความกว้างของตารางและค่าความ กว้างของสดมภ์เป็นค่า ความกว้างของ ตาราง เช่น พิกเซลของจอภาพ ( ผลรวมของค่าพิกเซลของช่อง สดมภ์ต้องไม่เกินค่าพิกเซลของ

5 การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๒ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : การ กำหนดขนาดของตาราง หน่วยที่ใช้ในการกำหนดขนาดของตารางและ ส่วนประกอบของตาราง ผลจากการแสดงบน BROWSER ข้อควา ม ๒. กำหนดค่าความกว้างของตารางและค่าความ กว้างของสดมภ์เป็นค่า ความกว้าง ของตาราง พิกเซลของจอภาพ ( ผลรวมของค่าพิกเซลของช่อง สดมภ์ต้องไม่เกินค่าพิกเซลของ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเกี่ยวกับตารางตอนที่ ๒ การสร้างตาราง (TABLE) เบื้องต้น : การ กำหนดขนาดของตาราง หน่วยที่ใช้ในการกำหนดขนาดของตารางและ ส่วนประกอบของตาราง ช่องสดมภ์ในแถวที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google